คณะบริหารธุรกิจเป็น 1 ใน 5 ภาควิชาของคณะสังคมศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2508) มีสถานะเป็นภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้พิจารณาเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศมีความต้องการบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2535 ซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการบัญชีและสำนักงานเลขานุการคณะ และเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการคณะโดยแบ่งเป็น 5 งานคือ งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา และงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนวิชาการและส่วนงานอื่น โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แบ่งหน่วยงานคณะบริหารธุรกิจเป็น 6 หน่วยงานคือ สำนักงานคณะ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการบัญชี และศูนย์นวัตกรรมการจัดการ

Website : http://www.ba.cmu.ac.th/


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
18
Yesterday
41
Online
1