สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
( Information Technology and Management )

ชื่อหลักสูตร

ไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
อังกฤษ : Master of Science Program in Information Technology and Management

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)
ชื่อย่อ : วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Master of Science ( Information Technology and Management )
ชื่อย่อ : M.S. ( Information Technology and Management )

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      เป็นที่ยอมรับกันว่าสารสนเทศได้เพิ่มความสำคัญขึ้นเรื่อย ๆ ในกิจกรรมแขนงต่าง ๆ ของมนุษย์ และจัดเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดประเภทหนึ่งในยุคสังคมสารสนเทศแห่งศตวรรษ ที่ 21 โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้สารสนเทศเป็นพลังที่มีบทบาทและส่งผลกระทบต่อ โครงสร้างขององค์กรในสังคม ตลอดจนก่อให้เกิดบทบาทและภารกิจใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นในองค์กรภาคเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และสังคมทุกระดับ

      ด้วยความสำคัญของสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน จำเป็นต้องรู้ ตระหนัก และให้ความสำคัญกับสารสนเทศ เพราะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ การจัดการสารสนเทศให้เป็นระบบครบถ้วน และเรียกใช้ได้ทันทีเท่านั้น จึงจะทำให้องค์กรสามารถดำรงอยู่และเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านผลผลิต ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรทวีศักยภาพปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ทันกระแสโลกตามกระบวน การโลกาภิวัฒน์ได้อย่างมั่นคง

      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความสำคัญและบทบาทของวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ รวมทั้งความจำเป็นของการผลิตมหาบัณฑิตสาขานี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้บริหารองค์กรระดับต่าง ๆ ตลอดจนผู้ที่ทำงานด้านสารสนเทศในเขตภาคเหนือ มีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ในวิชาการดังกล่าว และมีความสามารถถึงระดับวางแผน จัดการ ปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศขององค์กรให้เป็นสากล ซึ่งจะอำนวยผลต่อการนำข้อมูลไปวางแผนและตัดสินใจในการบริหารและจัดการองค์กร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบกับในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดการเรียนการสอนวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศในบริบทต่าง ๆ กันในหลายๆ คณะ ดังนั้นเพื่อความสมบูรณ์ทั้งด้านวิชาการและการนำไปวางแผนปฏิบัติงานได้จริง ในองค์กร บัณฑิตวิทยาลัยจึงเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ ขึ้นมา

      หลักสูตรนี้ จะมุ่งเน้นวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ โดยบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง อันประกอบด้วยวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การจัดการ และสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรในระดับต่างๆมีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้และ ประสบการณ์ในวิชาการดังกล่าว และมีศักยภาพถึงระดับวางแผน จัดการ ปรับปรุง และพัฒนาระบบสารสนเทศและองค์กรให้เป็นระดับสากล

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้จะสามารถออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ ใช้ในการดำเนินงาน และจัดการสารสนเทศในองค์กรได้อย่างเหมาะสม สามารถบริหารการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบ สารสนเทศในองค์กร ซึ่งจะอำนวยผลให้องค์กรมีศักยภาพในการทวีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ ดำเนินงานให้มีคุณภาพในระดับสากล

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะบริหารธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

การเรียนการสอน

หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เรียนวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ ภาคปกติ
ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 2 ปี หรือ 4 ภาคการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรแผน ข ภาคพิเศษ เหมาจ่ายหลักสูตรละ 152,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นราย ภาคการศึกษา ๆ ละ 38,000 บาท

สำนักงาน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
งานสหสาขาวิชาและประกันคุณภาพการศึกษา
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เว็บไซต์ประจำสาขาวิชา

Facebook : https://www.facebook.com/MITM.CMU


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1