บว.ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2559 (รอบที่สอง)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2559 (รอบที่สอง)


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 28/2559 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2559 (รอบที่สอง) โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนรวมทั้งสิ้น 43 คน แบ่งเป็น ระดับปริญญาเอก จำนวน 31 คน และระดับปริญญาโท จำนวน 12 คน ......รายละเอียดเพิ่มเติม......

1.สัญญารับทุนสนับสนุนการทำวิจัย 2 ชุด พร้อมแนบเอกสารประกอบการทำสัญญา  2 ชุด  ......Download......

2.สัญญาค้ำประกัน Contract of Suretyship 2 ชุด พร้อมแนบเอกสารประกอบการทำสัญญา  2 ชุด ......Download......

3. นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ของนักศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ ยื่นพร้อมเอกสารทั้งหมด 

4. ผู้ค้ำประกันต้องเป็นบิดา มารดา หรือพี่น้องร่วมสายโลหิต เท่านั้น

หมายเหตุ 
1. เพื่อใช้ประกอบการรับเงินทุน โดยงานการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งเท่านั้น 
2. ใช้ปากกาชนิดเดียวกันในการทำสัญญา (ใช้สีน้ำเงินเท่านั้น ห้ามใช้ปากกาสีดำ)

โพสต์เมื่อ : 15 กันยายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015622 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1