ระเบียบ

ประกาศเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ

Thesis/IS Template 

การทำลายน้ำ

ปกซีดีรอม

การเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ

แนวปฏิบัติ - ขั้นตอน - แบบคำร้อง

แนวปฏิบัติ/Regulation
ขั้นตอน/Procedure
แบบฟอร์ม/Form
การทำวิทยานิพธ์ / IS ขั้นตอนการเสนอหัวข้อฯ
แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ และใบบันทึกลำดับขั้น [Words]
แบบคำร้องขอปกปิดและไม่เผยแพร่ปริญญานิพนธ์ (ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ) / Request form for Concealing Dissertation/Thesis/I.S. Without Publication) [Words] [PDF]


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
19
Yesterday
41
Online
1