ประกาศและข้อบังคับที่ใช้กับนักศึกษา รหัส 59 เป็นต้นไป
คู่มือการศึกษา
  • คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 [PDF
  • คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 [PDF
  • คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554 [PDF]
  • คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553 [PDF] [ปก]
  • คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2552 [Words] [PDF] [ปก
  • คู่มือการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2551 [Word] [PDF] [ปก]

ข้อบังคับ/ประกาศ/แนวปฏิบัติ สำหรับนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าแบบอิสระ

ระเบียบ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักเกณฑ์ วิธีการรับรองคุณวุฒิและการกำหนดอัตราเงินเดือนของ สำนักงาน ก.พ.

ประกาศ


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
39
Yesterday
68
Online
1