สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
(Forensic Science)

ชื่อหลักสูตร

ไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
อังกฤษ : Master of Science Program in Forensic Science

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)
ชื่อย่อ : วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Science ( Forensic Science )
ชื่อย่อ : M.S. ( Forensic Science )

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      นิติวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สำคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการ นิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานการทำงานในกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นหลักสูตรนี้จะช่วยสร้างมหาบัณฑิตทางด้าน นิติวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความสามารถในเชิงทฤษฎีและทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความกระจ่างทางนิติ วิทยาศาสตร์ได้

      จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับหน่วย งานหลักทาง นิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ ได้แก่ สำนักนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จนในที่สุดจึงมีการก่อตั้งศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นมา เพื่อให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ และพัฒนาบุคลากร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นิติวิทยาศาสตร์จึงมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการสนองตอบความต้องการเพื่อ พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้เกิดพัฒนาการในสาขาวิชา นิติวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ที่

      1. มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ
      2. มีความรู้ความเข้าใจวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ ยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      3. สามารถกำหนดกรอบการสืบสวนสอบสวน ที่ต้องร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ได้
      4. สามารถตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลการดำเนินการในด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้
      5. สามารถศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยเพื่อตอบปัญหาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะเกษตรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะนิติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์

การเรียนการสอน

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
หลักสูตรแผน ข ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ หลักสูตรแผน ข ภาคปกติ เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 100,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคศึกษา ๆ ละ 25,000 บาท

สำนักงาน

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
งานสหสาขาวิชาและประกันคุณภาพการศึกษา
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์สาขาวิชา

Facebook : https://www.facebook.com/forensic.cmu

 

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015622 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1