ปี
เดือน
หลักสูตร
รับ
ส่งคืน
รับครั้งที่ 2
ส่งคืนครั้งที่ 2
หมายเหตุ
2561 มีนาคม วท.ม.นวัตกรรมดิจิทัลและฟินเทค (หลักสูตรใหม่ขั้นตอนที่ 2) 07 มีนาคม 2561  -  -  - อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
2561 มีนาคม ป.บัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ขั้นตอนที่ 2) 07 มีนาคม 2561  -  -  - อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
2561 มีนาคม ปร.ด.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ปป.61) 07 มีนาคม 2561  -  -  - อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
2561 มีนาคม วท.ม.การเงิน (ปป.61) 07 มีนาคม 2561  -  -  - อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
2561 มีนาคม ส.ม. (ปป.61) 06 มีนาคม 2561  -  -  - อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
2561 มีนาคม วท.ม.วัสดุศาสตร์ (ปป.61) เสนอ กบม 05 มีนาคม 2561 07 มีนาคม 2561  -  - อีฟ
2561 มีนาคม ปร.ด.โอษฐวิทยา (นานาชาติ) ปป.61 (ตรวจรอบสอง) 05 มีนาคม 2561  -  -  - อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล
2561 กุมภาพันธ์ ปร.ด.พยาบาลศาสตร์ (ปกติ) (นานาชาติ) ปป.61 รอบสอง 28 กุมภาพันธ์ 2561 07 มีนาคม 2561  -  -
2561 กุมภาพันธ์ วท.ม.สุขภาพจิต (ใหม่ 61) เสนอ กบม 27 กุมภาพันธ์ 2561  -  -  - อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล - พี่ปุ้ย
2561 กุมภาพันธ์ วท.ม.วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (ปป.มาก 61) เสนอ กบม 22 กุมภาพันธ์ 2561 01 มีนาคม 2561  -  -
2561 กุมภาพันธ์ วท.ม.ธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ (ปป.มาก 61) 22 กุมภาพันธ์ 2561  -  -  - อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล - พี่ปุ้ย
2561 กุมภาพันธ์ วท.ม.คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปป.มาก 61) 21 กุมภาพันธ์ 2561  -  -  - อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล - พี่น้อย
2561 กุมภาพันธ์ วท.ม. และ ปร.ด.เทคโนโลยีชีวภาพ 21 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561  -  -
2561 กุมภาพันธ์ ปร.ด.ความหลากหลายทางชีวภาพฯ (ปป.61) 20 กุมภาพันธ์ 2561  -  -  - อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล - อีฟ
2561 กุมภาพันธ์ ปร.ด.เภสัชศาสตร์ (ปป.มาก 61) เสนอ กบม 19 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561  -  -
2561 กุมภาพันธ์ วท.ม.วัฒนธรรมศึกษา (ปป.เล็กน้อย) 15 กุมภาพันธ์ 2561 17 กุมภาพันธ์ 2561  -  -
2561 กุมภาพันธ์ วท.ม.จิตวิทยาการปรึกษา (ปป.มาก 61) เสนอ กบม 09 กุมภาพันธ์ 2561 13 กุมภาพันธ์ 2561  -  -
2561 กุมภาพันธ์ ศศ.ม.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ปป.เล็กน้อยคุณสมบัติรับเข้า) 09 กุมภาพันธ์ 2561 09 กุมภาพันธ์ 2561  -  -
2561 กุมภาพันธ์ บธ.ม. (ปป.มาก 61) 09 กุมภาพันธ์ 2561 21 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561  -
2561 กุมภาพันธ์ ปร.ด.บริหารธุรกิจ (ปป.มาก 61) 09 กุมภาพันธ์ 2561 16 กุมภาพันธ์ 2561  -  -
2561 กุมภาพันธ์ ปร.ด.วิศวกรรมเครื่องกล (ปป.มาก 61) 08 กุมภาพันธ์ 2561 02 มีนาคม 2561  -  -
