คณะบริหารธุรกิจเป็น 1 ใน 5 ภาควิชาของคณะสังคมศาสตร์ (ปี พ.ศ. 2508) มีสถานะเป็นภาควิชาบัญชีและบริหารธุรกิจ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้พิจารณาเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ประเทศมีความต้องการบุคลากรทางด้านบริหารธุรกิจทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะบริหารธุรกิจ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2535 ซึ่งประกอบด้วย ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการบัญชีและสำนักงานเลขานุการคณะ และเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเลขานุการคณะโดยแบ่งเป็น 5 งานคือ งานบริหารและธุรการ งานนโยบายและแผน งานคลังและพัสดุ งานบริการการศึกษา และงานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2551 เรื่องการแบ่งหน่วยงานในส่วนวิชาการและส่วนงานอื่น โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้แบ่งหน่วยงานคณะบริหารธุรกิจเป็น 6 หน่วยงานคือ สำนักงานคณะ ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ภาควิชาการจัดการ ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการบัญชี และศูนย์นวัตกรรมการจัดการ

Website : http://www.ba.cmu.ac.th/


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1