ขั้นตอนการขอหนังสืออนุม้ติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับใช้ประกอบการขอทุน วช.

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ขั้นตอนการขอหนังสืออนุม้ติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับใช้ประกอบการขอทุน วช.


ขั้นตอนการขอหนังสืออนุม้ติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับใช้ประกอบการขอทุน วช.

1. กรอกคำร้องขอหนังสือรับรอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา

2. ชำระเงิน ที่ห้องการเงิน (ขอหนังสือรับรอง เป็นภาษาไทยเท่านั้น ไม่มีฉบับภาษาอังกฤษ)

3. ส่งเอกสารที่งานบริการการศึกษา

     - แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง 

     - แบบขออนุม้ติหัวข้อและโครงร่าง ฯ

     - สำเนาหัวข้อโครงร่าง ฯ

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

4. ส่งแบบหนังสืออนุม้ติหัวข้อและโครงร่าง ฯ (แบบฟอร์มของ วช.) (ดาวน์โหลดได้จาก http://www.nrms.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256005311733459412066.docx)

     - เพิ่มข้อมูลของนักศึกษา และส่งเป็นไฟล์ word ที่ e-mail : wongsakorn.s@cmu.ac.th

 

* หนังสือที่ได้รับการอนุม้ติแล้ว ทางบัณฑิต ฯ จะติดต่อให้มารับ

โพสต์เมื่อ : 12 มิถุนายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
37
Yesterday
37
Online
1