2561 กุมภาพันธ์ ปร.ด.ประวัติศาสตร์ (ปป.มาก 61) เสนอ กบม 05 กุมภาพันธ์ 2561 08 กุมภาพันธ์ 2561  -  -
2561 กุมภาพันธ์ วท.ม.การสอนคณิตศาสตร์ (ปป.มาก 61) เสนอ กบม 05 กุมภาพันธ์ 2561 08 กุมภาพันธ์ 2561  -  -
2561 กุมภาพันธ์ วท.ม.การสอนชีววิทยา (ปป.มาก 61) เสนอ กบม 02 กุมภาพันธ์ 2561 08 กุมภาพันธ์ 2561  -  -
2561 มกราคม ปร.ด.ระบาดวิทยาคลินิก (ปป.มาก 61) เสนอ กบม 23 มกราคม 2561 25 มกราคม 2561  -  -
2561 มกราคม วศ.ม.วิทยาการข้อมูล ขั้นตอนที่ 1 22 มกราคม 2561 09 กุมภาพันธ์ 2561  -  -
2561 มกราคม วท.ม.ฟิสิกส์ประยุกต์ (ปป.มาก 61) 19 มกราคม 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561  -  -
2561 มกราคม วศ.ม.วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน (ปป.มาก 61) 15 มกราคม 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561  -  - มีค่าธรรมเนียม
2561 มกราคม ป.บัณฑิต ทันตแพทยศาสตร์ ขั้นตอนที่ 1 12 มกราคม 2561 19 มกราคม 2561  -  -
2561 มกราคม วท.ม.พิษวิทยา (ปป.มาก 61) ตรวจรอบสอง 11 มกราคม 2561 16 มกราคม 2561  -  -
2561 มกราคม ปร.ด.นวัตกรรมดิจิทัลและฟินเทค นานาชาติ (ใหม่ 2561) 10 มกราคม 2560 14 กุมภาพันธ์ 2561  -  -
2561 มกราคม เทคโนโลยีมหาบัณฑิต นวัตกรรมดิจิทัลและฟินเทค (ใหม่ 2561) 10 มกราคม 2560  -  -  - คืนคณะให้เพิ่มข้อมูลให้สมบูรณ์
2561 มกราคม ปร.ด.พยาบาลศาสตร์ (ปกติ และนานาชาติ) 09 มกราคม 2561 12 กุมภาพันธ์ 2561 05 มีนาคม 2561  -
2561 มกราคม ปร.ด.นิติวิทยากระดูกและฟัน (ปป.มาก 61) 09 มกราคม 2561 09 กุมภาพันธ์ 2561  -  -
2561 มกราคม พย.ม.การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (ปป.มาก 61) 05 มกราคม 2561 26 มกราคม 2561  -  -
2561 มกราคม วศ.ม.วิศวกรรมเกษตร(ปป.มาก 61) 04 มกราคม 2561 29 มกราคม 2561  -  -
2561 มกราคม วท.ม.ฟิสิกส์การแพทย์ (ปป.มาก 61) 04 มกราคม 2561 06 กุมภาพันธ์ 2561  -  -
2560 ธันวาคม ร.ม.การเมืองและการปกครอง (ปป.มาก 61) 29 ธันวาคม 2560 26 มกราคม 2561  -  -
2560 ธันวาคม พย.ม.การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ (ปป.มาก 61) 26 ธันวาคม 2560 19 มกราคม 2561  -  -
2560 ธันวาคม ปร.ด.โอษฐวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) (ปป.มาก 61) 22 ธันวาคม 2560 19 มกราคม 2561  -  - ขอตรวจอีกรอบ
2560 ธันวาคม วท.ม.สัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตร์ (ปป.มาก 61) 22 ธันวาคม 2560 11 มกราคม 2560  -  -
2560 ธันวาคม วท.ม.ธุรกิจเกษตร (ปป.มาก 61) 22 ธันวาคม 2560 09 มกราคม 2560  -  -
2560 ธันวาคม วท.ม.กีฎวิทยา (ปป.มาก 61) 21 ธันวาคม 2560 04 มกราคม 2560  -  -
2560 ธันวาคม ปร.ด.กายวิภาคศาสตร์ (เสนอ สกอ) 19 ธันวาคม 2560 20 ธันวาคม 2560  -  -
2560 ธันวาคม วท.ม.วัสดุศาสตร์ (ปป.มาก 61) 07 ธันวาคม 2560 03 มกราคม 2560  -  -
2560 พฤศจิกายน วท.ม.พิษวิทยา 30 พฤศจิกายน 2560 20 ธันวาคม 2560  -  -
2560 พฤศจิกายน วท.ม.จิตวิทยาการปรึกษา 30 พฤศจิกายน 2560 14 ธันวาคม 2560  -  -
2560 พฤศจิกายน วท.ม.จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ปป.มาก 61) ปรับแก้เพื่อเสนอ กบม และสภาวิชาการ 29 พฤศจิกายน 2560 01 ธันวาคม 2560  -  -
2560 พฤศจิกายน ปร.ด.วิศวกรรมโยธา (ปป.มาก 61) 28 พฤศจิกายน 2560 27 ธันวาคม 2560  -  -
