วิสัยทัศน์

ความเป็นเลิศในการกำกับและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
(Excellency in Graduate Education Regulation and Administration)
(พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

พันธกิจ

 M1: ด้านนโยบายและแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา
 M2: ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 M3: ด้านรักษามาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตศึกษา
 M4: ด้านการจัดการหลักสูตรสหวิทยาการ

ค่านิยมของบัณฑิตวิทยาลัย

EP4I (E = Excellence, P = Participation, I = Innovation)

เป้าประสงค์

  • 1. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
  • 2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐาน
  • 3. สร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ
  • 4. สร้างความร่วมมือกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศิษย์เก่า
  • 5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
  • 6. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล งบประมาณและเทคโนโลยีที่ดี
  • 7. มีระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
จุดประสงค์

เป็นหน่วยงานกำกับ ควบคุม ดูแลคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และรับผิดชอบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสหสาขาวิชา (สาขาวิชาร่วม)

สมรรถนะหลัก
  • Regulatory Expertise
  • MIT Programs Provider


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2019 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
32
Yesterday
337
Online
1