รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (รอบที่สอง)

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (รอบที่สอง)


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับที่ 41/2560 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2560 (รอบที่สอง) ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มีผู้สมควรได้รับทุนจำนวนรวมทั้งสิ้น 38 คน แยกเป็นทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา รวม 32 คน และทุนอุดหนุนการทำวิจัยนักศึกษาปริญญาโท รวม 6 คน รายละเอียดเพิ่มเติม 
โดยให้ผู้ได้รับทุนดังกล่าว Download เอกสารข้อตกลงการรับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา/Research Scholarship Agreement Download และนำเอกสารข้อตกลงพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน รวม 2 ชุด ส่งบัณฑิตวิทยาลัยตั้งแต่วันที่ 18-29 กันยายน 2560 ณ งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การรับทุน

หมายเหตุ ใช้ปากกาสีน้ำเงินในการกรอกข้อมูลเอกสารการรับทุนฯ เท่านั้นโพสต์เมื่อ : 14 กันยายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.031246 s.

Visitors
Today
23
Yesterday
68
Online
1