Graduate School, Chiang Mai University, THAILANDสาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
(Nanoscience and Nanotechnology)
(International Program)

ชื่อหลักสูตร

ไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน (หลักสูตรนานาชาติ)
อังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Nanoscience and Nanotechnology ( International Program )

ชื่อปริญญา

ไทย :

ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน)
ชื่อย่อ : ปร.ด. (วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน)

อังกฤษ :

ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy ( Nanoscience and Nanotechnology )
ชื่อย่อ : Ph.D. ( Nanoscience and Nanotechnology )

ความสำคัญและที่มาของหลักสูตร

      วิทยาศาสตร์นาโน(Nanoscience) และเทคโนโลยีนาโน(Nanotechnology) เป็นวิทยาการใหม่ที่เกิดจากการรวมตัวกันของสาขาวิชาเคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้างวัสดุ และเครื่องมือที่มีขนาดเล็กระดับนาโนเมตร(หนึ่งในพันล้านเมตร) ซึ่งเป็นระดับขนาดของโมเลกุลและอะตอม ดังนั้นวัสดุและเครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าวจึงมีส่วนประกอบขนาดเพียงเท่า กับโมเลกุลหรืออะตอมหรือใหญ่กว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีใหม่ทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโนจึงเป็นเทคโนโลยีสำคัญในอนาคตสำหรับประเทศ ที่กำลังพัฒนาอย่างเช่นประเทศไทย

      คณะวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา “วัสดุศาสตร์” (เน้นแขนงวิชาอิเล็กทรอเซรามิก พอลิเมอร์ โลหะและวัสดุผสม ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมของภาควิชาฟิสิกส์ เคมี เคมีอุตสาหกรรม และธรณีวิทยา) และสาขาวิชา “เทคโนโลยีชีวภาพ” (เน้นแขนงวิชาชีวเคมีและวิชาชีวเคมีเทคโนโลยี โดยเป็นหลักสูตรร่วมของคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเภสัชศาสตร์) หลักสูตรเหล่านี้ได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและประสบความสำเร็จจน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

      จากพื้นฐานของงานวิจัยที่ได้ทำภายใต้การเปิดหลักสูตรทั้งสอง ทำให้คณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะเภสัชศาสตร์ ได้สั่งสมประสบการณ์ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน พอเพียงในระดับหนึ่งอยู่แล้ว ในขณะเดียวกันคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ได้เริ่มงานวิจัยด้านนี้ ดังนั้นคณะเหล่านี้จึงมีขีดความสามารถและความพร้อมเพียงพอที่จะผลิตดุษฎี บัณฑิตระดับนานาชาติ โดยมีบุคลากรที่จะให้การสนับสนุนทางด้านงานวิจัยแก่คณาจารย์ มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยในภาควิชาต่าง ๆ และยังได้มีความร่วมมือกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนบุคลากรทั้งในด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยร่วมกัน ประกอบกับนักวิจัยทางวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน ซึ่งเป็นสาขาวิชาใหม่ ที่จบการศึกษาขั้นสูงในประเทศไทย ที่ทำงานทางด้านการวิจัยและพัฒนา ทั้งในส่วนของรัฐและเอกชนยังขาดแคลนอีกเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเปิดหลักสูตรนานาชาติปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิทยาศาสตร์นาโนและ เทคโนโลยีนาโน แบบ 1 เพื่อผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์นาโน และเทคโนโลยีนาโนในประเทศไทย นอกจากนั้นการขอเปิดหลักสูตรแบบนานาชาติ จะทำให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ในวิทยาการใหม่นี้ระหว่างนัก ศึกษาและคณาจารย์นานาชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศที่ได้ทำการสอนและ งานวิจัยมาก่อนแล้ว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

      1. เพื่อผลิตนักวิชาการและนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน ในระดับสากลที่สามารถจะผสมผสานกับแขนงวิชาอื่น ๆ ให้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการนักวิทยาศาสตร์สาขานี้ ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
      2. เพื่อสร้างนักวิชาการและนักวิจัยที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการและความชำนาญใน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน ในการที่จะผสมผสานแขนงวิชาต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
      3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่ที่มีความรอบรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นำในสังคม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารปรับตัวได้ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

คณะ/ส่วนงานที่ร่วมจัดการเรียนการสอน

     คณะเกษตรศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร

การเรียนการสอน

เป็นหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาเอก แบบ 1.1
ศึกษาแบบทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว (Thesis Only) ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตร 3 ปี หรือ 6 ภาคการศึกษา
โครงสร้างหลักสูตร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรนานาชาติ แบบเหมาจ่าย หลักสูตรละ 205,000 บาท ต่อปีการศึกษา นักศึกษาไทยลดค่าธรรมเนียมลงปีการศึกษาละ 40,000 บาท คงเหลือ 165,000 บาท ต่อปีการศึกษา

สำนักงาน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
ชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

 

 


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
11
Yesterday
63
Online
1