สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
(Forensic Science)

ชื่อหลักสูตร

ไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
อังกฤษ : Master of Science Program in Forensic Science

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)
ชื่อย่อ : วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Science ( Forensic Science )
ชื่อย่อ : M.S. ( Forensic Science )

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      นิติวิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่สำคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จัดระบบงานของกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ และอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาวิชาการ นิติวิทยาศาสตร์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการยกระดับมาตรฐานการทำงานในกระบวนการยุติธรรม ดังนั้นหลักสูตรนี้จะช่วยสร้างมหาบัณฑิตทางด้าน นิติวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีความรู้ความสามารถในเชิงทฤษฎีและทางปฏิบัติที่นำไปสู่ความกระจ่างทางนิติ วิทยาศาสตร์ได้

      จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับหน่วย งานหลักทาง นิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ ได้แก่ สำนักนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม จนในที่สุดจึงมีการก่อตั้งศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขึ้นมา เพื่อให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ และพัฒนาบุคลากร หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นิติวิทยาศาสตร์จึงมีวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการสนองตอบความต้องการเพื่อ พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้เกิดพัฒนาการในสาขาวิชา นิติวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืนสืบไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เพื่อผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ที่

      1. มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพ
      2. มีความรู้ความเข้าใจวิชาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการ ยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      3. สามารถกำหนดกรอบการสืบสวนสอบสวน ที่ต้องร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ได้
      4. สามารถตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลการดำเนินการในด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้
      5. สามารถศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยเพื่อตอบปัญหาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะเกษตรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะนิติศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์

การเรียนการสอน

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
หลักสูตรแผน ข ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ หลักสูตรแผน ข ภาคปกติ เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 100,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคศึกษา ๆ ละ 25,000 บาท

สำนักงาน

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
งานสหสาขาวิชาและประกันคุณภาพการศึกษา
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์สาขาวิชา

Facebook : https://www.facebook.com/forensic.cmu

 

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
18
Yesterday
41
Online
1