รายชื่ออาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย

คณะ
ภาควิชา
ชื่อ-สกุล
มนุษยศาสตร์
ไม่ระบุ
มนุษยสัมพันธ์
ผศ.ดร. ธงชัย ภูวนาถวิจิตร
รศ. ปรีชา วงศ์ทิพย์
อ. อนัญญา รัตนประเสริฐ
อ.ดร. อรยา พรเอี่ยมมงคล
ผศ.ดร. อัจฉรา สโรบล
จิตวิทยา
ผศ. กรรณิการ์ ภู่ประเสริฐ
อ.ดร. กุลวดี ทองไพบูลย์
ศ.ดร. ชูชัย สมิทธิไกร
อ.ดร. ณฐวัฒน์ ล่องทอง
ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ อรินทร์
ผศ.ดร. ดวงมณี จงรักษ์
อ.ดร. ทัศนีย์ หอมกลิ่น
ผศ.ดร. ธีรวรรณ ธีระพงษ์
ผศ. พงษ์จันทร์ ภูษาพานิชย์
ผศ.ดร. พิมพ์ชนก เครือสุคนธ์
ผศ.ดร. วีรวรรณ วงศ์ปิ่นเพ็ชร์
อ.ดร. แสงเดือน ยอดอัญมณีวงศ์
อ.ดร. ไชยันต์ สกุลศรีประเสริฐ
บรรณารักษศาสตร์
รศ. ทัศนา สลัดยะนันท์
อ.ดร. ธนพรรณ กุลจันทร์
ผศ. ปราณี วงศ์จำรัส
อ.ดร. วรรษพร อารยะพันธ์
ผศ. สงวนศักดิ์ สินเจิมศิริ
รศ. อังสนา ธงไชย
ประวัติศาสตร์
อ.ดร. Yuji Mizukami
อ. พีรพล อิศรภักดี
อ.ดร. วราภรณ์ เรืองศรี
อ.ดร. สิงห์ สุวรรณกิจ
อ. สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์
ศ.ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
ปรัชญาและศาสนา
อ.ดร. Christopher A. Fisher
รศ. จารุณี วงศ์ละคร
รศ.ดร ปรุตม์ บุญศรีตัน
อ. ปอ บุญพรประเสริฐ
อ.ดร. ปิยะมาศ ใจใฝ่
อ. ระพี แสงสาคร
รศ.ดร วรรณวิสาข์ ไชยโย
รศ. วันดี ศรีสวัสดิ์
ผศ.ดร. วิโรจน์ อินทนนท์
ผศ.ดร. สมหวัง แก้วสุฟอง
ผศ.ดร. สยาม ราชวัตร
ผศ.ดร. แสวง แสนบุตร
ภาษาเยอรมัน
ภาษาปัจจุบันต่างประเทศ
รศ.ดร จิรประภา บุญพรหม
ผศ. เหรียญ หล่อวิมงคล
ภาษาอังกฤษ
อ. ขนิษฐกัญญา วินิจฉัยกุล
อ.ดร. ชลาธิป วสุวัต
ผศ. ทรงศรี วิชัยดิษฐ์
อ.ดร. นตวัน วงศ์ฉลาด
อ. นิศรา วังรัตนโสภณ
ผศ.ดร. บุญชัย อังกุระวรานนท์
ผศ. ประนุท สุขศรี
อ. ผุสดี แก้วปัญญา
อ.ดร. พศุตม์ ลาศุขะ
ผศ. รุจพร วิภาสุรมณฑล
ผศ. วิเชียร สุนิธรรม
ผศ.ดร. วิไลลักษณ์ สาหร่ายทอง
อ. ศตนันท์ เปียงบุญทา
ผศ.ดร. ศรินยา ขัติยะ
อ.ดร. ศศินันท์ สรรพกิจจำนง
อ.ดร. ศศินี เขื่อนแก้ว
รศ.ดร สรัญญา เศวตมาลย์
อ. สาคร เรือนไกล
อ.ดร. สุดารัตน์ ลีรพันธุ์ แฮทฟิลด์
ผศ. สุรเชษฐ์ ครัดทัพ
