ภายหลังจากที่โครงการจัดตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๓๖ ซึ่งคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ โดย อ.อนันต์ ชันขุนทด ในขณะนั้น มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๓๖ และเริ่มวางเค้าโครงหลักสูตรตั้งแต่นั้นมา ต่อมา ได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ รศ.พงศ์เดช ไชยคุตร ทำให้ รศ.ดร.สมบัติ ธีระตระกูลชัย ตัดสินใจเดินทางกลับจากต่างประเทศและเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๓๗ โดยเป็น บุคลากรสมองไหลกลับ ที่ ก.ม. จากส่วนกลางมีมติอนุมัติให้มีการโอนย้ายตำแหน่งรองศาสตราจารย์จากมหาวิทยา ลัยคอนแนล มาเป็นรองศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เป็นรายแรกของประเทศ หลังจากนั้นการร่างหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) จึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและในที่สุดสามารถเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีคำสั่งแต่งตั้งให้ อาจารย์เลี่ยม ธีรัทธานนท์ เป็นหัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ และรศ.ดร. สมบัติ ธีระตระกูลชัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าภาควิชาฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ เป็นต้นมา

          โครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๓๙ และมหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดตั้งคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๓๙ การดำเนินงานเพื่อการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นไปตามระเบียบราชการทุก ประการ ผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการวิชาการคณะวิจิตรศิลป์ ไปสู่คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านที่ประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ประชุมสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบกับการจัดตั้งคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๐ และโครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ก็เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโดยคณะกรรม การกฤษฏีกาเพื่อประกาศเป็นกฏหมายต่อไป

          ปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งแต่วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๔๐ ทำให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือแจ้งให้ชะลอโครงการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ได้เพื่อสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๐ และวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ คำสั่งการชะลอการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ของราชการ มีผลไปจนถึงปี พ.ศ.๒๕๔๕ ทำให้ รศ.ดร. สมบัติ ธีระตระกูลชั ภายใต้ความเห็นชอบของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ และอธิการบดี ศ.นพ. โชติ ธีตรานนท์ ในขณะนั้น ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แบบออกนอกระบบราชการ เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และในที่สุด นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงหใม่ ฯพณฯ ท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธ์ ได้ลงนามในระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๔๓ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยเป็นคณะที่ ๑๗ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีนักศึกษาประมาณ ๑๘๐ คน

ปรัชญา

       สอนให้นักศึกษาเรียน ค้นคว้าและวิจัยสถาปัตยกรรม ด้วยวิธีคิดตามหลักตรรก สร้างสรรค์ และวิพากษ์ ไปสู่ศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล

 

วิสัยทัศน์

       เป็นสถาบันการศึกษาสถาปัตยกรรมชั้นนำในระดับอาเซียน ที่มุ่งนำภูมิปัญญาพื้นถิ่นสู่การยอมรับในระดับสากล

 

Website : http://www.arc.cmu.ac.th/


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
24
Yesterday
28
Online
1