สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
(Nanoscience and Nanotechnology)
(International Program)

ชื่อหลักสูตร

ไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
อังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Nanoscience and Nanotechnology ( International Program )

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy ( Nanoscience and Nanotechnology )
ชื่อย่อ : Ph.D. ( Nanoscience and Nanotechnology )

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      วิทยาศาสตร์นาโน(Nanoscience) และเทคโนโลยีนาโน(Nanotechnology) เป็นวิทยาการใหม่ที่เกิดจากการรวมตัวกันของสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้างวัสดุ และเครื่องมือที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร(หนึ่งในพันล้านเมตร) ซึ่งเป็นระดับขนาดของโมเลกุลและอะตอม ดังนั้นวัสดุและเครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าวจึงมีส่วนประกอบขนาดเพียงเท่า กับโมเลกุลหรืออะตอมหรือใหญ่กว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีใหม่ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนจึงเป็นเทคโนโลยีสำคัญในอนาคตสำหรับประเทศ ที่กำลังพัฒนาอย่างเช่นประเทศไทย

      คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา “วัสดุศาสตร์” (เน้นแขนงวิชาอิเล็กทรอเซรามิก พอลิเมอร์ โลหะและวัสดุผสม ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมของภาควิชาฟิสิกส์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม และธรณีวิทยา) และสาขาวิชา “เทคโนโลยีชีวภาพ” (เน้นแขนงวิชาชีวเคมีและวิชาชีวเคมีเทคโนโลยี โดยเป็นหลักสูตรร่วมของคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเภสัชศาสตร์) หลักสูตรเหล่านี้ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและประสบความสำเร็จจน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

      จากพื้นฐานของงานวิจัยที่ได้ทำภายใต้การเปิดหลักสูตรทั้งสอง ทำให้คณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเภสัชศาสตร์ ได้สั่งสมประสบการณ์ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน พอเพียงในระดับหนึ่งอยู่แล้ว ในขณะเดียวกันคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ได้เริ่มงานวิจัยด้านนี้ ดังนั้นคณะเหล่านี้จึงมีขีดความสามารถและความพร้อมเพียงพอที่จะผลิตดุษฎี บัณฑิตระดับนานาชาติ โดยมีบุคลากรที่จะให้การสนับสนุนทางด้านงานวิจัยแก่คณาจารย์ มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยในภาควิชาต่าง ๆ และยังได้มีความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งในด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยร่วมกัน ประกอบกับนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน ซึ่งเป็นสาขาวิชาใหม่ ที่จบการศึกษาขั้นสูงในประเทศไทย ที่ทำงานทางด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งในส่วนของรัฐและเอกชนยังขาดแคลนอีกเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเปิดหลักสูตรนานาชาติปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์นาโนและ เทคโนโลยีนาโน แบบ 1 เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์นาโน และเทคโนโลยีนาโนในประเทศไทย นอกจากนั้นการขอเปิดหลักสูตรแบบนานาชาติ จะทำให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในวิทยาการใหม่นี้ระหว่างนัก ศึกษาและคณาจารย์นานาชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศที่ได้ทำการสอนและ งานวิจัยมาก่อนแล้ว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      1. เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน ในระดับสากลที่สามารถจะผสมผสานกับแขนงวิชาอื่น ๆ ให้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการนักวิทยาศาสตร์สาขานี้ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
      2. เพื่อสร้างนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการและความชำนาญใน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน ในการที่จะผสมผสานแขนงวิชาต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
      3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ที่มีความรอบรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นำในสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารปรับตัวได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะเกษตรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

การเรียนการสอน

เป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
ศึกษาแบบทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว (Thesis Only) ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3 ปี หรือ 6 ภาคการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ แบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ 205,000 บาท ต่อปีการศึกษา นักศึกษาไทยลดค่าธรรมเนียมลงปีการศึกษาละ 40,000 บาท คงเหลือ 165,000 บาท ต่อปีการศึกษา

สำนักงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2019 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
336
Yesterday
279
Online
1