ผศ. หัทยา จันทรมังกร
ผศ. เกศสุดา วานิช
รศ. โรม จิรานุกรม
ภาษาไทย
รศ. ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
ผศ.ดร. นันทริยา สาเอี่ยม
ผศ.ดร. บัวริน วังคีรี
ผศ.ดร. รุ่งอรุณ ทีฆชุณหเถียร
อ. วาทิต พุ่มอยู่
รศ. สมโชติ อ๋องสกุล
อ. สยาม ภัทรานุประวัติ
อ.ดร. สาโรจน์ บัวพันธุ์งาม
รศ. สุพรรณ ทองคล้อย
รศ. หทัยวรรณ ไชยะกุล
ผศ. อัลภา เมืองศรี
ศ.ดร. อุดม รุ่งเรืองศรี
รศ. อุบลรัตน์ พันธุมินทร์
การสื่อสารมวลชน
ผศ. ลัดดาวัลย์ อินทจักร
รศ. วันดี ทองงอก
ภาษาตะวันตก
ผศ.ดร. Cheryl Beth Traiger
อ.ดร. จิรภัทร แจ้งจำรัส
ผศ.ดร. บดินทร์ จินดา
ผศ.ดร. ปรียา โนแก้ว
ผศ.ดร. อิสราภรณ์ พิศสะอาด
ภาษาตะวันออก
อ.ดร. Masayuki NISHIDA
อ. Ryota Wakasone
ศ.ดร. Shigeharu TANABE
อ.ดร. จณิษฐ์ เฟื่องฟู
อ. จิรัชย์ หิรัญรัศ
ผศ.ดร. ทนพร ตรีรัตน์สกุลชัย
อ.ดร. พรวิภา ไชยสมคุณ
อ. สรัญญา คงจิตต์
ผศ.ดร. สาลินี อันตรเสน
อ. อัคคภาค เล้าจินตนาศรี
อ.ดร. อัมพิกา รัตนพิทักษ์
ผศ. เบญจางค์ ใจใส แดร์อาร์สลานิออง
มนุษยศาสตร์
รศ.ดร ธีรา ศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา
อ.ดร. นันทวรรณ ม่วงใหญ่
อ. พงษ์ศักดิ์ รัตนวงศ์
อ.ดร. พนิดา อนันตนาคม
อ.ดร. พรนภา แสงดี
อ.ดร. ภาสกร เตวิชพงศ์
อ.ดร. ศรพราหมณ์ วรอุไร
อ.ดร. สมยศ โอ่งเคลือบ
อ.ดร. สุประภา สมนักพงษ์
อ. สุระ อินตามูล
อ.ดร. อารยา ผลธัญญา
อ.ดร. อิสระ บุญญะฤทธิ์
ผศ.ดร. เสรี ใหม่จันทร์
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศึกษา
อ.ดร. ชัยวัฒน์ นันทศรี
อ.ดร. พรชนิตว์ ลีนาราช
อ.ดร. พิเชษฎ์ จุลรอด
การท่องเที่ยว
อ.ดร. ศศิษยา แสงผึ้ง
ศึกษาศาสตร์
ไม่ระบุ
บริหารการศึกษา
ประถมศึกษา
ประเมินผลและวิจัยการศึกษา
พลานามัย
อ.ดร. ชินวัฒน์ ไข่เกตุ
อ.ดร. สราวุฒิ พงษ์พิพัฒน์
พื้นฐานทางการศึกษา
มัธยมศึกษา
ส่งเสริมการศึกษา
อาชีวศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา
หลักสูตร การสอนและการเรียนรู้
ผศ.ดร. กรีฑา แก้วคง
อ.ดร. บุษรี เพ่งเล็งดี
อ.ดร. ลฎาภา ลดาชาติ
อ.ดร. สมเกียรติ อินทสิงห์
อ.ดร. สุทธิดา จำรัส
