คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นจาก โรงเรียนผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย สังกัดกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ พ.ศ. 2502 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้คณะแพทยศาสตร์ จัดการศึกษาในวิชาการพยาบาลเป็นแผนกวิชาหนึ่ง เรียกว่า "แผนกการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย" เริ่มต้นเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในปี พ.ศ. 2503 หลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย ในปี พ.ศ. 2504 และหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. 2507

         ในปี พ.ศ.2508 เมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและเปิดสอนในระดับอุดมศึกษา คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ได้ย้ายไปสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย จึงมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2509 ได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ในปี พ.ศ. 2511 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชา เป็นภาควิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย และคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติมีมติอนุมัติให้จัดตั้งเป็น คณะพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2515 โดยมีการแบ่งการบริหารงาน ประกอบด้วย 8 ภาควิชาและสำนักงานเลขานุการ

         ต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2551 มีมติเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานคณะฯ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล และศูนย์บริการพยาบาล

 

Website : http://www.nurse.cmu.ac.th/


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
21
Yesterday
41
Online
1