บว.ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2559 (รอบที่สอง)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : บว.ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2559 (รอบที่สอง)


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบัยที่ 29/2559 เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีงบประมาณ 2559 (รอบที่สอง) โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนรวมทั้งสิ้น 3 คน ......รายละเอียดเพิ่มเติม......

1. สัญญารับทุนสนับสนุนการทำวิจัย Research Scholarship Contract  2 ชุด พร้อมแนบเอกสารประกอบการทำสัญญา  2 ชุด ......Download......

2. สัญญาค้ำประกัน Contract of Suretyship 2 ชุด พร้อมแนบเอกสารประกอบการทำสัญญา  2 ชุด ......Download......

3. นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหน้าสมุดเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ของนักศึกษา อย่างละ 1 ฉบับ ยื่นพร้อมเอกสารทั้งหมด 

4. ผู้ค้ำประกันต้องเป็นบิดา มารดา หรือพี่น้องร่วมสายโลหิต เท่านั้น

หมายเหตุ 
1. เพื่อใช้ประกอบการรับเงินทุน โดยงานการเงิน บัณฑิตวิทยาลัย จะดำเนินการโอนเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งเท่านั้น 
2. ใช้ปากกาชนิดเดียวกันในการทำสัญญา (ใช้สีน้ำเงินเท่านั้น ห้ามใช้ปากกาสีดำ)

โพสต์เมื่อ : 15 กันยายน 2559  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
23
Yesterday
28
Online
1