พื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา
อ. ชญาณิศวร์ ยิ้มสวัสดิ์
อ.ดร. ธารณ์ ทองงอก
อ.ดร. นันท์นภัส แสงฮอง
อ.ดร. พิกุล เลียวศิริพงศ์
อ.ดร. มนต์นภัส มโนการณ์
อ.ดร. ยุวดี วิริยางกูร
ผศ.ดร. สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช
สำนักวิชาการศึกษา
ผศ. กรัณย์ ปัญโญ
ผศ.ดร. กาญจนา เกียรติมณีรัตน์
อ. ขวัญชัย แสงสุวรรณ
รศ.ดร จารุณี มณีกุล
อ. ชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์
รศ.ดร ชรินทร์ มั่งคั่ง
อ. ชัยณรงค์ จารุพงศ์พัฒนะ
ผศ.ดร. ณัชชา กมล
ผศ.ดร. ดวงหทัย กาศวิบูลย์
อ. ต่อพงศ์ วรรณวาที
รศ.ดร ถนอมพร เลาหจรัสแสง
อ.ดร. ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์
ผศ.ดร. นงลักษณ์ เขียนงาม
รศ.ดร นงเยาว์ เนาวรัตน์
ผศ.ดร. นทัต อัศภาภรณ์
อ.ดร. นัฐจิรา บุศย์ดี
รศ.ดร นิธิดา อดิภัทรนันท์
อ.ดร. น้ำผึ้ง อินทะเนตร
ผศ. บุญถิ่น อินดาฤทธิ์
ผศ. บุญรอด โชติวชิรา
อ. ปทุมวดี ศิริสวัสดิ์
ผศ. พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์
ผศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว
อ.ดร. พรทิพย์ โรจน์ศิรพิศาล
รศ. พลสิทธิ์ สิทธิชมภู
ผศ.ดร. ยงยุทธ ยะบุญธง
ผศ.ดร. รัชชุกาญจน์ ทองถาวร
รศ.ดร รัชนีกร ทองสุขดี
รศ.ดร ฤตินันท์ สมุทร์ทัย
อ. วรวุฒิ คำด้วง
อ. วราภรณ์ สิทธิวงศ์
อ.ดร. ศักดา สวาทะนันทน์
ผศ.ดร. สุทธิกัญจน์ ทิพยเกษร
อ. สุทธิรา แก้วมณี
ผศ. สุนทรี คนเที่ยง
อ.ดร. สุนีย์ เงินยวง
อ. สุมาลี คุ้มชัยสกุล
อ. สุรางคนา เลี่ยมเพ็ชรรัตน์
ผศ.ดร. อุไรวรรณ หาญวงค์
รศ.ดร เกียรติสุดา ศรีสุข
อ.ดร. เจนสมุทร แสงพันธ์
ผศ.ดร. เชษฐภูมิ วรรณไพศาล
อ.ดร. เดชา ศุภพิทยาภรณ์
รศ.ดร เพ็ชรี รูปะวิเชตร์
อาชีวศึกษาและการส่งเสริมสุขภาวะ
ผศ.ดร. พิชัยณรงค์ กงแก้ว
หลักสูตร การสอน และเทคโนโลยีการเรียนรู้
รศ. นันทิยา แสงสิน
วิจิตรศิลป์
ไม่ระบุ
ภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม
รศ.ดร ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี
ผศ. ธัชชัย หงษ์แพง
ศ.เกียรติคุณ พงศ์เดช ไชยคุตร
ผศ. สงกรานต์ สุดหอม
ผศ. สุทธิศักดิ์ ภูธรารักษ์
รศ. สุนทร สุวรรณเหม
