สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
( Information Technology and Management )

ชื่อหลักสูตร

ไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
อังกฤษ : Master of Science Program in Information Technology and Management

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
ชื่อย่อ : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Science ( Information Technology and Management )
ชื่อย่อ : M.S. ( Information Technology and Management )

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      เป็นที่ยอมรับกันว่าสารสนเทศได้เพิ่มความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ ในกิจกรรมแขนงต่าง ๆ ของมนุษย์ และจัดเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดประเภทหนึ่งในยุคสังคมสารสนเทศแห่งศตวรรษ ที่ 21 โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้สารสนเทศเป็นพลังที่มีบทบาทและส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างขององค์กรในสังคม ตลอดจนก่อให้เกิดบทบาทและภารกิจใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นในองค์กรภาคเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และสังคมทุกระดับ

      ด้วยความสำคัญของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นต้องรู้ ตระหนัก และให้ความสำคัญกับสารสนเทศ เพราะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การจัดการสารสนเทศให้เป็นระบบครบถ้วน และเรียกใช้ได้ทันทีเท่านั้น จึงจะทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่และเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านผลผลิต ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรทวีศักยภาพปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ทันกระแสโลกตามกระบวน การโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมั่นคง

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความสำคัญและบทบาทของวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ รวมทั้งความจำเป็นของการผลิตมหาบัณฑิตสาขานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรระดับต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่ทำงานด้านสารสนเทศในเขตภาคเหนือ มีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในวิชาการดังกล่าว และมีความสามารถถึงระดับวางแผน จัดการ ปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้เป็นสากล ซึ่งจะอำนวยผลต่อการนำข้อมูลไปวางแผนและตัดสินใจในการบริหารและจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทต่าง ๆ กันในหลายๆ คณะ ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและการนำไปวางแผนปฏิบัติงานได้จริง ในองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยจึงเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ขึ้นมา

      หลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรในระดับต่างๆมีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์ในวิชาการดังกล่าว และมีศักยภาพถึงระดับวางแผน จัดการ ปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศและองค์กรให้เป็นระดับสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้จะสามารถออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้ในการดำเนินงาน และจัดการสารสนเทศในองค์กรได้อย่างเหมาะสม สามารถบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบ สารสนเทศในองค์กร ซึ่งจะอำนวยผลให้องค์กรมีศักยภาพในการทวีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ ดำเนินงานให้มีคุณภาพในระดับสากล

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

การเรียนการสอน

หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ภาคปกติ
ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เหมาจ่ายหลักสูตรละ 152,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นราย ภาคการศึกษา ๆ ละ 38,000 บาท

สำนักงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
งานสหสาขาวิชาและประกันคุณภาพการศึกษา
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์ประจำสาขาวิชา

Facebook : https://www.facebook.com/MITM.CMU


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2019 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
35
Yesterday
337
Online
1