คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ถ่ายทอดและให้บริการความรู้ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เสริมสร้างบัณฑิตที่มีภูมิปัญญาและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคเหนือและประเทศชาติ เป็นสถาบันการศึกษา ที่เป็นผู้นำด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีคุณภาพ เป็นที่พึ่งของสังคม เป็นที่ยอมรับระดับประเทศและระดับนานาชาติ

Website : http://www.eng.cmu.ac.th/


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
21
Yesterday
41
Online
1