• พ.ศ. 2495 - แผนกทันตกรรม เป็นส่วนหนึ่งของตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลนครเชียงใหม่ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2502 - จัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ขึ้น ดังนั้นแผนกทันตกรรมจึงเปลี่ยนมาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2508 - คณะแพทยศาสตร์โอนเข้าสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีฐานะเป็นแผนกทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2509 - เปิดสอนสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์เป็นปีแรกในคณะแพทยศาสตร์ มีนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 2 คน
 • พ.ศ. 2511 - แผนกทันตกรรมได้ยกฐานะขึ้นเป็นภาควิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2512 - คณะแพทยศาสตร์ย้ายสถานที่ทำงานไปยังอาคารตึก 7 ชั้น ภาควิชาทันตแพทยศาสตร์ได้รับ อนุมัติให้ใช้ตึกหน้าของตึกผู้ป่วยนอกเดิมเป็นที่ทำงาน พ.ศ.2513 - เริ่มโครงการจัดตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ขึ้น
 • พ.ศ. 2515 - ได้รับอนุมัติแยกออกมาจากคณะแพทยศาสตร์ และจัดตั้งเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ สำนักนายกรัฐมนตรี นับเป็นคณะอันดับที่ 9 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2515)
 • พ.ศ. 2519 - ดำเนินการจัดสร้างอาคารที่ทำการถาวรของคณะฯ ขึ้นที่ถนนสุเทพ ตรงข้ามวัดสวนดอกใน เนื้อที่ 11 ไร่ และได้ย้ายคณะมาดำเนินงานในที่ทำการใหม่ในปีเดียวกัน จนถึงในปัจจุบัน
 • พ.ศ. 2520 - ปรับปรุงฐานะของทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ จากการเป็นทบวงในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นทบวงซึ่งไม่สังกัดส่วนราชการอื่น และเปลี่ยนชื่อเป็นทบวงมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2523 - ได้รับอนุมัติจัดสร้างอาคารคลินิกบริการทันตกรรมซึ่งเป็นตึก 4 ชั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตึก ที่ทำงานในปัจจุบัน

 • พ.ศ. 2527 - อาคารคลินิกบริการทันตกรรมเสร็จสมบูรณ์ และเริ่มให้บริการแก่ผู้ป่วย และได้รับอนุมัติแยก ภาควิชาทันตกรรมชุมชน จากภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก ดังนั้นจึงมีภาควิชาในคณะฯ ทั้งหมด 9 ภาควิชา
 • พ.ศ. 2530 - คลินิกบริการทันตกรรม ได้รับอนุมัติให้เป็นโครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาลใน แผนพัฒนาฯ ระยะที่ 6
 • พ.ศ. 2532 - คณะฯ ได้รับงบประมาณสำหรับสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมอีก 1 หลัง เป็นตึก 5 ชั้น พื้นที่ 7,641 ตารางเมตร
 • พ.ศ. 2534 - อาคารเรียนหลังใหม่เสร็จสมบูรณ์ และได้ชื่อว่า "อาคารเรียน 20 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2535 - คณะฯ ได้รับอนุมัติให้เปบลี่ยนโครงการจัดตั้งภาควิชาทันตกรรมโรงพยาบาล เป็นภาควิชาทันตกรรมทั่วไป รวมมีภาควิชาในคณะฯ ทั้งหมด 10 ภาควิชา
 • พ.ศ. 2536 - ได้รับอนุมัติจาก ก.ม. ในการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานเลขานุการคณะฯ เพิ่มอีก 1 งาน คือ งานบริการ วิชาการและวิจัย รวมเป็น 6 งาน
 • พ.ศ.2539 - ได้รับอนุมัติงบประมาณจัดสร้างอาคารหอพักนักศึกษาและอาจารย์/ข้าราชการ เพิ่มอีก 1 หลัง เป็นตึก 5 ชั้น จำนวน 44 ห้อง พื้นที่ 1,888 ตารางเมตร ซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2540 ทำให้คณะฯ มีอาคารหอพักทั้งหมด 4 หลัง รวมเนื้อที่อาคารทำการ อาคารเรียน อาคารปฎิบัติการและหอพัก ทั้งหมด 15 ไร่
 • พ.ศ. 2540 - คณะฯ ได้จัดตั้งคลินิกทันตกรรมพิเศษ และเปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคฟัน เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2540 ซึ่งให้บริการทั้งในและนอก เวลาราชการ โดยให้บริการตรวจรักษาโดยอาจารย์ และทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของคณะฯ
 • พ.ศ. 2543 - จัดตั้งกองทุน "ทุนเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จย่า" ซึ่งเป็นกองทุนย่อยในกองทุนพัฒนาคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์กองทุนฯ
 • พ.ศ. 2544 - ได้รับอนุมัติจากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2544 เพื่อปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 7 หลัง อาคารหอพักจำนวน 2 หลัง และจัดตั้งหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใน
 • พ.ศ. 2545 - จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ทางทันตแพทยศาสตร์ "ถาวร อนุมานราชธน" และศูนย์วิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ ดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างภายใน เป็นโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม และดำเนินการจัดตั้งหน่วยการศึกษาต่อเนื่อง เป็นหน่วยงานภายใน 
 • พ.ศ. 2547 - ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ทันตกรรมรากเทียมภาคเหนือ (Northern Implant Center) คณะฯ ได้ปรับเปลี่ยนชื่องานบริการวิชาการและวิจัย เป็นงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2548 - ดำเนินการจัดตั้งหน่วยวิจัยทันตวัสดุศาสตร์ และศูนย์พิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากฟัน ต่อมาโดยความเห็นชอบของมหาวิทยาลัยเห็นว่า การจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรมเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่เอื้อต่อการเรียนการ สอนให้มีคุณภาพ และยังเอื้อต่อการให้บริการผู้ป่วย ซึ่งจะส่งผลให้เป็นประโยชน์ต่อภาคประชาชนอย่างแท้จริง คณะฯ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนโครงการจัดตั้งโรงพยาบาลทันตกรรม เป็น "โรงพยาบาลทันตกรรม" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 11 คลินิก 1 ห้องปฏิบัติการทันตกรรม และ 1 สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม
 • พ.ศ. 2550 - 2552 ได้รับอนุมัติจากงบประมาณแผ่นดิน เพื่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 7 ชั้น จำนวน 1 หลัง (อาคาร 36 ปี)

 

 

Website : http://www.dent.cmu.ac.th


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.031243 s.

Visitors
Today
20
Yesterday
68
Online
1