1. ความเป็นมาของบัณฑิตวิทยาลัย
          มหาวิทยาลัย เชียงใหม่เริ่มจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นในปี พ.ศ. 2517 โดยคณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุมัติให้เปิดรับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา และฟิสิกส์เป็นคณะแรก ถึงแม้ว่าก่อนหน้านั้นคณะแพทยศาสตร์ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลจัดการสอนระดับ ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานมาหลายปี ในระยะนั้นซึ่งเป็นช่วงปลายแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 ได้มีคณะต่าง ๆ หลายคณะ เตรียมโครงการที่จะขยายการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีในแผนพัฒนาระยะที่ 4 ( 2520 - 2524 ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการขยายการศึกษาระดับสูง กว่าปริญญาตรีที่คณะต่าง ๆ กำลังเตรียมการอยู่นั้น ควรจะดำเนินการในรูปของบัณฑิตวิทยาลัยเช่นเดียวกับสถาบันอื่น
          ดังนั้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น เพื่อเป็นหน่วยประสานงานด้านการเรียนการสอน และด้านมาตรฐานหลักสูตรในขั้นบัณฑิตศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
  • เพื่อจัดการศึกษา รักษามาตรฐานทางวิชาการและประสานงานการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เพื่อผลิตบัณฑิตระดับสูงกว่าปริญญาตรีออกไปทำหน้าที่อาจารย์ นักวิชาการ นักบริหาร และผู้ประกอบการอาชีพในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อสนองความต้องการของประเทศและสังคม
  • ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย และความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. การบริหารงานในบัณฑิตวิทยาลัย
          บัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนงานวิชาการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ทำหน้าที่วางนโยบาย กำหนด และควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ ประสานงานด้านบัณฑิตศึกษา และจัดดำเนินการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะที่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา มีคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้บริหารสูงสุด โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร และรองคณบดีฝ่ายวิชาการร่วมรับผิดชอบการบริหารงาน
          บัณฑิตวิทยาลัย มีสำนักงานเลขานุการตั้งอยู่ ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ตรงข้ามคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีการแบ่งสายงานและระบบบริหารงาน สำหรับการเรียนการสอนขั้นบัณฑิตศึกษา มีการดำเนินการโดยภาควิชาในคณะต่าง ๆ มีคณาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แต่งตั้งตามระเบียบที่ กำหนดไว้ จากอาจารย์ประจำที่สังกัดอยู่ตามภาควิชาของคณะต่าง ๆ และจากอาจารย์พิเศษเป็นผู้ทำหน้าที่สอน เป็นที่ปรึกษา ควบคุมการทำวิทยานิพนธ์และสอบ
          การบริหารงานขั้นบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั้น มีคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยแต่งตั้งเป็นผู้ร่วมวางนโยบาย กำหนด และควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ เสนอต่อมหาวิทยาลัยและชี้แจงแนวปฏิบัติไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการดังกล่าวมี 5 ชุด ประกอบด้วย
  1. กรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งโดยอธิการบดี มีหน้าที่พจารณานโยบาย แนวปฏิบัติในการควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการร่วมกับคณะที่เกี่ยวข้อง
  2. กรรมการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย แต่งตั้งโดยอธิการบดี มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดหลักสูตร และพิจารณางานต่าง ๆ ด้านวิชาการ เพื่อเสนอต่อกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มีวาระ 2 ปี
  3. กรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ แต่งตั้งโดยอธิการบดี มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาในคณะ มีวาระ 2 ปี
  4. กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำสาขาวิชา แต่งตั้งโดยคณบดีของคณะที่สาขาวิชาสังกัดอยู่มีหน้าที่ดำเนินการประสานงาน ด้านวิชาการของหลักสูตรให้เป็นไปโดยเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีวาระ 2 ปี
  5. กรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาร่วม แต่งตั้งโดยอธิการบดี มีหน้าที่บริหารจัดการหลักสูตรสาขาวิชาร่วมที่รับผิดชอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย มีวาระ 2 ปี
3. ระบบการศึกษา
          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสากล โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และประโยชน์ที่จะบังเกิดแก่นักศึกษาเป็นสำคัญ มหาวิทยาลัยกำหนดระยะเวลาศึกษาในรอบปีหนึ่ง ๆ ออกเป็น 2 ภาคเรียนปกติ ( semester ) และอาจมีภาคเรียนฤดูร้อน ( summer session ) และจัดการศึกษาเป็นระบบสหศาสตร์ศึกษา ( interdisciplinary ) โดยจัดเนื้อหาวิชาที่สอนออกเป็นกระบวนวิชา ( course ) กำหนดปริมาณความมากน้อยของเนื้อหาวิชาในแต่ละกระบวนวิชาเป็นหน่วยกิต ( credit ) และประเมินผลการศึกษาของแต่ละกระบวนวิชาเป็นลำดับขั้น ( grade ) โดยจะทำการประเมินผลภาคเรียนละ 1 ครั้ง
          สำหรับเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษานั้น นักศึกษาจะต้องศึกษากระบวนวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา และจะต้องมีผลการศึกษาโดยได้ลำดับขั้นสะสมเฉลี่ย ( accumulated grade point average ) ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 3.00 และได้ค่าลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยในสาขาวิชาเฉพาะ ( field of concentration ) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ด้วยเช่นกัน


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2019 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
24
Yesterday
337
Online
1