ทุนอุดหนุนการศึกษา

 • ทุนอุดหนุนการศึกษาจากราชกรีฑาสโมสร 
 • เป็นทุนอุดหนุนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีละ 24,000 บาท แบ่งจ่ายให้ปีละ 12,000 บาท เป็นเวลา 2 ปี
 • ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ 
 • มหาวิทยาลัยเจ้าของทุนแต่ละแห่งจะประกาศให้ทุนการศึกษา นักศึกษาต้องติดต่อสมัครขอรับทุน ณ มหาวิทยาลัยนั้น ๆ ด้วยตนเอง ระหว่างศึกษาอยู่จะได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นบางประเภทแล้วแต่กรณีไป และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องทำงานชดใช้ทุนเป็นอาจารย์สอน ณ มหาวิทยาลัยเจ้าของทุน

 

ทุนสนับสนุนการวิจัย

 • ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 • จัดสรรให้นักศึกษาในหลักสูตรที่มีการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียน Thesis แล้ว โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุน ซึ่งจะกำหนดไว้เป็นปี ๆ
 • ทุนสนับสนุนการทำวิจัยจาก สพช. (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ) 
 • สพช. จะส่งประกาศการให้ทุนมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ และสมัครขอรับทุนได้โดยตรง
 • ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
 • เป็นทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการทำวิจัยนักศึกษาปริญญาเอก หรือผู้สนใจเข้าศึกษาปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือเอกชนในประเทศ จะต้องไปหาข้อมูลจากประกาศผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกจากภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย หรือจาก Homepage ของ สกว. ว่าในหลักสูตรที่ตนสนใจเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นั้น มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกท่านใดบ้างที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นปัจจุบันหรือรุ่นก่อน ซึ่งยังว่างอยู่ เมื่อทราบแล้วควรติดต่อภาควิชาหรืออาจารย์ดังกล่าว เพื่อจะได้ดำเนินการสมัครขอทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกต่อไป
 • ทุนมูลนิธิการศึกษาเชลล์ 100 ปี 
 • สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและนำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิเชลล์ 100 ปี เพื่ออนุมัติการให้ทุน โดยจะสนับสนุนทุนการวิจัยเรื่องละไม่เกิน 100,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด
 • ประกาศเรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (Announcement Subject : Scholarship for Teaching/Research Assistantship for Graduate Students)
 • แบบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (Application form for TA/RA Scholarship)

 

ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ

 

รางวัล

 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก 
 • มอบแก่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้มีความสามารถทางวิชาการให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน โดยมอบเป็นเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนักศึกษา
 • รางวัลการค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น/ดีมาก มอบแก่งานค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษา หลักสูตร แผน ข เพื่อเป็นการยกย่องผลงานการค้นคว้าแบบอิสระที่มีคุณภาพ โดยจะมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษา

 

สัญญารับทุน

 • สัญญารับทุนสนับสนุนการทำวิจัย (ให้ดาวน์โหลดท้ายประกาศแต่ละฉบับ)
 • สัญญาค้ำประกันการรับทุน (ให้ดาวน์โหลดท้ายประกาศแต่ละฉบับ)

 

เอกสารประกอบการของทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA)


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2019 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0 s.

Visitors
Today
331
Yesterday
279
Online
1