สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
(Sports Science)

ชื่อหลักสูตร

ไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
อังกฤษ : Master of Science Program in Sports Science

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา)
ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาศาสตร์การกีฬา)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Science ( Sports Science )
ชื่อย่อ : M.S. ( Sports Science )

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      ปัจจุบันการกีฬาได้เพิ่มบทบาทตัวเองในสังคมโลกมากยิ่งขึ้น ความสำเร็จในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างเอเชียนเกมส์หรือ โอลิมปิกเกมส์ ตลอดจนความสำเร็จตามเป้าหมายการจัดการแข่งขันของนักกีฬาชาติต่าง ๆ มิได้เป็นเพียงตัวชี้วัดความสามารถของตัวนักกีฬา หรือกระบวนการในการพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพในการแข่งขันสูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังเป็นตัวชี้วัดสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของชาตินั้น ๆ อีกทั้งผลลัพธ์ของความสำเร็จในการแข่งขันแต่ละครั้งจะย้อนกลับเป็นรางวัลให้ แก่ตัวนักกีฬาอย่างมาก นอกจากนี้มีการรับรู้ถึงคุณค่าของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของคนในสังคมมาก ขึ้น ประชาชนต้องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากกว่าแต่ก่อน องค์กรของรัฐทุกแห่งต่างให้ความสนใจส่งเสริมสุขภาพในแก่บุคลากรโดยอาศัยการ ออกกำลังกายเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ เพราะทราบดีว่าสุขภาพของบุคคลเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนางานขององค์กร ซึ่งก็ย่อมส่งผลถึงการพัฒนาสังคมไทยโดยรวมในที่สุด

      หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา มุ่งผลิตนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในการนำหลักการและทฤษฎีทางวิทยา ศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ทางการกีฬา องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์การกีฬาจะเป็นข้อมูลและ เป็นฐานความรู้ทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนัก กีฬา ให้เข้าสู่การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา และเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนโดยกระบวนการของการออกกำลังกาย ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาคือผู้ที่มีความเข้าใจในศาสตร์ สาขานี้อย่างถ่องแท้ และจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่จะสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางการกีฬาตาม ความต้องการของสังคมและของประเทศสืบไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      1. ผลิตนักวิชาการสาขาวิชาวิทยาสาสตร์การกีฬาเพื่อตอบสนองความต้องการในการ พัฒนากีฬาของชาติทั้งในด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อสุขภาพ
      2. ผลิตนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อศึกษาวิจัยให้ได้ความรู้ใหม่ทางการกีฬา
      3. ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาบุคลากรทางด้านการกีฬาที่มีอยู่แล้ว ให้มีความรู้ก้าวทันต่อปรากฏการณ์ใหม่ทางการกีฬา

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์

การเรียนการสอน

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เหมาจ่ายหลักสูตรละ 120,000 บาท
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษาๆ ละ 30,000 บาท

สำนักงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ชั้น 1 อาคาร 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์ประจำสาขาวิชา

Website : http://sportssciencecmu.ueuo.com/

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015622 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1