คณะนิติศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นคณะลำดับที่ ๒๐ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑ โดยมีความเป็นมาโดยสังเขป ดังนี้

       พ.ศ.๒๕๐๘ เริ่มจัดการเรียนการสอนในฐานะสาขาวิชานิติศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยจัดการศึกษาสังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ โดยเปิดสอนวิชากฎหมายเป็นวิชาเอกสำหรับนักศึกษาภาควิชารัฐศาสตร์ วิชาบังคับพื้นฐานวิชาโทและเลือกสำหรับนักศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่
       พ.ศ.๒๕๓๕ เปิดสอนหลักสูตร นิติศาสตร์บัณฑิต โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในส่วนภูมิภาคแห่งแรกที่เปิด เรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าว อนึ่ง เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะ ที่๗ (ปีงบประมาณ ๒๕๓๕-๒๕๓๙)
       พ.ศ.๒๕๓๘ ดำเนินการจัดตั้งโครงการเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชน ภายใต้ชื่อ “โครงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ประชาชน”ซึ่งได้ดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน
       พ.ศ.๒๕๓๙ เริ่มโครงการยกระดับหน่วยจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต จากสาขาวิชาขึ้นเป็นภาควิชา ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่๘ (ปีงบประมาณ ๒๕๔๐-๒๕๔๔)โดยได้ใช้อาคาร ๒ ของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการจัดตั้งภาควิชานิติศาสตร์ และได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยแต่โครงการดังกล่าวได้ถูกชะลอไว้ตาม มติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากฐานะการเงิน การคลังและภาวะเศรษฐกิจของประเทศใน พ.ศ.๒๕๔๐ และแม้ว่าสาขาวิชานิติศาสตร์จะมีฐานะเพียงหน่วยจัดการศึกษาก็ตาม แต่ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาวะที่เกิดขึ้น
       พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากเนติบัณฑิตยสภา ส่งผลให้บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขานิติศาสตร์ สามารถสมัครเป็นสมาชิกประเภทวิสามัญของเนติบัณฑิตยสภาได้
       พ.ศ.๒๕๔๖ ทำการปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตเพื่อสนองต่อความต้องการของสังคม หน่วยงานและองค์กรที่ต้องการบุคลากรทางกฎหมาย และเพิ่มโอกาสในการศึกษาแก่บุคคลที่ต้องการศึกษากฎหมายหลังจากการสำเร็จการ ศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่น
       พ.ศ.๒๕๔๗ เปิดสอนปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต เนื่องจากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ซึ่งก่อให้ความสนใจในสาขาวิชานิติศาสตร์เป็นอันมาก จึงเปิดหลักสูตรเพื่อเป็นการเสนอทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อใน ระดับที่สูงขึ้น
       พ.ศ.๒๕๔๙ สถาปนาคณะนิติศาสตร์ เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คล่องตัว และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ สอดคล้องกับการที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยใน กำกับของรัฐ โดยยังคงใช้อาคาร ๒ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นที่ตั้ง คณะนิติศาสตร์

 

Website: http://www.law.cmu.ac.th/


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2019 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
11
Yesterday
337
Online
1