ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2559

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2559


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2559

- สัญญารับทุน

- สัญญาค้ำประกัน

Research Scholarship Contract

Suretyship Contract       

1. สัญญารับทุน 2 ชุด พร้อมแนบเอกสารประกอบการทำสัญญา  2 ชุด

2. สัญญาค้ำประกัน 2 ชุด พร้อมแนบเอกสารประกอบการทำสัญญา  2 ชุด

3. นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ของนักศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ ยื่นพร้อมเอกสารทั้งหมด 

4. ผู้ค้ำประกันต้องเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือพี่น้องร่วมสายโลหิต เท่านั้น

หมายเหตุ
1. เพื่อใช้ประกอบการรับเงินทุน โดยงานการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งเท่านั้น
2. ใช้ปากกาชนิดเดียวกันในการทำสัญญา (ใช้สีน้ำเงินเท่านั้น ห้ามใช้ปากกาสีดำ)

โพสต์เมื่อ : 15 มีนาคม 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
4
Yesterday
246
Online
1