สำนักงานเลขานุการคณะ

ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย
เลขานุการคณะ
supalucsana.l@cmu.ac.th
0-5394-2425
นางสาวรัษดาวรรณ สุดใจ
เลขานุการผู้บริหาร
radsadawan.s@cmu.ac.th
0-5394-2401
นางสาวจริยา คำนาสัก
ผู้ช่วยเลขานุการ
jariya.kum@cmu.ac.th
0-5394-2425

งานบริหารทั่วไป

นางพรรณี ลีรพันธุ์
หัวหน้างาน
pannee.lee@cmu.ac.th
0-5394-2406
นางสาวธัญวรัชญ์ ซุนฮิม
tanwarat.s@cmu.ac.th
0-5394-2405
นางสาวสายสวาท จันทร์สม
saisawath.c@cmu.ac.th
0-5394-2405
นายอภิเดช เตชะ
apidech.t@cmu.ac.th
0-5394-2405
นายอัครพงษ์ ชุ่มใจ
aukkarapong.c@cmu.ac.th
0-5394-2405

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

นางวีณา พิมสาร
หัวหน้างาน
veena.pi@cmu.ac.th
0-5394-2411
นางสาวอังสนา หรคุณารักษ์
angsana.h@cmu.ac.th
0-5394-2412
นางอุทุม สิงห์คราช
uthum.s@cmu.ac.th
0-5394-2411
นายศรัณญู บัวออน
sarunyoo.boa-on@cmu.ac.th
0-5394-2411
นายทินกฤต มะโนจิตร
thinnakrit.man@cmu.ac.th
0-5394-2432
นายณรงค์ มาลัยศิลป์
narong.ma@cmu.ac.th
0-5394-2411

งานนโยบายและแผน

นายสุนทร นาคศรี
หัวหน้างาน
soonthorn.n@cmu.ac.th
0-5394-2413
นายชยุตม์ แสนหลวง
chayoot.s@cmu.ac.th
0-5394-2419
นางสาวนิภาพร รักษาภักดี
nipaporn.rak@cmu.ac.th
0-5394-2413
นางสาวณัฐนันท์ กองสีใจ
natthanan.k@cmu.ac.th
0-5394-2419
นางสาวจิราภรณ์ รัตนวิสุทธิ์อมร
chiraphorn.rat@cmu.ac.th
0-5394-2413
นายธนดล ใจดวงจันทร์
thanadol.j@cmu.ac.th
0-5394-2419

งานบริการการศึกษา

นางขวัญปวีณ์ พงศ์กสิณปภพ
หัวหน้างาน
anunya.k@cmu.ac.th
0-5394-2408
นายกฤตภัทร์ แก้วไชยยา
krittaphat.k@cmu.ac.th
0-5394-2435
นางสาวประไพพรรณ ศรีพันธุ์
prapaiphan.s@cmu.ac.th
0-5394-2423
นางนาถชุลี ประดิษฐ์ทองงาม
nartchulee.t@cmu.ac.th
0-5394-2407
นายคงเดช ปัญญาเพิ่ม
kongdet.p@cmu.ac.th
0-5394-2410
นางสาวกรวรรณ คชบุตรรัตน์
kanokwan.t@cmu.ac.th
0-5394-2410
นายวงศกร ศรีวงค์
wongsakorn.s@cmu.ac.th
0-5394-2410
นายพีรพล วิมลสันติรังษี
peerapol.w@cmu.ac.th
0-5394-2410
นางสุธาลี ทองมี
suthalee.t@cmu.ac.th
0-5394-2422

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางสุดาพร นพรัตน์ไกรลาศ
sudaporn.n@cmu.ac.th
0-5394-2409
หัวหน้างาน
นายพาณุพงศ์ รินเขียว
panupong.r@cmu.ac.th
0-5394-2409
นางสาวจรีรัตน์ ยะมูล
jareerat.y@cmu.ac.th
0-5394-2415
นายขุนพล หมายหมั้น
kunpon.m@cmu.ac.th
0-5394-2415

งานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา

นางวาสนา ธรรมพิทักษ์
wasana.t@cmu.ac.th
0-5394-2414
หัวหน้างาน
นางสาวสุทธิรักษ์ ล้อมเขต
sudtirag.l@cmu.ac.th
0-5394-2430
นางสาวอัญญรัตน์ เอมศิรานันท์
unyarath.em@cmu.ac.th
0-5394-2417
นางสาววราวรรณ ชุติมา
warawan.c@cmu.ac.th
0-5394-2426
นางสาวณัฐปภัสร์ บวรภัสพงษ์
natpaphat.bor@cmu.ac.th
0-5394-2429
นางสุภาวดี อุทัยแสน
supawadee.u@cmu.ac.th
0-5394-2420
นายสถาพร เก่งพานิช
sathaporn.keng@cmu.ac.th
0-5394-2433
นางสาวไพจิตรา พิชิตปัจจา
paichitra.p@cmu.ac.th
0-5394-1920
นางสาวธันวรัตม์ ยอดดี
thanwarat.y@cmu.ac.th
0-5394-2426


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
21
Yesterday
41
Online
1