ผศ. อุดม ฉิมภักดี
อ. อุทิศ อติมานะ
ศิลปะไทย
ผศ.ดร. คณิเทพ ปิตุภูมินาค
ผศ. ธิติพล กันตีวงศ์
ผศ. มาณพ มานะแซม
รศ.ดร วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
ผศ. วิลาวัลย์ เศวตเศรนี
รศ.ดร สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ
อ. สุรชัย จงจิตงาม
ศ.เกียรติคุณ สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
รศ. อัศวิณีย์ หวานจริง
ผศ. เธียรชาย อักษรดิษฐ์
การจัดตั้งสาขาวิชาสื่อศิลปะ
ผศ. พิศมัย อาวะกุลพาณิชย์
ผศ. วีระพันธ์ จันทร์หอม
ทัศนศิลป์
อ.ดร. Hyunmi Roh
อ.ดร. Nikolas Kolonias
อ.ดร. Sebastien TAYAC
อ. กรินคณา คงเพชร
ผศ. กันต์ พูนพิพัฒน์
ผศ. กิตติ มาลีพันธุ์
อ. กิตติมา จารีประสิทธิ์
รศ. คนธาภรณ์ เมียร์แมน
รศ.ดร ฉลองเดช คูภานุมาต
ผศ. ชัชวาล นิลสกุล
ผศ. ชัยวุฒิ ร่วมฤดีกูล
ผศ. ธงชัย ยุคันตพรพงษ์
รศ. ปกรณ์ภัทร์ จันทะไข่สร
ผศ. ปกิต บุญสุทธิ์
อ. ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์
อ. พงศ์ศิริ คิดดี
ผศ. พดุงศักดิ์ คชสำโรง
รศ. ยุพา มหามาตร
ศ. รสลิน กาสต์
อ.ดร. วรนันท์ โสวรรณี
ผศ. ศุภชัย ศาสตร์สาระ
รศ. สุกรี เกษรเกศรา
อ.ดร. สุมนัสยา โวหาร
ผศ.ดร. อัษฎา โปราณานนท์
ศ.เกียรติคุณ อารยา ราษฎร์จำเริญสุข
รศ. เกศ ชวนะลิขิกร
ผศ. โฆษิต จันทรทิพย์
อ. ไชยยศ จันทราทิตย์
สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
รศ. Jan Theo De Vleeschauwer
อ.ดร. ทัศนัย เศรษฐเสรี
สังคมศาสตร์
ไม่ระบุ
ภูมิศาสตร์
อ.ดร. ชนิดา สุวรรณประสิทธิ์
อ. ชวิศ ศรีมณี
อ.ดร. ชาคริต โชติอมรศักดิ์
ผศ.ดร. ชูศักดิ์ วิทยาภัค
อ.ดร. ญาณิน จิวะกิดาการหุยากรณ์
อ.ดร. ทวี ชัยพิมลผลิน
อ.ดร. พลภัทร เหมวรรณ
รศ. พวงเพชร์ ธนสิน
ผศ. รุ่งชล บุญนัดดา
ผศ.ดร. ลิวา ผาดไธสง-ชัยพานิช
ผศ.ดร. วันเพ็ญ เจริญตระกูลปีติ
ผศ. ศิริ คูอาริยะกูล
รศ.ดร สมพร สง่าวงศ์
ผศ.ดร. อริศรา เจริญปัญญาเนตร
ผศ.ดร. อัจฉรา วัฒนภิญโญ
รัฐศาสตร์
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
ผศ.ดร. ขวัญชีวัน บัวแดง
รศ.ดร จามะรี เชียงทอง
ผศ. ทัศนีย์ ปุวรัตน์
อ. นันทวัฒน์ ฉัตรอุทัย
