Grad SR (Graduate School Social Responsibility)

          จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กำหนดไว้ 2 ประการคือ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และรับใช้สังคม  แม้ว่าจะเป็นคำสั้นๆ ที่กำหนดขึ้น แต่ความหมายและภารกิจที่ต้องดำเนินการนั้นกว้างใหญ่ และต้องมีการร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับองค์กรต่อไปได้

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการรับใช้สังคมไว้ 2 ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลักดันและสนันสนุนงานวิจัยเพื่อการสร้างประโยชน์แก่ ชุมชน สังคม และ ประเทศ  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนกลไกการผลักดัน ส่งเสริมและบริหารงานวิจัย

          ในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่ง เทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่ในการ 1) เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  การเรียนการสอน และพัฒนางานบัณฑิตศึกษา  3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จากผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรม เนียมประเพณี และวัฒนธรรมล้านนา เพื่อให้สภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีธรรมชาติที่ดีส่งผลต่อการทำงานและการเรียนการสอน 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อความเป็นเอกภาพของงานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่

          โครงการในได้รับจัดสรรในปี 2558 คือ

1. โครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ พื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนบ้านไร่กองขิง

3. ประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควัน  วันที่ 4 มิถุนายน 2558

4. LANNA Expo  วันที่ 6 มิถุนายน 2558 

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.171891 s.

Visitors
Today
7
Yesterday
246
Online
1