ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2559

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2559


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2559

- สัญญารับทุน

- สัญญาค้ำประกัน

Research Scholarship Contract

Suretyship Contract       

1. สัญญารับทุน 2 ชุด พร้อมแนบเอกสารประกอบการทำสัญญา  2 ชุด

2. สัญญาค้ำประกัน 2 ชุด พร้อมแนบเอกสารประกอบการทำสัญญา  2 ชุด

3. นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ของนักศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ ยื่นพร้อมเอกสารทั้งหมด 

4. ผู้ค้ำประกันต้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือพี่น้องร่วมสายโลหิต เท่านั้น

หมายเหตุ
1. เพื่อใช้ประกอบการรับเงินทุน โดยงานการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งเท่านั้น
2. ใช้ปากกาชนิดเดียวกันในการทำสัญญา (ใช้สีน้ำเงินเท่านั้น ห้ามใช้ปากกาสีดำ)

โพสต์เมื่อ : 15 มีนาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1