รศ.ดร ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี
ผศ. ภุทชงค์ กุณฑลบุตร
ศ.ดร. ยศ สันตสมบัติ
ผศ.ดร. วสันต์ ปัญญาแก้ว
รศ.ดร วัฒนา สุกัณศีล
ผศ.ดร. อภิญญา เฟื่องฟูสกุล
ผศ.ดร. อรัญญา ศิริผล
ศ.เกียรติคุณ ดร. อานันท์ กาญจนพันธุ์
ผศ.ดร. เก่งกิจ กิติเรียงลาภ
รศ.ดร เทพินทร์ พัชรานุรักษ์
ผศ.ดร. ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
โครงการจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์ ฯ
สังคมศาสตร์กับการพัฒนา
อ.ดร. Alexandra Denes
อ.ดร. Benjamin Koen
อ.ดร. Robert Farnan
อ.ดร. Shirley Lorraine Worland
อ.ดร. Ta-Wei Chu
อ.ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ
อ.ดร. ปนัดดา บุณยสาระนัย
อ.ดร. ประสิทธิ์ ลีปรีชา
อ.ดร. มาลี สิทธิเกรียงไกร
อ.ดร. มุกดาวรรณ ศักดิ์บุญ
อ.ดร. รังสิมา วิวัฒน์วงศ์วนา
อ.ดร. สิญา อุทัย
อ.ดร. สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร
อ.ดร. อริยา เศวตามร์
ผศ.ดร. อัมพร จิรัฐติกร
อ.ดร. อารตี อยุทธคร
สตรีศึกษา
รศ.ดร กนกศักดิ์ แก้วเทพ
อ.ดร. ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
อ.ดร. วาทินี ถาวรธรรม
อ. เผ่าไทย สินอำพล
วิทยาศาสตร์
ไม่ระบุ
อ.ดร. Marceau Limousin
คณิตศาสตร์
ผศ.ดร. กมลวรรณ ก่อเจริญ
ผศ.ดร. กฤษฎา สังขนันท์
ผศ.ดร. กัญญุตา ภู่ชินาพันธุ์
รศ.ดร จูลิน ลิคะสิริ
ผศ.ดร. ชัยพร ตั้งทอง
ผศ.ดร. ณัฐกร สุคันธมาลา
อ.ดร. ณัฐพล พลอยมะกล่ำ
รศ. ทศพร จันทร์คง
อ.ดร. ทิพวรรณ พุทธสนธิพจน์
ผศ.ดร. ธงชัย ดำรงโภคภัณฑ์
ผศ.ดร. ธนะศักดิ์ หมวกทองหลาง
ผศ.ดร. ธีรนุช บุนนาค
อ.ดร. ธีรนุช สืบเจริญ
อ.ดร. ธีระพงษ์ สุขสำราญ
ผศ.ดร. ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
อ.ดร. นที ทองศิริ
อ.ดร. นราวดี ภูดลสิทธิพัฒน์
รศ.ดร บัญชา ปัญญานาค
ผศ.ดร. ปรารถนา ใจผ่อง
อ.ดร. ปรียานุช โหนแหยม
รศ. ปฤษณา กลับอุดม
รศ.ดร ปิยะพงศ์ เนียมทรัพย์
ผศ.ดร. ภักดี เจริญสวรรค์
ผศ.ดร. ภาคภูมิ เพ็ชรประดับ
ผศ.ดร. มรกต เก็บเจริญ
ผศ.ดร. ยุพา ทาโสด
ผศ.ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ
ผศ. รุ่งนภา ภักดีสู่สุข
ผศ.ดร. วรพงศ์ ฟูปินวงศ์
