คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นจาก โรงเรียนผดุงครรภ์และอนามัย คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ซึ่งเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งที่ 3 ของประเทศไทย สังกัดกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ พ.ศ. 2502 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยให้คณะแพทยศาสตร์ จัดการศึกษาในวิชาการพยาบาลเป็นแผนกวิชาหนึ่ง เรียกว่า "แผนกการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย" เริ่มต้นเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ในปี พ.ศ. 2503 หลักสูตรอนุปริญญาพยาบาลและอนามัย ในปี พ.ศ. 2504 และหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ ในปี พ.ศ. 2507

         ในปี พ.ศ.2508 เมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับอนุมัติจัดตั้งและเปิดสอนในระดับอุดมศึกษา คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่ ได้ย้ายไปสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แผนกพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย จึงมีฐานะเป็นแผนกวิชาหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2509 ได้เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (พยาบาล) ในปี พ.ศ. 2511 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจากแผนกวิชา เป็นภาควิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย และคณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติมีมติอนุมัติให้จัดตั้งเป็น คณะพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2515 โดยมีการแบ่งการบริหารงาน ประกอบด้วย 8 ภาควิชาและสำนักงานเลขานุการ

         ต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม 2551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2551 มีมติเห็นชอบโครงสร้างการแบ่งหน่วยงาน ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักงานคณะฯ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล และศูนย์บริการพยาบาล

 

Website : http://www.nurse.cmu.ac.th/


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
20
Yesterday
68
Online
1