ขั้นตอนการขอหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับใช้ประกอบการขอทุน วช.

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ขั้นตอนการขอหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับใช้ประกอบการขอทุน วช.


ขั้นตอนการขอหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับใช้ประกอบการขอทุน วช.

 1. กรอกแบบคำร้องขอหนังสือรับรอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. ชำระเงิน  ที่ห้องการเงิน
 3. ส่งเอกสารที่งานบริการการศึกษา
  1. แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
  2. แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างฯ
  3. สำเนาหัวข้อและโครงร่างฯ
  4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 4. ส่งแบบหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างฯ (วช.) ของนักศึกษาเป็นไฟล์ MS Words ที่ E-mail : wongsakorn.s@cmu.ac.th
 5. หนังสือรับรองได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบัณฑิตฯ จะติดต่อให้มารับ
โพสต์เมื่อ : 14 มิถุนายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1