อ.ดร. วรรณศิริ วรรณสิทธิ์
อ.ดร. วัชรีพันธุ์ อติพลรัตน์
ผศ.ดร. วารุนันท์ อินถาก้อน
อ.ดร. ศุภลักษณ์ โพธิ
ผศ.ดร. สมชาย ศรียาบ
ผศ.ดร. สมภพ มูลชัย
ผศ.ดร. สมลักษณ์ อุตุดี
รศ.ดร สรศักดิ์ ลี้รัตนาวลี
ผศ.ดร. สันติ ทาเสนา
ผศ.ดร. สายัญ ปันมา
อ.ดร. สุทธิดา วงศ์แก้ว
ศ.ดร. สุเทพ สวนใต้
ผศ.ดร. หทัยรัตน์ ยิ่งทวีสิทธิกุล
อ.ดร. อติชาต เกตตะพันธุ์
ผศ.ดร. อรรถพล แก้วขาว
อ.ดร. อัญชลี เข็มเพ็ชร์
ศ. อำนวย ขนันไทย
อ.ดร. อำนาจ ทาเสนา
ผศ.ดร. เฉลิมพล บุญปก
อ.ดร. เป็นหญิง โรจนกุล
อ.ดร. เอกชัย ทวินันท์
ชีววิทยา
อ.ดร. Stephen David Elliott
ผศ.ดร. กนกพร แสนเพชร
ผศ.ดร. กอบเกียรติ แสงนิล
ผศ.ดร. กานดา หวังชัย
ผศ.ดร. จตุพล คำปวนสาย
อ.ดร. จอมขวัญ มีรักษ์
ผศ.ดร. จารุณี จูงกลาง
ผศ.ดร. จำนงค์ อุทัยบุตร
ผศ.ดร. จีรพร เพกเกาะ
ผศ.ดร. ชยากร ภูมาศ
ผศ.ดร. ชิตชล ผลารักษ์
รศ.ดร ชโลบล วงศ์สวัสดิ์
อ.ดร. ณัฐวดี นันตรัตน์
อ.ดร. ธนวัฒน์ เชาวสกู
ผศ.ดร. ธนียา เจติยานุกรกุล
อ.ดร. ธารารัตน์ ซือตอฟ
อ. นฎา อารยะสกุล
ผศ.ดร. นฤมล ทองไว
ผศ.ดร. นันทิยา อัจจิมารังษี
อ.ดร. บุญสม บุษบรรณ์
อ. บุญเกตุ ฟองแก้ว
ผศ.ดร. ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์
อ.ดร. ปานมุก วัชระปิยะโสภณ
ผศ.ดร. พัชญ์วัญญ์ อาจิณาจารย์
อ.ดร. พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์
ผศ.ดร. พีระวุฒิ วงศ์สวัสดิ์
อ.ดร. ภัทรพล ลีธนัชอุดม
รศ.ดร ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร
ผศ.ดร. มนพร มานะบุญ
อ.ดร. มนฤดี ชัยโพธิ์
ผศ.ดร. มัสลิน โอสถานันต์กุล
ผศ.ดร. ยิ่งมณี ตระกูลพัว
อ.ดร. รุ่งรัจน์ วังศพ่าห์
ผศ.ดร. วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ว
ผศ.ดร. วสุ ปฐมอารีย์
ผศ.ดร. วีระ วงศ์คำ
ผศ. วีระศักดิ์ รุ่งเรืองวงศ์
ผศ.ดร. ศรีสุลักษณ์ ธีรานุพัฒนา
ผศ.ดร. สกุณณี บวรสมบัติ
รศ.ดร สมจิตร อยู่เป็นสุข
อ.ดร. สวัสดิ์ สนิทจันทร์
ศ.เกียรติคุณ ดร. สายสมร ลำยอง
ผศ.ดร. สิริพร โรจน์อารยานนท์
ผศ.ดร. สิริวดี ชมเดช
ผศ.ดร. สุทธาธร ไชยเรืองศรี
อ.ดร. สุภาพ แสนเพชร
อ.ดร. หทัยชนก ปันดิษฐ์
ผศ.ดร. อรุโณทัย จำปีทอง
