รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (รอบที่สอง)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (รอบที่สอง)


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 41/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (รอบที่สอง) ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีผู้สมควรได้รับทุนจำนวนรวมทั้งสิ้น 38 คน แยกเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รวม 32 คน และทุนอุดหนุนการทำวิจัยนักศึกษาปริญญาโท รวม 6 คน รายละเอียดเพิ่มเติม 
โดยให้ผู้ได้รับทุนดังกล่าว Download เอกสารข้อตกลงการรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา/Research Scholarship Agreement Download และนำเอกสารข้อตกลงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน รวม 2 ชุด ส่งบัณฑิตวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 18-29 กันยายน 2560 ณ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุน

หมายเหตุ ใช้ปากกาสีน้ำเงินในการกรอกข้อมูลเอกสารการรับทุนฯ เท่านั้นโพสต์เมื่อ : 14 กันยายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1