จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18 ธันวาคม 2535  ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2535 เป็นคณะที่ 13 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และต่อมาปีพ.ศ. 2542 ได้ย้ายที่ทำการคณะฯมาที่สถานีวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2536 คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้สาขาอุตสาหกรรมเกษตร เป็นสาขาขาดแคลน เนื่องจากรัฐบาลได้เห็นว่าอุตสาหกรรมเกษตรเป็นแนวทางที่สำคัญแนวทางหนึ่งที่ จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีปณิธานในการดำเนินงาน คือ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ  และมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการวิจัยในเชิงเอกลักษณ์ของภาคเหนือ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเป็นสถาบันวิชาการทางอุตสาหกรรมเกษตรที่มีความเป็น สากล สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

 

 วิสัยทัศน์

     เป็นผู้นำทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง

Website : http://www.agro.cmu.ac.th


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1