ระเบียบ

ประกาศเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ

Thesis/IS Template 

การทำลายน้ำ

ปกซีดีรอม

การเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ

แนวปฏิบัติ - ขั้นตอน - แบบคำร้อง

แนวปฏิบัติ/Regulation
ขั้นตอน/Procedure
แบบฟอร์ม/Form
การทำวิทยานิพธ์ / IS ขั้นตอนการเสนอหัวข้อฯ
แบบรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ และใบบันทึกลำดับขั้น [Words]
แบบคำร้องขอปกปิดและไม่เผยแพร่ปริญญานิพนธ์ (ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ) / Request form for Concealing Dissertation/Thesis/I.S. Without Publication) [Words] [PDF]


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
18
Yesterday
52
Online
1