ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561


วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) พร้อมส่งเอกสารข้อเสนอการวิจัย จำนวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นี้เท่านั้น 

กรอบการวิจัยที่เปิดรับแบ่งตามหน่วยบริหารทุน ประกอบด้วย : 

1. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร 
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม 
3. การแพทย์และสาธารณสุข 
4. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์ 
5. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน 
6. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
7. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) 
8. พลาสติกชีวภาพ 
9. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดย 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

-------------------------------------------------------- 
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทร : 0-2561-2445 ต่อ 408 
โทรสาร : 0-2940-5495 
อีเมล : graduate.nrct@gmail.com

 
รายละเอียดเพิ่มเติมและเอกสารที่ต้องใช้ดูได้ที่  http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2098
โพสต์เมื่อ : 12 มิถุนายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015621 s.

Visitors
Today
37
Yesterday
37
Online
1