วิสัยทัศน์

ความเป็นเลิศในการกำกับและบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา
(Excellency in Graduate Education Regulation and Administration)
(พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)

พันธกิจ

 M1: ด้านนโยบายและแผนพัฒนาบัณฑิตศึกษา
 M2: ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 M3: ด้านรักษามาตรฐานและคุณภาพบัณฑิตศึกษา
 M4: ด้านการจัดการหลักสูตรสหวิทยาการ

ค่านิยมของบัณฑิตวิทยาลัย

EP4I (E = Excellence, P = Participation, I = Innovation)

เป้าประสงค์

  • 1. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ
  • 2. สนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ได้มาตรฐาน
  • 3. สร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาและวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากับสถาบันในประเทศและต่างประเทศ
  • 4. สร้างความร่วมมือกับผู้เรียน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และศิษย์เก่า
  • 5. มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาลและมาตรฐานการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
  • 6. มีระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล งบประมาณและเทคโนโลยีที่ดี
  • 7. มีระบบการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
จุดประสงค์

เป็นหน่วยงานกำกับ ควบคุม ดูแลคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
และรับผิดชอบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสหสาขาวิชา (สาขาวิชาร่วม)

สมรรถนะหลัก
  • Regulatory Expertise
  • MIT Programs Provider


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
25
Yesterday
28
Online
1