สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology)

ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาโท

ไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อังกฤษ : Master of Science Program in Biotechnology

ชื่อปริญญาระดับปริญญาโท

ไทย :

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อย่อ : วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Science ( Biotechnology )
ชื่อย่อ : M.S. ( Biotechnology )

ชื่อหลักสูตรระดับปริญญาเอก

ไทย : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Biotechnology

ชื่อปริญญาระดับปริญญาเอก

ไทย :

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
ชื่อย่อ : วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy ( Biotechnology )
ชื่อย่อ : Ph.D. ( Biotechnology )

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งค้นคว้า วิจัย เพื่อบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้สภาพสังคมดีขึ้นและเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต การเปิดหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ นับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนความมุ่งหมายของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เนื่องจากหลักสูตรนี้ จะทำให้ได้มาซึ่งบุคลากรทางเทคโนโลยีชีวภาพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงทั้งทางด้านทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแพทย์ การเกษตรและอุตสาหกรรม ตลอดจนสามารถพัฒนาเทคโนโลยีให้ทันสมัยยิ่งขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีทางด้านต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ เอนไซม์เทคโนโลยี เทคโนโลยีการหมัก คาร์โบไฮเดรตเทคโนโลยี โปรตีนเทคโนโลยี เทคโนโลยีของสารให้กลิ่นและรส เทคโนโลยีของการแยกและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุลเทคโนโลยีกระบวนการช่วงท้าย (Downstream process) และพันธุวิศวกรรม มาพัฒนาให้ใช้ได้ภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      1. เพื่อผลิตนักวิชาการระดับสูงที่มีความรู้ความสามารถในทางเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เช่น เภสัชศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร
      2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนบริหารโครงการหรือ เผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม หรือดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ในลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนทั้งในระบบและ นอกระบบโรงเรียน

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะเกษตรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

การเรียนการสอน

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 1 ภาคปกติ
หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ
เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
โครงสร้างหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรแบบ 1.1 ภาคปกติ
หลักสูตรแบบ 1.2 ภาคปกติ
เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์
โครงสร้างหลักสูตร

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาโท ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 80,000 บาท แบ่งจ่าย 4 ภาคการศึกษาๆ ละ 20,000 บาท

สำนักงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
งานสหสาขาวิชาและประกันคุณภาพการศึกษา
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015622 s.

Visitors
Today
17
Yesterday
52
Online
1