ภายหลังจากที่โครงการจัดตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๖ ซึ่งคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ โดย อ.อนันต์ ชันขุนทด ในขณะนั้น มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๖ และเริ่มวางเค้าโครงหลักสูตรตั้งแต่นั้นมา ต่อมา ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ รศ.พงศ์เดช ไชยคุตร ทำให้ รศ.ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย ตัดสินใจเดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๗ โดยเป็น บุคลากรสมองไหลกลับ ที่ ก.ม. จากส่วนกลางมีมติอนุมัติให้มีการโอนย้ายตำแหน่งรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยา ลัยคอนแนล มาเป็นรองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นรายแรกของประเทศ หลังจากนั้นการร่างหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและในที่สุดสามารถเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคำสั่งแต่งตั้งให้ อาจารย์เลี่ยม ธีรัทธานนท์ เป็นหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ และรศ.ดร. สมบัติ ธีระตระกูลชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นมา

          โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๙ และมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดตั้งคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๙ การดำเนินงานเพื่อการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นไปตามระเบียบราชการทุก ประการ ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการคณะวิจิตรศิลป์ ไปสู่คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ประชุมสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบกับการจัดตั้งคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และโครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรม การกฤษฏีกาเพื่อประกาศเป็นกฏหมายต่อไป

          ปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๔๐ ทำให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือแจ้งให้ชะลอโครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ได้เพื่อสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ คำสั่งการชะลอการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของราชการ มีผลไปจนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๕ ทำให้ รศ.ดร. สมบัติ ธีระตระกูลชั ภายใต้ความเห็นชอบของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ และอธิการบดี ศ.นพ. โชติ ธีตรานนท์ ในขณะนั้น ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบออกนอกระบบราชการ เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในที่สุด นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงหใม่ ฯพณฯ ท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธ์ ได้ลงนามในระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยเป็นคณะที่ ๑๗ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีนักศึกษาประมาณ ๑๘๐ คน

ปรัชญา

       สอนให้นักศึกษาเรียน ค้นคว้าและวิจัยสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีคิดตามหลักตรรก สร้างสรรค์ และวิพากษ์ ไปสู่ศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล

 

วิสัยทัศน์

       เป็นสถาบันการศึกษาสถาปัตยกรรมชั้นนำในระดับอาเซียน ที่มุ่งนำภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การยอมรับในระดับสากล

 

Website : http://www.arc.cmu.ac.th/


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2019 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
336
Yesterday
279
Online
1