สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
(Art and Culture Management)

ชื่อหลักสูตร

ไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
อังกฤษ : Master of Arts Program in Art and Culture Management

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม)
ชื่อย่อ : ศศ.ม. ( การจัดการศิลปะและวัฒนธรรม )

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Arts (Art and Culture Management)
ชื่อย่อ : M.A. (Art and Culture Management)

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคเหนือ แต่ไม่ปรากฏมีสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ในเขตภาคเหนือเปิดสอนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้อุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมมี ความมั่นคงและยั่งยืนสืบต่อไป บัณฑิตวิทยาลัยโดยความร่วมมือจากคณะวิจิตรศิลป์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเปิดการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อสนับสนุนให้มีการผลิตบุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการศิลปะ และวัฒนธรรมเข้าสู่แวดวงงานด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนอุตสาหกรรมและธุรกิจด้านศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่งขอบเขตของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม นั้นจะมีเนื้อหาของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการจัดการในเชิงระบบของงานด้านศิลปะ และวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ ซึ่งมีวิธีดำเนินการที่แตกต่างกัน อาทิ งานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม งานด้านภูมิทัศน์วัฒนธรรม งานด้านการตลาดของผลงานทางศิลปะ งานพิพิธภัณฑ์และหอศิลปะ งานศิลปะการแสดงและโรงละคร และงานด้านการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น ดังนั้นจึงเป็นที่คาดหวังว่าการเปิดการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขา วิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การบริหารจัดการงานด้านศิลปวัฒนธรรมและการ จัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนอนุรักษ์รักษาคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมในเขตภาคเหนือดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีพื้นฐานทางวิชาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ความสามารถในแนวทางต่อไปนี้

      1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการจัดการ งานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในมิติต่าง ๆ ให้สามารถรักษาคุณค่าและดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
      2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนาวิชาการด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
      3. เพื่อสร้างมหาบัณฑิตให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานด้านการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะบริหารธุรกิจ คณะวิจิตรศิลป์ และคณะศึกษาศาสตร์

การเรียนการสอน

          หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
          หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
          ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา
          โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

          หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เหมาจ่ายหลักสูตรละ 120,000 บาท  โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาๆ ละ 30,000 บาท

สำนักงาน
          สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม
          งานสหสาขาวิชาและประกันคุณภาพการศึกษา
          ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์สาขาวิชา

Facebook : https://www.facebook.com/artandculturemanagement.cmu


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
21
Yesterday
41
Online
1