สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
(Media Arts and Design)

ชื่อหลักสูตร

ไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
อังกฤษ : Master of Arts Program in Media Arts and Design

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)
ชื่อย่อ : ศศ.ม. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Arts ( Media Arts and Design )
ชื่อย่อ : M.A. ( Media Arts and Design )

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      หลักสูตรสาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์สื่อและกระบวนการสื่อสารในรูปแบบ ต่าง ๆ ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือสะท้อนความคิดของผู้สื่อ เพื่อวิพากษ์สังคมสนองความต้องการของสังคมและเศรษฐกิจ โดยการบูรณาการวิทยาการก้าวหน้าร่วมไปกับองค์ความรู้จากศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทั้งที่เป็นองค์ความรู้ท้องถิ่นและสากล ซึ่งผู้ที่จะสามารถผลิตหรือออกแบบสื่อศิลปะได้จะต้องเป็นผู้ที่มีความคิด สร้างสรรค์ มีสุนทรียภาพสามารถวิเคราะห์วิจารณ์องค์ความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่าง เป็นอิสระบนพื้นฐานจิตสำนึกในการเอื้อประโยชน์ต่อสังคมและการสังเคราะห์องค์ ความรู้ใหม่ และกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้นักวิชาการและนักปฏิบัติการด้าน สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อดังกล่าวจะต้องมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้แบบผู้ เรียนเป็นสำคัญ เน้นการปฏิบัติจริงภายใต้บรรยากาศแห่งการเรียนรู้

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

      1. มีความรู้ ความเข้าไจ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ และผลกระทบต่าง ๆ ต่อวิถีชีวิตบุคคล เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา การออกแบบ ศิลปะ สังคมและวัฒนธรรม โลกาภิวัตน์ร่วมสมัย
      2. มีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานสื่อศิลปะ หรือการออกแบบสื่อ โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัยอย่างทัดเทียมกับนานาประเทศ
      3. มีความสามารถในการวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีผลกระทบด้านต่าง ๆ ต่อวิถีชีวิตบุคคล เศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา การออกแบบ ศิลปะ สังคมและวัฒนธรรมโลกาภิวัฒน์ร่วมสมัย

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะการสื่อสารมวลชน คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

การเรียนการสอน

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เหมาจ่ายหลักสูตรละ 160,000 บาท
โดยแบ่งจ่ายเป็นรายภาคการศึกษา ๆ ละ 40,000 บาท

สำนักงาน

สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
ชั้น 2 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนนิมมานเหมินทร์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์ประจำสาขาวิชา

Website : www.mediaartsdesign.org
Facebook : https://www.facebook.com/mads.cmu

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
19
Yesterday
41
Online
1