Graduate School, Chiang Mai University, THAILAND


     

 

 • พ.ศ. 2509 เริ่มจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ ในฐานะโรงเรียนเภสัชศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นสถานศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ แห่งแรกในภูมิภาค และเป็นแหล่งที่สองในประเทศไทย มีนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 10 คน
 • พ.ศ. 2511 เปลี่ยนเป็นภาควิชาเภสัชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
 • พ.ศ. 2512 บัณฑิตเภสัชศาสตร์ สำเร็จการศึกษารุ่นแรก จำนวน 9 คน
 • พ.ศ. 2515 ได้รับการยกฐานะเป็นคณะเภสัชศาสตร์ แบ่งการบริหารเป็น 6 ภาควิชา ได้แก่ภาควิชาเภสัชเคมี ภาควิชาเภสัชเวท ภาควิชาเภสัชกรรม ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ภาควิชาเเภสัชอุตสาหกรรม และภาควิชาชีวเภสัชกรรม
 • พ.ศ .2519 ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตครั้งแรก
 • พ.ศ. 2520 ได้ย้ายที่ทำการมาดำเนินการ ณ สถานที่ปัจจุบัน บนถนนสุเทพ
 • พ.ศ. 2525 เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเวท
 • พ.ศ. 2530 เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเภสัชกรรม
 • พ.ศ. 2531 ปรับปรุงการบริหารเป็น 6 ภาควิชาใหม่ ได้แก่ ภาควิชาเภสัชเคมี ภาควิชาเภสัชเวท ภาควิชาเภสัชชุมชน ภาควิชาเภสัชกิจ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม และภาควิชาชีวเภสัชกรรม
 • พ.ศ. 2533 เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาร่วมกับคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน สาขาสาธารณสุข ใช้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตใหม่ ซึ่งได้รับการปรับปรุงครั้งที่ 2 ตั้งแต่ พ.ศ. 2526
 • พ.ศ. 2535 เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี และวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
 • พ.ศ. 2539 เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์อื่น ๆ ในส่วนภูมิภาคอีก 3 มหาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับคณะอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • พ.ศ. 2541 ใช้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับการปรับปรุง ครั้งที่ 3 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 เป็นหลักสูตรกึ่งเฉพาะทาง 2 แผน ได้แก่ แผนวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และแผนเภสัชกรรมปฏิบัติ
 • พ.ศ. 2542
  • เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ที่คณะเภสัชศาสตร์รับผิดชอบโดยตรงคณะเดียว ที่มุ่งเน้นการวิจัยและการประยุกต์การใช้ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ทุกแขนงร่วม กัน
  • เปิดสอนหลักสูตรมหาบัณฑิตนานาชาติสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ ได้ปรับปรุงการบริหาร วิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรใหม่เป็น 2 สายวิชา ซึ่งมีฐานะเทียบเท่าภาควิชาได้แก่สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และสายวิชาบริบาลเภสัชกรรม
 • พ.ศ. 2544 เปิดสอนหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์(หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
 • พ.ศ. 2547
  • ใช้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับการปรับปรุงครั้งที่ 4 ในปีการศึกษา 2546 โดยได้ปรับปรุง เนื้อหากระบวนวิชาและเพิ่มกระบวนวิชาในเชิงบูรณาการองค์ความรู้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับเนื้อหา กระบวนวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนในสภาวการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับเกณฑ์ มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของสภาเภสัชกรรม พ.ศ. 2545
  • เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี)
  • เปิดสอนโครงการการผลิตเภสัชศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 60 คน
 • พ.ศ. 2549 เปิดสอนโครงการผลิตเภสัชกรเพื่อร้านยาคุณภาพ รับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 5 คน
 • พ.ศ. 2550
  • ใช้หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับการปรับปรุงครั้งที่ 5 ในปีการศึกษา 2549 โดยได้ปรับ หลักสูตรให้ทันสมัยและตรงตามความต้องการของตลาดมากขึ้น โดยปรับแผนการศึกษาจากเดิม 2 แผน เป็น 4 แผน โดยเพิ่มแผน 3 : วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และ แผน 4 : บริบาลเภสัชกรรม (Sandwich Program ร่วมกับ Curtin University of Technology)
  • เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเภสัชกรรม ทั้งหลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ
 • พ.ศ. 2551 ปรับปรุงหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2550 ในส่วนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป และกระบวนวิชา สำหรับระบบสหกิจศึกษา ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552
 • พ.ศ. 2552 เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. 2552 และหลักสูตร เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก พ.ศ. 2552
 • พ.ศ. 2553 เปิดสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต พ .ศ. 2553 (หลักสูตร 6 ปี) เป็นหลักสูตรสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้มีความสอดคล้องกับข้อ กำหนดของสภาเภสัชกรรมตามที่กำหนดสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

Website : http://www.pharmacy.cmu.ac.th/


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
14
Yesterday
63
Online
1