ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี


สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิการศึกษาเชล 100 ปี ว่าด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 มีความประสงค์มอบทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเป็นเงิน 1,500,000 บาท ให้แก่นิสิต นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ปิโตรเคมี โลจิสติกส์ พลังงานทดแทน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนสาขาละไม่เกิน 1 เรื่อง โดยจะสนับสนุนทุนในการทำวิจัยระดับปริญญาโทเรื่องละไม่เกิน 100,000 บาท และระดับปริญญาเอกเรื่องละไม่เกิน 200,000 บาท สำหรับท่านที่สนใจสามารถ Download ประกาศทุนแลเบบขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยฯ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา www.mua.go.th ในหัวข้อทุนการศึกษา โดยส่งให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
กลุ่มพัฒนาระบบสวัสดิการและบริการนักศึกษา 
โทร. 0 2039 5576 
โทรสาร. 0 2039 5652-4
โพสต์เมื่อ : 11 กันยายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1