นับตั้งแต่มีการเรียกร้องให้ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกสู่ภูมิภาค โดยขอให้รัฐบาล
จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศ ไทย ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2501 โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นแหล่งการศึกษาของทุกสาขาวิชาชีพทั้งทางด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์

     โดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ขึ้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2525 เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ และ เผยแพร่ โดยให้มี สีแดงชาด เป็นสีประจำคณะวิจิตรศิลป์

 

 ปรัชญา :

     บัณฑิตคณะวิจิตรศิลป์ เป็นผู้ตื่นตัวในการเรียนรู้ รู้จริง สามารถนำความรู้ และความสามารถทางศิลปะ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  เพื่อชี้แนะ สร้างสรรค์ จรรโลงให้เกิดความดีงามในสังคม และเป็นผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

 

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 11 ( พ.ศ.-2555-2559 )

     คณะวิจิตรศิลป์เป็นสถาบันศิลปะในระดับแนวหน้าของชาติและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

Website : http://www.finearts.cmu.ac.th/


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
19
Yesterday
41
Online
1