กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1)

 

โครงการขอรับการสนับสนุนการทำหลักสูตร

 

ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย

 

แนวปฏิบัติการเปิดหลักสูตร สกอ.

 

แนวปฏิบัติ/ข้อชี้แจงเพิ่มเติมจาก สกอ.

 

ประกาศ


ข้อบังคับ-แนวปฏิบัติ (หลักสูตร)


เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร


หลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกำหนดอัตราเงินเดือนของ สำนักงาน ก.พ.

 

แนวปฏิบัติ

 

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
20
Yesterday
41
Online
1