รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่  5/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา  ปีงบประมาณ  2560 คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มีผู้สมควรได้รับทุนจำนวนรวมทั้งสิ้น 185 คน  แยกเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รวม 90 คน และทุนอุดหนุนการทำวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาโท รวม 95 คน ให้ผู้ได้รับทุน จัดทำสัญญาการรับทุนและสัญญาค้ำประกัน โดย download แบบสัญญาได้ที่  www.grad.cmu.ac.th  และนำเอกสารสัญญาพร้อมหลักฐานส่งบัณฑิตวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 20 เมษายน  2560 ณ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย   หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะ   ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุน

       ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา >>>> Download

       List of Graduate Research Scholarship Recipients for Fiscal Year 2017 >>>>>Download

       1. สัญญารับทุนสนับสนุนการทำวิจัย (Research scholarship contract) จัดทำสัญญาและเอกสารแนบอย่างละ 2 ชุด >>>>>Download

       2. สัญญาค้ำประกัน (Contract of suretyship) จัดทำสัญญาและเอกสารแนบอย่างละ 2 ชุด >>>>> Download

โพสต์เมื่อ : 16 มีนาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1