ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...) เพิ่มเติม

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...) เพิ่มเติม


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ ๗/๒๕๖๐ เรื่อง ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สำหรับนักศึกษารับทุนต่อเนื่อง (รหัส 59...) เพื่อจูงใจให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีผลการเรียนดีมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant) เพื่อพัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ สร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้สอนหรือผู้วิจัย ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแก่นักศึกษา อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ สาขาวิชา หรือคณะที่ศึกษาอยู่ รายละเอียดเพิ่มเติม
 หมายเหตุ 
 1. การรับสมัครทุนฯ เพิ่มเติม จะปิดรับสมัครทุนในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 
2. ยื่นเอกสารที่ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (ห้องทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์) ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
3. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสอบหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560
โพสต์เมื่อ : 3 สิงหาคม 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1