ขั้นตอนการขอหนังสืออนุม้ติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับใช้ประกอบการขอทุน วช.

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ขั้นตอนการขอหนังสืออนุม้ติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับใช้ประกอบการขอทุน วช.


ขั้นตอนการขอหนังสืออนุม้ติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ สำหรับใช้ประกอบการขอทุน วช.

1. กรอกคำร้องขอหนังสือรับรอง ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา

2. ชำระเงิน ที่ห้องการเงิน (ขอหนังสือรับรอง เป็นภาษาไทยเท่านั้น ไม่มีฉบับภาษาอังกฤษ)

3. ส่งเอกสารที่งานบริการการศึกษา

     - แบบคำร้องขอหนังสือรับรอง 

     - แบบขออนุม้ติหัวข้อและโครงร่าง ฯ

     - สำเนาหัวข้อโครงร่าง ฯ

     - คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

4. ส่งแบบหนังสืออนุม้ติหัวข้อและโครงร่าง ฯ (แบบฟอร์มของ วช.) (ดาวน์โหลดได้จาก http://www.nrms.go.th/FileUpload/AttatchFile/News/256005311733459412066.docx)

     - เพิ่มข้อมูลของนักศึกษา และส่งเป็นไฟล์ word ที่ e-mail : wongsakorn.s@cmu.ac.th

 

* หนังสือที่ได้รับการอนุม้ติแล้ว ทางบัณฑิต ฯ จะติดต่อให้มารับ

โพสต์เมื่อ : 12 มิถุนายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1