คณะ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2548 เป็นคณะลำดับที่ 19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

          เดิม คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอนในฐานะภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามคณะแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตครั้งแรกในปี พ.ศ.2508

 

          ปัจจุบัน คณะรัฐศาสตร์เปิดสอน 8 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต 4 หลักสูตร และหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 4 หลักสูตร และอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อเตรียมการเปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตอีก 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การเมืองและการบริหารรัฐกิจ)

          ใน ปี พ.ศ. 2553 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จะมีอายุครบ 5 ปี และเป็นปีที่ 45 ของ "รัฐศาสตร์ มช." คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มุ่งเน้นที่จะพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง มุ่งผลิตบัณฑิตและงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และตอบสนองความต้องการของภาคเหนือและประเทศ

 

Website : http://www.pol.cmu.ac.th/


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
18
Yesterday
41
Online
1