ผศ.ดร. อังคณา อินตา
อ.ดร. อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา
อ.ดร. อิสสระ ปะทะวัง
ผศ.ดร. อุษาวดี ชนสุต
ผศ.ดร. เดชา ทาปัญญา
อ.ดร. เดีย พนิตนาถ แชนนอน
อ.ดร. เทิด ดิษยธนูวัฒน์
อ.ดร. เนตรชนก รอดรัศมี
ธรณีวิทยา
อ.ดร. Christopher K. Morley
อ.ดร. Diako Hariri Naghadeh
อ.ดร. Jaydeep Ghosh
อ.ดร. กรรณนิภา โมทนะเทศ
อ.ดร. กันยารัตน์ ขวัญศิริกุล
ผศ.ดร. จิรัฏฐ์ แสนทน
ผศ.ดร. ณัฐวุฒิ วงศ์อนันต์
อ.ดร. นิติ มั่นเข็มทอง
อ.ดร. บุณฑริกา ศรีทัย
ผศ.ดร. บูรพา แพจุ้ย
รศ.ดร ปัญจวรรณ ธนสุทธิพิทักษ์
อ.ดร. พิทักษ์สิทธิ์ ดิษบรรจง
รศ.ดร พิษณุ วงศ์พรชัย
ผศ.ดร. พิสิษฐ์ ลิ้มตระกูล
อ. มังกร หะรารักษ์
อ.ดร. วิทยา คันธรส
ผศ.ดร. วีรพันธ์ ศรีจันทร์
ผศ.ดร. วุฒิ อุตตโม
อ.ดร. สราวุธ จันทรประเสริฐ
รศ.ดร สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์
ผศ.ดร. สุวิมล อุดพ้วย
รศ.ดร อภิเชษฐ์ บุญสูง
ฟิสิกส์
รศ.ดร กมลพรรณ เพ็งพัด
ศ.ดร. กอบวุฒิ รุจิจนากุล
ผศ.ดร. คมสันติ โชคถวาย
อ.ดร. จตุพร สายสุด
อ. จันทร์เพ็ญ ศิลาวงศ์สวัสดิ์
ผศ.ดร. จิตรลดา ทองใบ
ผศ.ดร. จิรกานต์ นันแก้ว
ผศ.ดร. ฉัตรดนัย บุญเรือง
ผศ.ดร. ชนกพร ไชยวงศ์
อ. ชัชวาล ปุญปัน
ผศ.ดร. ชัยกานต์ เลียวหิรัญ
ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ บรรจงประเสริฐ
ผศ. ชาญกิจ คันฉ่อง
รศ.ดร ชุลีพร วงศ์ธวัชนุกูล
ผศ.ดร. ดวงมณี ว่องรัตนะไพศาล
อ. ธงชัย ศรชัยยืน
อ.ดร. ธนาวดี เดชะคุปต์
รศ.ดร ธีรวรรณ บุญญวรรณ
อ.ดร. นฤพนธ์ ฉัตราภิบาล
ผศ.ดร. นัดดา เวชชากุล
ผศ.ดร. นิรุต ผุสดี
ผศ.ดร. ประดุง สวนพุฒ
อ. ปรัชญา มาลาศรี
ผศ. พงษ์เทพ อากรสกุล
ผศ.ดร. พรรัตน์ วัฒนกสิวิชช์
รศ.ดร พิศิษฐ์ สิงห์ใจ
อ.ดร. มาโนช นาคสาทา
รศ.ดร ยงยุทธ เหล่าศิริถาวร
ผศ.ดร. วรานนท์ อนุกูล
ผศ.ดร. วันดี ธรรมจารี
ผศ.ดร. วัลย์ชัย พรมโนภาศ
รศ.ดร วิม เหนือเพ็ง
ผศ.ดร. วิเชียร ไกรวัฒนวงศ์
ผศ.ดร. วีระเดช ทองสุวรรณ
ผศ.ดร. ศิรามาศ โกมลจินดา
ผศ.ดร. ศิริพร ชัยศรี
อ.ดร. สมศักดิ์ แดงติ๊บ
ผศ.ดร. สาคร ริมแจ่ม
ผศ.ดร. สุขุม อิสเสงี่ยม
อ.ดร. สุจิตรา รัตน์จิรานุกูล
ศ.ดร. สุพล อนันตา
