นับตั้งแต่มีการเรียกร้องให้ขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกสู่ภูมิภาค โดยขอให้รัฐบาล
จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ.2493 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาคของประเทศ ไทย ตามโครงการพัฒนาการศึกษาในส่วนภูมิภาค พ.ศ.2501 โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นแหล่งการศึกษาของทุกสาขาวิชาชีพทั้งทางด้านวิทยา ศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์

     โดยสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้อนุมัติให้จัดตั้งคณะวิจิตรศิลป์ขึ้น เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2525 เพื่อทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัย อนุรักษ์ และ เผยแพร่ โดยให้มี สีแดงชาด เป็นสีประจำคณะวิจิตรศิลป์

 

 ปรัชญา :

     บัณฑิตคณะวิจิตรศิลป์ เป็นผู้ตื่นตัวในการเรียนรู้ รู้จริง สามารถนำความรู้ และความสามารถทางศิลปะ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  เพื่อชี้แนะ สร้างสรรค์ จรรโลงให้เกิดความดีงามในสังคม และเป็นผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

 

วิสัยทัศน์แผนพัฒนาการศึกษาฯ ระยะที่ 11 ( พ.ศ.-2555-2559 )

     คณะวิจิตรศิลป์เป็นสถาบันศิลปะในระดับแนวหน้าของชาติและเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ

Website : http://www.finearts.cmu.ac.th/


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2019 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
32
Yesterday
337
Online
1