ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (วช.)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 (วช.)


สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อจะนำไปสู่การสร้างระบบงานวิจัยให้มีความเข้มแข็งและสร้างความก้าวหน้าในงานวิจัยของประเทศ จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 9 กลุ่มเรื่อง ดังนี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม)

1. การเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางด้านการเกษตร
2. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และสิ่งแวดล้อม
3. การแพทย์และสาธารณสุข
4. การขนส่งระบบรางและระบบโลจิสติกส์
5. การศึกษา มนุษยศาสตร์ และประชาคมอาเซียน
6. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว
7. วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อ (SME)
8. พลาสติกชีวภาพ
9. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดย 10. อุตสาหกรรมเป้าหมาย

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย (กบง.) ชั้น 2 อาคาร วช. 4
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร : 0-2561-2445 ต่อ 408 โทรสาร : 0-2940-5495
อีเมล : graduate.nrct@gmail.com

ดาวน์โหลดไฟว์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2098

โพสต์เมื่อ : 22 มิถุนายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1