กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิต


รหัสหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 

การทวนสอบ


สรุปจำนวนหลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐาน TQF


ขั้นตอนเสนอหลักสูตรใหม่


ระบบและกลไกในการทำหลักสูตรและกระบวนวิชา

 

หลักสูตร

 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตร

 

คู่มือหลักสูตร


คำนิยามและขั้นตอนการเสนอหลักสูตร

 

การปิดหลักสูตร

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
21
Yesterday
41
Online
1