สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man and Environmental Management)

ชื่อหลักสูตร

ไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
อังกฤษ : Master of Arts Program in Man and Environment Management

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ : ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Arts ( Man and Environment Management )
ชื่อย่อ : M.A. ( Man and Environment Management )

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ทั้งที่มีชีวิตและ ไม่มีชีวิต ทั้งที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างสรรค์ และที่สร้างสรรค์เองได้ มนุษย์เป็นองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวด ล้อมและธรรมชาติมากที่สุด มนุษย์มีบทบาททั้งเป็นผู้บริโภคสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและทำลายสิ่งแวดล้อม หากมนุษย์มีความเข้าใจถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดและมีจิตสำนึกในอันที่จะรักษาและทะนุถนอมสิ่งแวดล้อม ที่ดีให้คงอยู่ มนุษย์และสิ่งแวดล้อมก็สามารถจะดำรงอยู่ได้อย่างผสมกลมกลืนและไม่ขาดสมดุล

      หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น อาจดำเนินได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการใช้นโยบายและมาตรการต่าง ๆ มาดำเนินการ โดยเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีความเชื่อว่าหากมนุษย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่คุกคามชีวิตความเป็นอยู่และ คุณภาพชีวิตในปัจจุบัน ก็จะบรรเทาหรือหมดสิ้นไปในที่สุด

      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการ จัดการสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการใช้นโยบายและมาตรการด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านกฎหมาย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งกระบวนการทางการศึกษา เป็นต้น เพื่อจัดการให้มนุษย์ร่วมกันอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ตลอดจนมีจิตสำนึกและจริยธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม

      การจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวนี้จะดำเนินการในลักษณะของการบูรณาการ ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรชั้นสูงในรูปของนักวิจัย นักวางแผน นักบริหารโครงการ หรือนักการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และสามารถจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีพื้นฐานทางวิชาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ความสามารถในแนวทางต่อไปนี้

      1. เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม และความสำคัญของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นทางด้านคุณภาพชีวิตของมนุษย์ การรับรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมของมนุษย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
      2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนบริหารโครงการหรือ เผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม หรือดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ในลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนทั้งในระบบและ นอกระบบโรงเรียน
      3. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย หรือพัฒนาแนวทางการจัดการ และการแก้ปัญหามนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
      4. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสามารถจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ต่อไป

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะมนุษยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์

การเรียนการสอน

     หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
     หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
     ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา
     โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

     หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ และหลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เหมาจ่ายหลักสูตรละ 165,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นราย ภาคการศึกษา ๆ ละ 41,250 บาท

สำนักงาน
          สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
          งานสหสาขาวิชาและประกันคุณภาพการศึกษา
          ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์สาขาวิชา

Facebook : https://www.facebook.com/mem.cmu
Facebook ศิษย์เก่า : https://www.facebook.com/memalumniclub.cmu

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2019 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
336
Yesterday
279
Online
1