สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
(Media Arts and Design)

ชื่อหลักสูตร

ไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
อังกฤษ : Master of Arts Program in Media Arts and Design

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)
ชื่อย่อ : ศศ.ม. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Arts ( Media Arts and Design )
ชื่อย่อ : M.A. ( Media Arts and Design )

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      หลักสูตรสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สื่อและกระบวนการสื่อสารในรูปแบบ ต่าง ๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสะท้อนความคิดของผู้สื่อ เพื่อวิพากษ์สังคมสนองความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจ โดยการบูรณาการวิทยาการก้าวหน้าร่วมไปกับองค์ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นองค์ความรู้ท้องถิ่นและสากล ซึ่งผู้ที่จะสามารถผลิตหรือออกแบบสื่อศิลปะได้จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิด สร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพสามารถวิเคราะห์วิจารณ์องค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่าง เป็นอิสระบนพื้นฐานจิตสำนึกในการเอื้อประโยชน์ต่อสังคมและการสังเคราะห์องค์ ความรู้ใหม่ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้นักวิชาการและนักปฏิบัติการด้าน สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อดังกล่าวจะต้องมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบผู้ เรียนเป็นสำคัญ เน้นการปฏิบัติจริงภายใต้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

      1. มีความรู้ ความเข้าไจ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกระทบต่าง ๆ ต่อวิถีชีวิตบุคคล เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา การออกแบบ ศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์ร่วมสมัย
      2. มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานสื่อศิลปะ หรือการออกแบบสื่อ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัยอย่างทัดเทียมกับนานาประเทศ
      3. มีความสามารถในการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผลกระทบด้านต่าง ๆ ต่อวิถีชีวิตบุคคล เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา การออกแบบ ศิลปะ สังคมและวัฒนธรรมโลกาภิวัฒน์ร่วมสมัย

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะการสื่อสารมวลชน คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

การเรียนการสอน

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เหมาจ่ายหลักสูตรละ 160,000 บาท
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ๆ ละ 40,000 บาท

สำนักงาน

สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
ชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์ประจำสาขาวิชา

Website : www.mediaartsdesign.org
Facebook : https://www.facebook.com/mads.cmu

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015622 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1