Grad SR (Graduate School Social Responsibility)

          จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่กำหนดไว้ 2 ประการคือ มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และรับใช้สังคม  แม้ว่าจะเป็นคำสั้นๆ ที่กำหนดขึ้น แต่ความหมายและภารกิจที่ต้องดำเนินการนั้นกว้างใหญ่ และต้องมีการร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติอย่างแท้จริง จึงจะทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับองค์กรต่อไปได้

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการรับใช้สังคมไว้ 2 ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลักดันและสนันสนุนงานวิจัยเพื่อการสร้างประโยชน์แก่ ชุมชน สังคม และ ประเทศ  และยุทธศาสตร์ที่ 4 การสนับสนุนกลไกการผลักดัน ส่งเสริมและบริหารงานวิจัย

          ในส่วนของบัณฑิตวิทยาลัย  ซึ่งเป็นส่วนงานหนึ่ง เทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่ในการ 1) เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพหลักสูตร  การเรียนการสอน และพัฒนางานบัณฑิตศึกษา  3) ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน จากผลงานวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน  4) ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรม เนียมประเพณี และวัฒนธรรมล้านนา เพื่อให้สภาพแวดล้อมของหน่วยงานมีธรรมชาติที่ดีส่งผลต่อการทำงานและการเรียนการสอน 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อความเป็นเอกภาพของงานบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่

          โครงการในได้รับจัดสรรในปี 2558 คือ

1. โครงการพัฒนาการผลิตและคุณภาพพืชผักปลอดภัยทั้งระบบ พื้นที่ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

2. โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนบ้านไร่กองขิง

3. ประชุมเรื่องการแก้ไขปัญหาหมอกควัน  วันที่ 4 มิถุนายน 2558

4. LANNA Expo  วันที่ 6 มิถุนายน 2558 

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
21
Yesterday
41
Online
1