ขั้นตอนการขอหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับใช้ประกอบการขอทุน วช.

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ขั้นตอนการขอหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับใช้ประกอบการขอทุน วช.


ขั้นตอนการขอหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์สำหรับใช้ประกอบการขอทุน วช.

 1. กรอกแบบคำร้องขอหนังสือรับรอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
 2. ชำระเงิน  ที่ห้องการเงิน
 3. ส่งเอกสารที่งานบริการการศึกษา
  1. แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง
  2. แบบเสนอหัวข้อและโครงร่างฯ
  3. สำเนาหัวข้อและโครงร่างฯ
  4. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 4. ส่งแบบหนังสืออนุมัติหัวข้อและโครงร่างฯ (วช.) ของนักศึกษาเป็นไฟล์ MS Words ที่ E-mail : wongsakorn.s@cmu.ac.th
 5. หนังสือรับรองได้รับการอนุมัติแล้ว ทางบัณฑิตฯ จะติดต่อให้มารับ
โพสต์เมื่อ : 14 มิถุนายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015623 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1