กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1)

 

โครงการขอรับการสนับสนุนการทำหลักสูตร

 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย

 

แนวปฏิบัติการเปิดหลักสูตร สกอ.

 

แนวปฏิบัติ/ข้อชี้แจงเพิ่มเติมจาก สกอ.

 

ประกาศ


ข้อบังคับ-แนวปฏิบัติ (หลักสูตร)


เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร


หลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกำหนดอัตราเงินเดือนของ สำนักงาน ก.พ.

 

แนวปฏิบัติ

 

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.078133 s.

Visitors
Today
10
Yesterday
246
Online
1