ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561


วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้น 

กรอบการวิจัยที่เปิดรับแบ่งตามหน่วยบริหารทุน ประกอบด้วย : 

1. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม 
3. การแพทย์และสาธารณสุข 
4. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 
5. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน 
6. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
7. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
8. พลาสติกชีวภาพ 
9. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

-------------------------------------------------------- 
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร : 0-2561-2445 ต่อ 408 
โทรสาร : 0-2940-5495 
อีเมล : graduate.nrct@gmail.com

 
รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารที่ต้องใช้ดูได้ที่  http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2098
โพสต์เมื่อ : 12 มิถุนายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1