สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(Sports Science)

ชื่อหลักสูตร

ไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อังกฤษ : Master of Science Program in Sports Science

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Science ( Sports Science )
ชื่อย่อ : M.S. ( Sports Science )

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      ปัจจุบันการกีฬาได้เพิ่มบทบาทตัวเองในสังคมโลกมากยิ่งขึ้น ความสำเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างเอเชียนเกมส์หรือ โอลิมปิกเกมส์ ตลอดจนความสำเร็จตามเป้าหมายการจัดการแข่งขันของนักกีฬาชาติต่าง ๆ มิได้เป็นเพียงตัวชี้วัดความสามารถของตัวนักกีฬา หรือกระบวนการในการพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวชี้วัดสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชาตินั้น ๆ อีกทั้งผลลัพธ์ของความสำเร็จในการแข่งขันแต่ละครั้งจะย้อนกลับเป็นรางวัลให้ แก่ตัวนักกีฬาอย่างมาก นอกจากนี้มีการรับรู้ถึงคุณค่าของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนในสังคมมาก ขึ้น ประชาชนต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากกว่าแต่ก่อน องค์กรของรัฐทุกแห่งต่างให้ความสนใจส่งเสริมสุขภาพในแก่บุคลากรโดยอาศัยการ ออกกำลังกายเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ เพราะทราบดีว่าสุขภาพของบุคคลเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนางานขององค์กร ซึ่งก็ย่อมส่งผลถึงการพัฒนาสังคมไทยโดยรวมในที่สุด

      หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา มุ่งผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในการนำหลักการและทฤษฎีทางวิทยา ศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ทางการกีฬา องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาจะเป็นข้อมูลและ เป็นฐานความรู้ทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนัก กีฬา ให้เข้าสู่การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา และเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนโดยกระบวนการของการออกกำลังกาย ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคือผู้ที่มีความเข้าใจในศาสตร์ สาขานี้อย่างถ่องแท้ และจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่จะสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางการกีฬาตาม ความต้องการของสังคมและของประเทศสืบไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      1. ผลิตนักวิชาการสาขาวิชาวิทยาสาสตร์การกีฬาเพื่อตอบสนองความต้องการในการ พัฒนากีฬาของชาติทั้งในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อสุขภาพ
      2. ผลิตนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อศึกษาวิจัยให้ได้ความรู้ใหม่ทางการกีฬา
      3. ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬาที่มีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ก้าวทันต่อปรากฏการณ์ใหม่ทางการกีฬา

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

การเรียนการสอน

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เหมาจ่ายหลักสูตรละ 120,000 บาท
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาๆ ละ 30,000 บาท

สำนักงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ชั้น 1 อาคาร 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์ประจำสาขาวิชา

Website : http://sportssciencecmu.ueuo.com/

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
19
Yesterday
41
Online
1