1. ความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย
          มหาวิทยาลัย เชียงใหม่เริ่มจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นในปี พ.ศ. 2517 โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา และฟิสิกส์เป็นคณะแรก ถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นคณะแพทยศาสตร์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดการสอนระดับ ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานมาหลายปี ในระยะนั้นซึ่งเป็นช่วงปลายแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ได้มีคณะต่าง ๆ หลายคณะ เตรียมโครงการที่จะขยายการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีในแผนพัฒนาระยะที่ 4 ( 2520 - 2524 ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการขยายการศึกษาระดับสูง กว่าปริญญาตรีที่คณะต่าง ๆ กำลังเตรียมการอยู่นั้น ควรจะดำเนินการในรูปของบัณฑิตวิทยาลัยเช่นเดียวกับสถาบันอื่น
          ดังนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นหน่วยประสานงานด้านการเรียนการสอน และด้านมาตรฐานหลักสูตรในขั้นบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
  • เพื่อจัดการศึกษา รักษามาตรฐานทางวิชาการและประสานงานการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เพื่อผลิตบัณฑิตระดับสูงกว่าปริญญาตรีออกไปทำหน้าที่อาจารย์ นักวิชาการ นักบริหาร และผู้ประกอบการอาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของประเทศและสังคม
  • ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย
          บัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนงานวิชาการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่วางนโยบาย กำหนด และควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ ประสานงานด้านบัณฑิตศึกษา และจัดดำเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการร่วมรับผิดชอบการบริหารงาน
          บัณฑิตวิทยาลัย มีสำนักงานเลขานุการตั้งอยู่ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ตรงข้ามคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีการแบ่งสายงานและระบบบริหารงาน สำหรับการเรียนการสอนขั้นบัณฑิตศึกษา มีการดำเนินการโดยภาควิชาในคณะต่าง ๆ มีคณาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่งตั้งตามระเบียบที่ กำหนดไว้ จากอาจารย์ประจำที่สังกัดอยู่ตามภาควิชาของคณะต่าง ๆ และจากอาจารย์พิเศษเป็นผู้ทำหน้าที่สอน เป็นที่ปรึกษา ควบคุมการทำวิทยานิพนธ์และสอบ
          การบริหารงานขั้นบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้ร่วมวางนโยบาย กำหนด และควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ เสนอต่อมหาวิทยาลัยและชี้แจงแนวปฏิบัติไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดังกล่าวมี 5 ชุด ประกอบด้วย
  1. กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งโดยอธิการบดี มีหน้าที่พจารณานโยบาย แนวปฏิบัติในการควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการร่วมกับคณะที่เกี่ยวข้อง
  2. กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งโดยอธิการบดี มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดหลักสูตร และพิจารณางานต่าง ๆ ด้านวิชาการ เพื่อเสนอต่อกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มีวาระ 2 ปี
  3. กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ แต่งตั้งโดยอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ มีวาระ 2 ปี
  4. กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา แต่งตั้งโดยคณบดีของคณะที่สาขาวิชาสังกัดอยู่มีหน้าที่ดำเนินการประสานงาน ด้านวิชาการของหลักสูตรให้เป็นไปโดยเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีวาระ 2 ปี
  5. กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม แต่งตั้งโดยอธิการบดี มีหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วมที่รับผิดชอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มีวาระ 2 ปี
3. ระบบการศึกษา
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสากล โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และประโยชน์ที่จะบังเกิดแก่นักศึกษาเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยกำหนดระยะเวลาศึกษาในรอบปีหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติ ( semester ) และอาจมีภาคเรียนฤดูร้อน ( summer session ) และจัดการศึกษาเป็นระบบสหศาสตร์ศึกษา ( interdisciplinary ) โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็นกระบวนวิชา ( course ) กำหนดปริมาณความมากน้อยของเนื้อหาวิชาในแต่ละกระบวนวิชาเป็นหน่วยกิต ( credit ) และประเมินผลการศึกษาของแต่ละกระบวนวิชาเป็นลำดับขั้น ( grade ) โดยจะทำการประเมินผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง
          สำหรับเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และจะต้องมีผลการศึกษาโดยได้ลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย ( accumulated grade point average ) ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะ ( field of concentration ) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ด้วยเช่นกัน


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
18
Yesterday
41
Online
1