สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology)

ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาโท

ไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อังกฤษ : Master of Science Program in Biotechnology

ชื่อปริญญาระดับปริญญาโท

ไทย :

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อย่อ : วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Science ( Biotechnology )
ชื่อย่อ : M.S. ( Biotechnology )

ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ไทย : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Biotechnology

ชื่อปริญญาระดับปริญญาเอก

ไทย :

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อย่อ : วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy ( Biotechnology )
ชื่อย่อ : Ph.D. ( Biotechnology )

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย เพื่อบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้สภาพสังคมดีขึ้นและเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรนี้ จะทำให้ได้มาซึ่งบุคลากรทางเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ เอนไซม์เทคโนโลยี เทคโนโลยีการหมัก คาร์โบไฮเดรตเทคโนโลยี โปรตีนเทคโนโลยี เทคโนโลยีของสารให้กลิ่นและรส เทคโนโลยีของการแยกและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลเทคโนโลยีกระบวนการช่วงท้าย (Downstream process) และพันธุวิศวกรรม มาพัฒนาให้ใช้ได้ภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      1. เพื่อผลิตนักวิชาการระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถในทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เช่น เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร
      2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนบริหารโครงการหรือ เผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม หรือดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ในลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนทั้งในระบบและ นอกระบบโรงเรียน

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

การเรียนการสอน

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
โครงสร้างหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรแบบ 1.1 ภาคปกติ
หลักสูตรแบบ 1.2 ภาคปกติ
เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
โครงสร้างหลักสูตร

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาโท ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 80,000 บาท แบ่งจ่าย 4 ภาคการศึกษาๆ ละ 20,000 บาท

สำนักงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
งานสหสาขาวิชาและประกันคุณภาพการศึกษา
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
18
Yesterday
41
Online
1