สำนักงานเลขานุการคณะ

ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย
เลขานุการคณะ
supalucsana.l@cmu.ac.th
0-5394-2425
นางสาวรัษดาวรรณ สุดใจ
เลขานุการผู้บริหาร
radsadawan.s@cmu.ac.th
0-5394-2401
นางสาวจริยา คำนาสัก
ผู้ช่วยเลขานุการ
jariya.kum@cmu.ac.th
0-5394-2425

งานบริหารทั่วไป

นางพรรณี ลีรพันธุ์
หัวหน้างาน
pannee.lee@cmu.ac.th
0-5394-2406
นางสาวธัญวรัชญ์ ซุนฮิม
tanwarat.s@cmu.ac.th
0-5394-2405
นางสาวสายสวาท จันทร์สม
saisawath.c@cmu.ac.th
0-5394-2405
นายอภิเดช เตชะ
apidech.t@cmu.ac.th
0-5394-2405
นายอัครพงษ์ ชุ่มใจ
aukkarapong.c@cmu.ac.th
0-5394-2405

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

นางวีณา พิมสาร
หัวหน้างาน
veena.pi@cmu.ac.th
0-5394-2411
นางสาวอังสนา หรคุณารักษ์
angsana.h@cmu.ac.th
0-5394-2412
นางอุทุม สิงห์คราช
uthum.s@cmu.ac.th
0-5394-2411
นายศรัณญู บัวออน
sarunyoo.boa-on@cmu.ac.th
0-5394-2411
นายทินกฤต มะโนจิตร
thinnakrit.man@cmu.ac.th
0-5394-2432
นายณรงค์ มาลัยศิลป์
narong.ma@cmu.ac.th
0-5394-2411

งานนโยบายและแผน

นายสุนทร นาคศรี
หัวหน้างาน
soonthorn.n@cmu.ac.th
0-5394-2413
นายชยุตม์ แสนหลวง
chayoot.s@cmu.ac.th
0-5394-2419
นางสาวนิภาพร รักษาภักดี
nipaporn.rak@cmu.ac.th
0-5394-2413
นางสาวณัฐนันท์ กองสีใจ
natthanan.k@cmu.ac.th
0-5394-2419
นางสาวจิราภรณ์ รัตนวิสุทธิ์อมร
chiraphorn.rat@cmu.ac.th
0-5394-2413
นายธนดล ใจดวงจันทร์
thanadol.j@cmu.ac.th
0-5394-2419

งานบริการการศึกษา

นางขวัญปวีณ์ พงศ์กสิณปภพ
หัวหน้างาน
anunya.k@cmu.ac.th
0-5394-2408
นายกฤตภัทร์ แก้วไชยยา
krittaphat.k@cmu.ac.th
0-5394-2435
นางสาวประไพพรรณ ศรีพันธุ์
prapaiphan.s@cmu.ac.th
0-5394-2423
นางนาถชุลี ประดิษฐ์ทองงาม
nartchulee.t@cmu.ac.th
0-5394-2407
นายคงเดช ปัญญาเพิ่ม
kongdet.p@cmu.ac.th
0-5394-2410
นางสาวกรวรรณ คชบุตรรัตน์
kanokwan.t@cmu.ac.th
0-5394-2410
นายวงศกร ศรีวงค์
wongsakorn.s@cmu.ac.th
0-5394-2410
นายพีรพล วิมลสันติรังษี
peerapol.w@cmu.ac.th
0-5394-2410
นางสุธาลี ทองมี
suthalee.t@cmu.ac.th
0-5394-2422

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางสุดาพร นพรัตน์ไกรลาศ
sudaporn.n@cmu.ac.th
0-5394-2409
หัวหน้างาน
นายพาณุพงศ์ รินเขียว
panupong.r@cmu.ac.th
0-5394-2409
นางสาวจรีรัตน์ ยะมูล
jareerat.y@cmu.ac.th
0-5394-2415
นายขุนพล หมายหมั้น
kunpon.m@cmu.ac.th
0-5394-2415

งานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา

นางวาสนา ธรรมพิทักษ์
wasana.t@cmu.ac.th
0-5394-2414
หัวหน้างาน
นางสาวสุทธิรักษ์ ล้อมเขต
sudtirag.l@cmu.ac.th
0-5394-2430
นางสาวอัญญรัตน์ เอมศิรานันท์
unyarath.em@cmu.ac.th
0-5394-2417
นางสาววราวรรณ ชุติมา
warawan.c@cmu.ac.th
0-5394-2426
นางสาวณัฐปภัสร์ บวรภัสพงษ์
natpaphat.bor@cmu.ac.th
0-5394-2429
นางสุภาวดี อุทัยแสน
supawadee.u@cmu.ac.th
0-5394-2420
นายสถาพร เก่งพานิช
sathaporn.keng@cmu.ac.th
0-5394-2433
นางสาวไพจิตรา พิชิตปัจจา
paichitra.p@cmu.ac.th
0-5394-1920
นางสาวธันวรัตม์ ยอดดี
thanwarat.y@cmu.ac.th
0-5394-2426


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.015623 s.

Visitors
Today
23
Yesterday
68
Online
1