2560 พฤศจิกายน วศ.ม.วิศวกรรมโยธา (ปป.มาก 61) 28 พฤศจิกายน 2560 22 ธันวาคม 2560  -  -
2560 พฤศจิกายน วท.ม.เภสัชวิทยา (ปรับแก้ไขเพื่อเสนอ กบม และ สภาวิชาการ) 21 พฤศจิกายน 2560 23 พฤศจิกายน 2560  -  -
2560 พฤศจิกายน ศศ.ม.ภาษาไทย (ปป.มาก 60 ฉบับเสนอ สกอ.) 15 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560  -  -
2560 พฤศจิกายน ปร.ด.จุลชีววิทยา (ปรับแก้ไขเพื่อเสนอ กบม และ สภาวิชาการ) 08 พฤศจิกายน 2560 16 พฤศจิกายน 2560  -  -
2560 พฤศจิกายน ศษ.ม.หลักสูตรการสอนและเทคโนโลยีการเรียนรู้ (ปป.มาก 61) 08 พฤศจิกายน 2560 21 พฤศจิกายน 2560  -  -
2560 พฤศจิกายน ปร.ด.นวัตกรรมดิจิทัล (ใหม่ 61) ขั้นตอนที่ 1 และ 2 02 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560  -  - ขั้นตอนที่ 1 เสนอกองแผนงาน
2560 พฤศจิกายน วท.ม.และ ปร.ด.ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (ปป.มาก 61) เอกสารไม่ครบ ขาด บทสรุปกับมคอ.3 01 พฤศจิกายน 2560  -  -  - ค้างส่งเอกสารให้บว.
2560 ตุลาคม วท.ม.และ ปร.ด.ปฐพีศาสตร์ (ปป.เล็กน้อยอาจารย์) 31 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม วท.ม. และ ปร.ด.ส่งเสริมการเกษตร (ปป.เล็กน้อยอาจารย์) 31 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม ศศ.ม.ปรัชญา (ปรับเล็กน้อย) 27 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม ศศ.ม.ล้านนาศึกษา (ปรับเล็กน้อย) 27 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม วท.ม.จิตวิทยาคลินิกและสุขภาพ (ขั้นตอนที่ 1) 27 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม วท.ม. และ ปร.ด.วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปป.เล็กน้อย) 25 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม วท.ม.การสอนคณิตศาสตร์ (ปป.มาก 61) 27 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม วท.ม.เทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) (ปป.มาก 61) 20 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม วศ.ม.วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง (ปป.มาก 61) 20 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม ปร.ด.เวชศาสตร์ชุมชน (ไปกบม) 20 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม ศศ.ม.สังคมศาสตร์ (ไป สกอ) ตรวจ hard copy 19 ตุลาคม 2560 24 ตุลาคม 2560  -  -
2560 ตุลาคม วท.ม.การสอนชีววิทยา (ปป.มาก 61) 18 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม ปร.ด.ฟิสิกส์ประยุกต์ (ปป.มาก 61) 19 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม ปป.มาก วิทยาลัยสื่อ 2 หลักสูตร ปป.เล็กน้อย 3 หลักสูตร (ไปสกอ) ส่งทางเมล์ 18 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560  -  -
2560 ตุลาคม ปป.มาก คณะพยาบาล 7 หลักสูตร (ไปสกอ) ทางเมล์ 18 ตุลาคม 2560 19 ตุลาคม 2560  -  -
2560 ตุลาคม วท.ม.สถิติประยุก์ (ไปสกอ) 17 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560  -  -
2560 ตุลาคม ปป.หลักสูตรเล็กน้อย เศรษฐศาสตร์ 4 หลักสูตร (ไปสกอ) ทางเมล์ 17 ตุลาคม 2560 18 ตุลาคม 2560  -  -
2560 ตุลาคม วท.ม. และ ปร.ด.ชีววิทยา (ปป.เล็กน้อย) เข้าวิชาการ ทางเมล์ 12 ตุลาคม 2560 16 ตุลาคม 2560  -  -
