รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่  5/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ปีงบประมาณ  2560 คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีผู้สมควรได้รับทุนจำนวนรวมทั้งสิ้น 185 คน  แยกเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รวม 90 คน และทุนอุดหนุนการทำวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท รวม 95 คน ให้ผู้ได้รับทุน จัดทำสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ำประกัน โดย download แบบสัญญาได้ที่  www.grad.cmu.ac.th  และนำเอกสารสัญญาพร้อมหลักฐานส่งบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 20 เมษายน  2560 ณ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะ   ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุน

       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา >>>> Download

       List of Graduate Research Scholarship Recipients for Fiscal Year 2017 >>>>>Download

       1. สัญญารับทุนสนับสนุนการทำวิจัย (Research scholarship contract) จัดทำสัญญาและเอกสารแนบอย่างละ 2 ชุด >>>>>Download

       2. สัญญาค้ำประกัน (Contract of suretyship) จัดทำสัญญาและเอกสารแนบอย่างละ 2 ชุด >>>>> Download

โพสต์เมื่อ : 16 มีนาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
23
Yesterday
28
Online
1