สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
( Nutrition Education )

ชื่อหลักสูตร

ไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
อังกฤษ : Master of Science Program in Nutrition Education

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (โภชนศาสตร์ศึกษา)
ชื่อย่อ : วท.ม. (โภชนศาสตร์ศึกษา)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Science (Nutrition Education)
ชื่อย่อ : M.S. (Nutrition Education)

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      โภชนาการเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งครอบคลุมชนิดของอาหาร คุณค่าของอาหาร ปริมาณและคุณภาพของอาหาร ปัจจุบันพบว่ามีปัญหาโภชนาการ 3 ด้าน คือ การขาดสารอาหาร ภาวะโภชนาการเกิน และการปนเปื้อนในอาหาร ปัญหาทั้ง 3 ประการดังกล่าว มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ซึ่งนำไปสู่ปัญหาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

      ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ในเรื่องการดูแลใส่ใจสุขภาพ อาหารการกิน เน้นการป้องกันโรคแต่การยอมรับและปฏิบัติยังอยู่ในวงจำกัด หากองค์กรและหน่วยงานใดมีบุคลากรที่ทำงานด้านส่งเสริมโภชนาการเผยแพร่ความ รู้เรื่องอาหารการกินที่ถูกต้องย่อมเกิดประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม รวมทั้งประเทศชาติสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรได้ตามเป้าหมายต่อไป นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา สามารถใช้ความรู้พัฒนาสุขภาพ คุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัวและสังคมแวดล้อม มหาบัณฑิตของสาขาฯ ได้รับการตอบรับให้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอกทั้งในและต่างประเทศ ทำงานในสายการสอนในสถาบันการศึกษาระดับต่าง ๆ งานอนามัยซึ่งทุกสถานีอนามัยจะต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ทุกระดับอายุสอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้รู้และสามารถถ่ายทอดความรู้ทางโภชนาการโดยมุ่งประสงค์ให้

      1.สามารถตอบสนองต่อการแก้ปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชากร
      2. สามารถศึกษาวิจัยให้ได้มาซึ่งรูปแบบการถ่ายทอด/หรือประยุกต์องค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิต
      3. เป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมทางวิชาชีพ

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การเรียนการสอน

หลักสูตรแผน ข ภาคปกติ เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์
ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ หลักสูตรแผน ข ภาคปกติ เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 114,000 บาท
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคศึกษา ๆ ละ 28,500 บาท

สำนักงาน

สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา
งานสหสาขาวิชาและประกันคุณภาพการศึกษา
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
18
Yesterday
41
Online
1