มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ( พ.ศ. 2510-2514) ขึ้น เมื่อต้นปี พ.ศ. 2508 โดยบรรจุโครงการผลิตบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์ไว้ด้วย จึงเป็นจุดเริ่มต้นของคณะศึกษาศาสตร์ และการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2508 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2508 ที่ประชุมได้พิจารณารับหลักการให้มีโครงการผลิตบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์

 

       ตลอดจนได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วย ดร.ศักดิ์ ผาสุกนิรันดร์ เป็นประธาน และอาจารย์สุวัฒก์ นิยมค้า เป็นกรรมการและเลขานุการ ดำเนินการร่างโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2509 ในปีเดียวกัน

       ในที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2509 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (สมัย จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี ) ได้มีมติรับหลักการในการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       อีก 1 ปีต่อมา องค์การยูเนสโก ส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเตรียมการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

       ในเดือนสิงหาคม 2510 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการเสนอขออนุมัติหลักการในการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ต่อสภาการศึกษา แห่งชาติ และพิจารณาอนุมัติโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ครั้งที่ 5/2511 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2511 พร้อมทั้งได้ประกาศสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 85 ตอนที่ 69 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2511

 

Website : http://www.edu.cmu.ac.th


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2019 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
21
Yesterday
337
Online
1