ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ฯ

รายละเอียดข่าว-กิจกรรม

หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ฯ


กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยและกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สำหรับปี ค.ศ.2017-2018 สำหรับนักศึกษาไทยในเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.stipendiumhungaricum.hu โดยจะสนับสนุน ดังนี้

  1. ยกเว้นค่าเล่าเรียน
  2. ค่าใช้จ่ายประจำเดือนสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เดือนละ 40,460 โฟรินท์ฮังการี และสำหรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (ระยะเวลา 2 ปีแรก) เดือนละ 140,000 โฟรินท์ฮังการี
  3. หอพักหรือการสนับสนุนค่าที่พัก จำนวน 40,000 โฟรินท์ฮังการี
  4. ประกันสุขภาพ

สำหรับผู้ที่สนใจขอให้กรอกแบบสำรวจฯ ดังแนบ เพื่อรวบรวมข้อมูลและจำนวนทุนการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาขอไทยจะจัดสรรให้แก่นักศึกษาชาวฮังการีในปี พ.ศ.2561 โดยจะนำเสนอข้อมูลดังกล่าวแก่ฝ่ายฮังการีต่อไป ทั้งนี้ขอให้ท่านส่งข้อมูลดังกล่าวมายังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทรสารหมายเลย 0 2354 5570 หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ marissada.nil@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 

โพสต์เมื่อ : 14 พฤศจิกายน 2560  


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1