สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
(Postharvest Technology )

ชื่อหลักสูตรปริญญาโท

ไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
อังกฤษ : Master of Science Program in Postharvest Technology

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
ชื่อย่อ : วท.ม. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Science (Postharvest Technology)
ชื่อย่อ : M.S. (Postharvest Technology)

ชื่อหลักสูตรปริญญาเอก

ไทย : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
อังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Postharvest Technology

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
ชื่อย่อ : วท.ด. (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Postharvest Technology)
ชื่อย่อ : Ph.D. (Postharvest Technology)

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว เป็นสาขาวิชาร่วมที่ประกอบด้วยศาสตร์หลายด้านคือ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร การจัดหลักสูตรในสาขาวิชานี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้จากหลายสาขาวิชาประกอบ กัน จึงจะมีความครอบคลุมรอบด้านและสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล

      หลักสูตรนี้มุ่งให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผล ทั้งที่เน่าเสียง่าย ( perishable) และที่เก็บได้นาน ( durable) ผู้ศึกษาจึงสามารถมีพื้นฐานระดับปริญญาตรีจากทั้งด้านเกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมเกษตร รวมถึงเศรษฐศาสตร์เกษตร แต่ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาเข้าศึกษาแล้ว ก็สามารถมีความรู้เฉพาะเจาะจงลึกลงไป โดยอาศัยการทำวิจัยวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับพื้นฐานเดิมของตน

      บัณฑิตในหลักสูตรนี้ จะเป็นผู้มีความรอบรู้ในเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สามารถประยุกต์ใช้งานได้จริง และสามารถทำงานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวได้เป็นอย่างดี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้

      1.วิเคราะห์ปัญหาด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวอย่างเป็นระบบ
      2.วิจัยและพัฒนาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวได้
      3.ประยุกต์ความรู้ที่ได้รับเพื่อป้องกัน หรือลดความเสียหาย หรือสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตทางการเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว
      4.จัดการและบริหารงานระบบหลังการเกี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

การเรียนการสอน

ระดับปริญญาโท หลักสูตรแผน ก 1 ภาคปกติ
หลักสูตรแผน ก 2 ภาคปกติ

หลักสูตรแผน ข ภาคปกติ
เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ระดับปริญญาเอก หลักสูตรแบบ 1.1 ภาคปกติ
หลักสูตรแบบ 1.2 ภาคปกติ
เป็นหลักสูตรที่ทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว ( Thesis Only) ใช้เวลาศึกษา 3 ปี หรือ 6 ภาคการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 21,500 บาท ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาโทและเอก

สำนักงาน

สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์สาขาวิชา

http://postharvest.cmu.ac.th/

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
19
Yesterday
41
Online
1