2560 ตุลาคม พย.ม.การพยาบาลเด็ก 09 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560  -  -
2560 ตุลาคม วท.ม. และ ปร.ด.พืชไร่ (ไป สกอ) 11 ตุลาคม 2560 11 ตุลาคม 2560  -  -
2560 ตุลาคม วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ (ตรวจไฟล์ทางเมล์) 09 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม ปร.ด.ประวัติศาสตร์ (ปป.มาก ตรวจรอบสอง) 12 ตุลาคม 2560  -  -  -
2560 ตุลาคม วท.ม.จุลชีววิทยา (ไปกบม) 11 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 ตุลาคม วท.ม.กายวิภาคศาสตร์ (ปป.มาก เข้าวิชาการ) 11 ตุลาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 กันยายน ปร.ด.กายวิภาคศาสตร์ (ไปกบม) 26 กันยายน 2560  -  -  -
2560 กันยายน วท.ม.จุลชีววิทยา (ปป.เล็กน้อยเข้าวิชาการ) 22 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560  -  -
2560 กันยายน วท.ม.วิทย์รังสีการแพทย์ (ปป.เล็กน้อยเข้าวิชาการ) 20 กันยายน 2560 27 กันยายน 2560  -  -
2560 กันยายน วท.ม.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ปป.มาก 61)  - 22 กันยายน 2560  -  -
2560 กันยายน วท.ม.สัตวศาสตร์ (ไปกบม) 21 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560  -  -
2560 กันยายน วท.ม.เศรษฐศาสตร์เกษตร (ไปกบม) 20 กันยายน 2560 22 กันยายน 2560  -  -
2560 กันยายน ปร.ด.ระบาดวิทยาคลินิก (เข้ากกวิชาการ) 14 กันยายน 2560 28 กันยายน 2560  -  -
2560 กันยายน ศศ.ม.เศรษฐศาสตร์การเมือง (ไปกบม) 07 กันยายน 2560  -  -  - ส่งคืน
2560 กันยายน วท.ม.ภูมิศาสตร์ (ไปสภาม.) 06 กันยายน 2560  -  -  - ส่งคืน
2560 กันยายน ปรับปรุงมาก 3 หลักสูตรคณะวิศวะ (ไปสกอ) 05 กันยายน 2560 06 กันยายน 2560  -  -
2560 สิงหาคม วท.ม.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ไปกบม)  - 13 กันยายน 2560  -  -
2560 สิงหาคม วท.ม. และ ปร.ด.การจัดการระบบเกษตร (ไป กบม) 28 สิงหาคม 2560 06 กันยายน 2560  -  -
2560 สิงหาคม วท.ม.จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (ปป.มาก 61) 24 สิงหาคม 2560  -  -  - ส่งคืน 7 ก.ย.60
2560 สิงหาคม ศล.ด.ศิลปะและการออกแบบ (ไปสกอ) 19 สิงหาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 สิงหาคม วท.ม.ชีวเคมี (ไปสกอ) 18 สิงหาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 สิงหาคม บช.ม. (ไปสกอ) 18 สิงหาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 สิงหาคม 062712 ปรับปรุงวิชา 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560  -  -
2560 สิงหาคม ปร.ด.เภสัชวิทยา (ไปสกอ) 19 สิงหาคม 2560  -  -  -
2560 สิงหาคม วท.ม.สรีรวิทยา (ไปกบม) 21 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560  -  -
2560 สิงหาคม ปร.ด.พืชไร่ (ไปกบม) 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560  -  -
2560 สิงหาคม วท.ม.พืชไร่ (ไปกบม) 22 สิงหาคม 2560 22 สิงหาคม 2560  -  -
2560 สิงหาคม ศศ.ม.สังคมวิทยา (ไปสกอ) 14 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 2560  -  -
2560 สิงหาคม วท.ม.กิจกรรมบำบัด (ไป สกอ) 15 สิงหาคม 2560 17 สิงหาคม 2560  -  -
2560 สิงหาคม ปร.ด.เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ปป.เล็กน้อย) 15 สิงหาคม 2560 15 สิงหาคม 2560  -  -
