สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
(Art and Culture Management)

ชื่อหลักสูตร

ไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
อังกฤษ : Master of Arts Program in Art and Culture Management

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)
ชื่อย่อ : ศศ.ม. ( การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม )

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Arts (Art and Culture Management)
ชื่อย่อ : M.A. (Art and Culture Management)

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ แต่ไม่ปรากฏมีสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ในเขตภาคเหนือเปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมมี ความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป บัณฑิตวิทยาลัยโดยความร่วมมือจากคณะวิจิตรศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเปิดการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศิลปะ และวัฒนธรรมเข้าสู่แวดวงงานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่งขอบเขตของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม นั้นจะมีเนื้อหาของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดการในเชิงระบบของงานด้านศิลปะ และวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ ซึ่งมีวิธีดำเนินการที่แตกต่างกัน อาทิ งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม งานด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม งานด้านการตลาดของผลงานทางศิลปะ งานพิพิธภัณฑ์และหอศิลปะ งานศิลปะการแสดงและโรงละคร และงานด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นที่คาดหวังว่าการเปิดการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขา วิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการ จัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนอนุรักษ์รักษาคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตภาคเหนือดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีพื้นฐานทางวิชาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ความสามารถในแนวทางต่อไปนี้

      1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการ งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ ให้สามารถรักษาคุณค่าและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
      2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนาวิชาการด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
      3. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะบริหารธุรกิจ คณะวิจิตรศิลป์ และคณะศึกษาศาสตร์

การเรียนการสอน

          หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
          หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
          ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา
          โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

          หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เหมาจ่ายหลักสูตรละ 120,000 บาท  โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาๆ ละ 30,000 บาท

สำนักงาน
          สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
          งานสหสาขาวิชาและประกันคุณภาพการศึกษา
          ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์สาขาวิชา

Facebook : https://www.facebook.com/artandculturemanagement.cmu


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015622 s.

Visitors
Today
17
Yesterday
52
Online
1