ทุนอุดหนุนการศึกษา

 • ทุนอุดหนุนการศึกษาจากราชกรีฑาสโมสร 
 • เป็นทุนอุดหนุนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปีละ 24,000 บาท แบ่งจ่ายให้ปีละ 12,000 บาท เป็นเวลา 2 ปี
 • ทุนโครงการพัฒนาอาจารย์ 
 • มหาวิทยาลัยเจ้าของทุนแต่ละแห่งจะประกาศให้ทุนการศึกษา นักศึกษาต้องติดต่อสมัครขอรับทุน ณ มหาวิทยาลัยนั้น ๆ ด้วยตนเอง ระหว่างศึกษาอยู่จะได้รับเงินอุดหนุนการศึกษาเป็นบางประเภทแล้วแต่กรณีไป และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องทำงานชดใช้ทุนเป็นอาจารย์สอน ณ มหาวิทยาลัยเจ้าของทุน

 

ทุนสนับสนุนการวิจัย

 • ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย 
 • จัดสรรให้นักศึกษาในหลักสูตรที่มีการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ ทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ และลงทะเบียน Thesis แล้ว โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ทุน ซึ่งจะกำหนดไว้เป็นปี ๆ
 • ทุนสนับสนุนการทำวิจัยจาก สพช. (สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ) 
 • สพช. จะส่งประกาศการให้ทุนมายังบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ และสมัครขอรับทุนได้โดยตรง
 • ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
 • เป็นทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการทำวิจัยนักศึกษาปริญญาเอก หรือผู้สนใจเข้าศึกษาปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยของรัฐ หรือเอกชนในประเทศ จะต้องไปหาข้อมูลจากประกาศผลการให้ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกจากภาควิชา บัณฑิตวิทยาลัย หรือจาก Homepage ของ สกว. ว่าในหลักสูตรที่ตนสนใจเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ นั้น มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกท่านใดบ้างที่ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นปัจจุบันหรือรุ่นก่อน ซึ่งยังว่างอยู่ เมื่อทราบแล้วควรติดต่อภาควิชาหรืออาจารย์ดังกล่าว เพื่อจะได้ดำเนินการสมัครขอทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกต่อไป
 • ทุนมูลนิธิการศึกษาเชลล์ 100 ปี 
 • สนับสนุนการทำวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ เฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและนำเสนอคณะกรรมการมูลนิธิเชลล์ 100 ปี เพื่ออนุมัติการให้ทุน โดยจะสนับสนุนทุนการวิจัยเรื่องละไม่เกิน 100,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด
 • ประกาศเรื่อง ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (Announcement Subject : Scholarship for Teaching/Research Assistantship for Graduate Students)
 • แบบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (Application form for TA/RA Scholarship)

 

ทุนสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ

 

รางวัล

 • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก 
 • มอบแก่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการยกย่องและประกาศเกียรติคุณ แก่ผู้มีความสามารถทางวิชาการให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกัน โดยมอบเป็นเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนักศึกษา
 • รางวัลการค้นคว้าแบบอิสระดีเด่น/ดีมาก มอบแก่งานค้นคว้าแบบอิสระของนักศึกษา หลักสูตร แผน ข เพื่อเป็นการยกย่องผลงานการค้นคว้าแบบอิสระที่มีคุณภาพ โดยจะมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษา

 

สัญญารับทุน

 • สัญญารับทุนสนับสนุนการทำวิจัย (ให้ดาวน์โหลดท้ายประกาศแต่ละฉบับ)
 • สัญญาค้ำประกันการรับทุน (ให้ดาวน์โหลดท้ายประกาศแต่ละฉบับ)

 

เอกสารประกอบการของทุนผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยวิจัย (TA/RA)


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
24
Yesterday
28
Online
1