2560 สิงหาคม ศษ.ม. และ ปร.ด.หลักสูตรการสอน (ปป.เล็กน้อย) 11 สิงหาคม 2560 11 สิงหาคม 2560  -  -
2560 สิงหาคม วท.ม. แล ปร.ด.การจัดการความรู้ (แก้ไป กบม) 02 สิงหาคม 2560 07 สิงหาคม 2560  -  -
2560 สิงหาคม ศศ.ม.การจัดการมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (ปป.60)  -  -  -  -
2560 กรกฎาคม วท.ม.การเงิน (ปป.เล็กน้อยอาจารย์)  -  -  -  - ส่งคืนคณะ 12 ก.ค.60
2560 กรกฎาคม ศศ.ม.เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา (ปป.เล็กน้อยอาจารย์)  -  -  -  - ส่งคืนคณะ 12 ก.ค.60
2560 กรกฎาคม วท.ม.ทันตกรรมจัดฟัน (ปป.เล็กน้อยอาจารย์)  -  -  -  - ส่งคืนคณะ 12 ก.ค.60
2560 มิถุนายน ปร.ด.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แก้ไขไปกบม) 30 มิถุนายน 2560  -  -  - ส่งคืน 13 ก.ค.60
2560 มิถุนายน วท.ม.วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (ปป.มาก) 19 มิถุนายน 2560  -  -  - ส่งคืน 27 ก.ค.60
2560 มิถุนายน วท.ม.และ ปร.ด.นโยบายสาธารณะ (หลักสูตรใหม่ขั้นตอนที่ 2) 19 มิถุนายน 2560  -  -  - ส่งคืน 11 และ 12 กค.60
2560 มิถุนายน วท.ม.กิจกรรมบำบัด (แก้เพื่อไป กบม) 19 มิถุนายน 2560  -  -  - ส่งคืน 23 มิ.ย.60
2560 มิถุนายน วท.ม. และ ปร.ด.การจัดการความรู้ (ปป.เล็กน้อย) 19 มิถุนายน 2560  -  -  - ส่งคืน
2560 มิถุนายน ปร.ด.สรีรวิทยา (ปป.เล็กน้อย) 16 มิถุนายน 2560  -  -  - ส่งคืน
2560 มิถุนายน วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ 14 มิถุนายน 2560  -  -  - ส่งคืน 7 ส.ค.60
2560 มิถุนายน ปร.ด.กีฏวิทยา (แก้เพื่อไป กบม) 08 มิถุนายน 2560  -  -  - ส่งคืน 23 มิ.ย.60
2560 มิถุนายน ปร.ด.ชีวเคมี (นานาชาติ) 02 มิถุนายน 2560  -  -  - ส่งคืน 15 มิ.ย.60
2560 มิถุนายน วท.ม.สุขภาพจิต (สหสาขาวิชา) ใหม่ 60 รอบ 2 08 มิถุนายน 2560  -  -  - ส่งคืน 22 มิ.ย.60
2560 มิถุนายน วท.ม.ชีวเคมี (แก้เพื่อไป กบม) 06 มิถุนายน 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 มิถุนายน ปร.ด.เภสัชวิทยา (แก้เพื่อไปกบม) 06 มิถุนายน 2560 08 มิถุนายน 2560  -  -
2560 พฤษภาคม ปร.ด.เวชศาสตร์ชุมชน 31 พฤษภาคม 2560  -  -  -
2560 พฤษภาคม ศศ.ม. และ ปร.ด.สังคมศาสตร์ (นานาชาติ) แก้เพื่อไปกบม 31 พฤษภาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 พฤษภาคม วท.ม.เภสัชวิทยา 23 พฤษภาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 พฤษภาคม ปร.ด.วิศวกรรมอุตสาหการ 19 พฤษภาคม 2560  -  -  - ส่งคืน 2 มิ.ย.60
2560 พฤษภาคม วศ.ม.วิศวกรรมเหมืองแร่ (หลักสูตรนานาชาติ) ปป.เล็กน้อยโครงสร้าง 11 พฤษภาคม 2560  -  -  - ตรวจแล้ว ทำบันทึกส่งกลับ 22/6/60
2560 พฤษภาคม วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการ (ปป.เล็กน้อย อาจารย์) 19 พฤษภาคม 2560  -  -  - ตรวจแล้ว ทำบันทึกส่งกลับ 22/6/60
2560 พฤษภาคม ปร.ด.เคมีอุตสาหกรรม (แก้ไขตามข้อเสนอแนะเพื่อไปกบม) 16 พฤษภาคม 2560  -  -  - ส่งคืน 17 พ.ค.60
2560 เมษายน วท.ม.เศรษฐศาสตร์เกษตร (ปป.มาก 60) 25 เมษายน 2560  -  -  - ส่งคืน 4 ก.ค.60
2560 เมษายน ปรับปรุงวิชา thesis food sci นานาชาติ ส่งทางเมล์ 24 เมษายน 2560  -  -  - ส่งคืน
