สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
(Man and Environmental Management)

ชื่อหลักสูตร

ไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
อังกฤษ : Master of Arts Program in Man and Environment Management

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)
ชื่อย่อ : ศศ.ม. (การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Arts ( Man and Environment Management )
ชื่อย่อ : M.A. ( Man and Environment Management )

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      สิ่งแวดล้อม คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรม ทั้งที่มีชีวิตและ ไม่มีชีวิต ทั้งที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างสรรค์ และที่สร้างสรรค์เองได้ มนุษย์เป็นองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวด ล้อมและธรรมชาติมากที่สุด มนุษย์มีบทบาททั้งเป็นผู้บริโภคสิ่งแวดล้อม สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมและทำลายสิ่งแวดล้อม หากมนุษย์มีความเข้าใจถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์ รู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดและมีจิตสำนึกในอันที่จะรักษาและทะนุถนอมสิ่งแวดล้อม ที่ดีให้คงอยู่ มนุษย์และสิ่งแวดล้อมก็สามารถจะดำรงอยู่ได้อย่างผสมกลมกลืนและไม่ขาดสมดุล

      หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น อาจดำเนินได้หลายลักษณะไม่ว่าจะเป็นการใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือการใช้นโยบายและมาตรการต่าง ๆ มาดำเนินการ โดยเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีความเชื่อว่าหากมนุษย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้ว ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่หลวงที่คุกคามชีวิตความเป็นอยู่และ คุณภาพชีวิตในปัจจุบัน ก็จะบรรเทาหรือหมดสิ้นไปในที่สุด

      หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมนุษย์และสิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจในการ จัดการสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการใช้นโยบายและมาตรการด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านกฎหมาย ด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งกระบวนการทางการศึกษา เป็นต้น เพื่อจัดการให้มนุษย์ร่วมกันอนุรักษ์ และใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ตลอดจนมีจิตสำนึกและจริยธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม

      การจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวนี้จะดำเนินการในลักษณะของการบูรณาการ ศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถผลิตบุคลากรชั้นสูงในรูปของนักวิจัย นักวางแผน นักบริหารโครงการ หรือนักการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ที่มีความเข้าใจและตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และสามารถจัดการทรัพยากรมนุษย์โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ต่อไป

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      เน้นการพัฒนาบุคลากรที่มีพื้นฐานทางวิชาชีพต่าง ๆ ให้ได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ความสามารถในแนวทางต่อไปนี้

      1. เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม และความสำคัญของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมในประเด็นทางด้านคุณภาพชีวิตของมนุษย์ การรับรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมของมนุษย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อม
      2. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนบริหารโครงการหรือ เผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม หรือดำเนินการทางด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ในลักษณะของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอนทั้งในระบบและ นอกระบบโรงเรียน
      3. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการวิจัย หรือพัฒนาแนวทางการจัดการ และการแก้ปัญหามนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
      4. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเข้าใจตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและสามารถจัดการ ทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้กระบวนการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ต่อไป

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะมนุษยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์

การเรียนการสอน

     หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์
     หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์
     ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา
     โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

     หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ภาคปกติ และหลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เหมาจ่ายหลักสูตรละ 165,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นราย ภาคการศึกษา ๆ ละ 41,250 บาท

สำนักงาน
          สาขาวิชาการจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
          งานสหสาขาวิชาและประกันคุณภาพการศึกษา
          ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์สาขาวิชา

Facebook : https://www.facebook.com/mem.cmu
Facebook ศิษย์เก่า : https://www.facebook.com/memalumniclub.cmu

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
24
Yesterday
28
Online
1