ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...) เพิ่มเติม

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...) เพิ่มเติม


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...) เพื่อจูงใจให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีผลการเรียนดีมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant) เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ สร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้สอนหรือผู้วิจัย ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ สาขาวิชา หรือคณะที่ศึกษาอยู่ รายละเอียดเพิ่มเติม
 หมายเหตุ 
 1. การรับสมัครทุนฯ เพิ่มเติม จะปิดรับสมัครทุนในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 
2. ยื่นเอกสารที่ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ห้องทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์) ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสอบหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
โพสต์เมื่อ : 3 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1