2560 เมษายน ศ.ด.ศิลปะและการออกแบบ (แก้ไขเพื่อไป สกอ) ส่งทางเมล์ 24 เมษายน 2560  -  -  - ส่งคืน
2560 เมษายน MPVH แก้ไขข้อมูลไป สกอ ส่งทางเมล์ 20 เมษายน 2560  -  -  - ส่งคืน
2560 เมษายน วท.ม.วิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ (ปป.เล็กน้อย) ส่งทางเมล์ 19 เมษายน 2560  -  -  - ส่งคืน 21 เม.ย.60
2560 เมษายน ร.ม.การเมืองและการปกครอง (ปป.เล็กน้อย) ส่งทางเมล์ 20 เมษายน 2560  -  -  - ส่งคืน
2560 เมษายน ศศ.ม.สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (แก้ไขเพื่อไป กบม) 11 เมษายน 2560  -  -  - ส่งคืน
2560 เมษายน ปร.ด.วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (แก้ไขเพื่อไป กบม) 11 เมษายน 2560  -  -  - ส่งคืน 21 เม.ย.60
2560 เมษายน ปร.ด.นิติวิทยากระดูกและฟัน (ปป.มาก 60) 11 เมษายน 2560  -  -  - ส่งคืน 3 ก.ค.60
2560 เมษายน วท.ม.การจัดการอุตสาหกรรม (ปป.มาก 60) 11 เมษายน 2560  -  -  - ส่งคืน 25 พ.ค.60
2560 เมษายน ปร.ด.กายวิภาคศาสตร์ (ปป.มาก60) 03 เมษายน 2560  -  -  - ส่งคืน 26 มิ.ย.60 บันทึกอยู่ระหว่างเสนอ
2560 มีนาคม ปร.ด.เวชศาสตร์ชุมชน (ปป.เล็กน้อย) 30 มีนาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 มีนาคม วท.ม.ฟิสิกส์การแพทย์ (ปป.เล็กน้อย) 30 มีนาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 มีนาคม วท.ม.กายวิภาคศาสตร์ (ปป.เล็กน้อย) 30 มีนาคม 2560  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2560 มีนาคม ศศ.ม.ภาษาไทย (แก้ไขเพื่อไป กบม) 14 มีนาคม 2560  -  -  - ส่งคืน 10 เม.ย.60
2560 มีนาคม ป.บัณฑิตชั้นสูง (แก้ไขเพื่อไป กบม) 22 มีนาคม 2560  -  -  - ส่งกลับ 7 เม.ย.60
2560 มีนาคม วท.ม.สรีรวิทยา (ปรับปรุงมาก 60) 30 มีนาคม 2560  -  -  - ส่งคืน 1 มิ.ย.60
2560 มีนาคม วท.ม.จุลชีววิทยา (ปรับปรุงมาก 60) 30 มีนาคม 2560  -  -  - ส่งแล้ว
2560 มีนาคม วท.ม.ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ปรับปรุงมาก 60) 28 มีนาคม 2560  -  -  - ส่งคืน 31 พ.ค.60
2560 มีนาคม วท.ม.วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ปรับปรุงมาก 60) 23 มีนาคม 2560  -  -  - ส่งคืน 24 พ.ค.60
2559 สิงหาคม ศล.ม.ทัศนศิลป์ (ปป.เล็กน้อย) 24 สิงหาคม 2559 22 กันยายน 2559  -  -
2559 สิงหาคม โครงการความร่วมมือกับ ตปท. คณะเกษตรศาสตร์ 22 สิงหาคม 2559  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2559 สิงหาคม ปร.ด.นิติวิทยากระดูก (ปป.เล็กน้อย) 22 สิงหาคม 2559 14 กันยายน 2559  -  -
2559 สิงหาคม ปร.ด.ชีวเคมี (ปป.มาก) 22 สิงหาคม 2559  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2559 สิงหาคม ปร.ด.เภสัชวิทยา (ปป.มาก) 19 สิงหาคม 2559  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2559 สิงหาคม วท.ม. และ ปร.ด.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (เปิดใหม่ ขั้นตอนที่ 2) 19 สิงหาคม 2559  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2559 สิงหาคม วศ.ม. และ ปร.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า (ปป.มาก)  -  -  -  - ส่งมาประมาณต้นเดือนสิงหาคม และส่งคืนแล้ว
2559 สิงหาคม เปิดกระบวนวิชา 256781 และ ปป.เล็กน้อย หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ 09 สิงหาคม 2559 18 สิงหาคม 2559  -  -
2559 สิงหาคม บธ.ม.การตลาด (ปป.มาก) 09 สิงหาคม 2559  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2559 สิงหาคม เปิดวิชา 956731 โลจิสติกส์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยว 02 สิงหาคม 2559  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2559 กรกฎาคม ปรับปรุง curriculum mapping บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  - 13 กันยายน 2559  -  -
2559 กรกฎาคม ปรับปรุง curriculum mapping ปร.ด.บริหารธุรกิจ 27 กรกฎาคม 2559  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2559 กรกฎาคม ปร.ด.การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ปป.มาก) 26 กรกฎาคม 2559  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2559 กรกฎาคม วท.ม.ทันตกรรมผู้สูงอายุ (ขั้นตอนที่ 2) 25 กรกฎาคม 2559  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2559 กรกฎาคม วท.ม.เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุชีวภาพ (ขั้นตอนที่ 2) 21 กรกฎาคม 2559 23 สิงหาคม 2559  -  -
2559 กรกฎาคม ศษ.ม.การศึกษาพิเศษ (ปป.มาก ตรวจรอบสอง) 21 กรกฎาคม 2559 18 สิงหาคม 2559  -  -
2559 กรกฎาคม ปร.ด.เภสัชวิทยา (ปป.เล็กน้อย) 12 กรกฎาคม 2559  -  -  - คืนแล้ว
2559 กรกฎาคม วท.ม.พิษวิทยา (ปป.เล็กน้อย) 12 กรกฎาคม 2559  -  -  - คืนแล้ว
2559 กรกฎาคม ป.บัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ปป.มาก) 07 กรกฎาคม 3059  -  -  - ส่งคืนแล้ว
2559 กรกฎาคม วท.ม.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ปป.เล็กน้อย) 07 กรกฎาคม 3059  -  -  - คืนแล้ว
2559 มิถุนายน ปรับปรุงวิชา 8 วิชา เปิดใหม่ 4 วิชา คณะสังคม 27 มิถุนายน 2559  -  -  - คืนแล้ว
2559 มิถุนายน วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์ (ขั้นตอนที่ 1) 30 มิถุนายน 2559  -  -  - คืนแล้ว
2559 มิถุนายน วท.ม.ทันตกรรมผู้สูงอายุ (ขั้นตอนที่ 1) (ส่งกองแผนไปแล้ว) 27 มิถุนายน 2559  -  -  - คืนแล้ว
2559 มิถุนายน วท.ม. ปริทันตวิทยา (ปป.เล็กน้อย) 22 มิถุนายน 2559 25 กรกฎาคม 2559  -  -
2559 มิถุนายน วท.ม. และ ปร.ด.สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (ขั้นตอนที่ 2) 31 พฤษภาคม 2559  -  -  - คืนแล้ว
2559 มิถุนายน ศศ.ม. และ ปร.ด.การท่องเที่ยวแบบองค์รวม (ปป.มาก) 20 มิถุนายน 2559 22 มิถุนายน 2559 28 มิถุนายน 2559  - คืนแล้ว
2559 มิถุนายน สถ.ม.สถาปัตยกรรม (ปป.มาก) 16 มิถุนายน 2559  -  -  -
2559 มิถุนายน ป.บัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาจักษุวิทยา (ปป.เล็กน้อย) 07 มิถุนายน 2559 24 มิถุนายน 2559  -  -
2559 มิถุนายน เปิดวิชาใหม่ 5 วิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 253716 717 721 722 749 07 มิถุนายน 2559 24 มิถุนายน 2559  -  -
2559 มิถุนายน ปรับปรุงวิชา 253752 การจัดการมลภาวะอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน 07 มิถุนายน 2559 22 มิถุนายน 2559  -  -
2559 มิถุนายน วท.ม.และ ปร.ด.ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (ปป.เล็กน้อย) 07 มิถุนายน 2559 22 มิถุนายน 2559  -  -


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
19
Yesterday
41
Online
1