ผศ.ดร. สุภาพ ชูพันธ์
อ.ดร. สุรเชษฐ์ ผดุงธิติธาดา
ผศ.ดร. สุวิชา วรรณวิเชียร
ผศ.ดร. สุเมธ สกุลเสริมสุข
ผศ.ดร. อธิพงศ์ งามจารุโรจน์
อ. อนิวรรต สุขสวัสดิ์
ผศ.ดร. อนุชา วัชระภาสร
ผศ.ดร. อภิชาต ลิมปิชัยพานิช
ผศ.ดร. อรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์
ผศ.ดร. อรวรรณ คำมั่น
อ.ดร. อัจฉราวรรณ กาศเจริญ
รศ.ดร อานนท์ ชัยพานิช
ผศ. อำพล วงศ์จำรัส
ผศ.ดร. อุดมรัตน์ ทิพวรรณ
ผศ.ดร. เขม จิรภัทรพิมล
อ.ดร. เชิดศักดิ์ แซ่ลี่
วิทยาการคอมพิวเตอร์
รศ.ดร Fausto Spoto
อ.ดร. จักริน ชวชาติ
อ.ดร. จักรเมธ บุตรกระจ่าง
รศ.ดร จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
ผศ.ดร. ชุมพล บุญคุ้มพรภัทร
ผศ.ดร. ชุรี เตชะวุฒิ
ผศ.ดร. ดุษฎี ประเสริฐธิติพงษ์
อ.ดร. นพรัตน์ วนิชชานันท์
อ.ดร. ประภาพร เตชอังกูร
อ.ดร. ปราการ อุณจักร
รศ.ดร รัฐสิทธิ์ สุขะหุต
อ.ดร. รัศมีทิพย์ วิตา
อ.ดร. วรวุฒิ ศรีสุขคำ
ผศ.ดร. วัชรี จำปามูล
อ.ดร. วัฒนา จินดาหลวง
ผศ.ดร. วาริน เชาวทัต
ผศ. วาสนา นัยโพธิ์
อ.ดร. วิจักษณ์ ศรีสัจจะเลิศวาจา
อ.ดร. ศุภกิจ อาวิพันธุ์
อ. สิทธิโชค ทรัพย์ไพบูลย์กิจ
อ.ดร. อารีรัตน์ ตรงรัศมีทอง
อ. เบญจมาศ ปัญญางาม
อ.ดร. เมทินี เขียวกันทะ
ผศ.ดร. เสมอแข สมหอม
รศ.ดร เอกรัฐ บุญเชียง
สถิติ
อ.ดร. กนกทิพย์ นิมิตเกียรติไกล
ผศ.ดร. บัณฑิตา พลับอินทร์
รศ. ปรีชา ล่ามช้าง
ผศ.ดร. พิมผกา ธานินพงศ์
รศ. พิษณุ เจียวคุณ
รศ. พุฒิพงษ์ พุกกะมาน
อ.ดร. ภวัต ภักดิ์ศรานุวัต
ผศ.ดร. ภัทรินี ไตรสถิตย์
ผศ.ดร. มานะชัย รอดชื่น
ผศ.ดร. มานัดถุ์ คำกอง
อ.ดร. ยงยุทธ ไชยพงศ์
ผศ. ลำปาง แสนจันทร์
ผศ. วฐา มินเสน
ผศ. วรารัตน์ งามอริยะกุล
อ.ดร. วลัยทิพย์ บุญญาดิศัย
รศ. วัฒนาวดี ศรีวัฒนพงศ์
อ.ดร. ศิริมา สุวรรณ
อ.ดร. สายรุ้ง ซาวสุภา
อ. สุกัญญา เกษศิลป์
ผศ.ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี
ผศ.ดร. สุรีย์ ชูประทีป
ผศ. อินทิรา เนขุนทด
เคมี
ผศ.ดร. กรธัช อุ่นนันกาศ
ผศ.ดร. กฤษณะ จิตมณี
ผศ.ดร. กาญจนา ดำริห์
ผศ.ดร. ก้องเกียรติ ไตรสุวรรณ
ผศ.ดร. คณารัฐ ณ ลำปาง
รศ.ดร จรูญ จักร์มุณี
ผศ.ดร. จิดาภา ทิน้อย
อ.ดร. ชนิดา พวงพิลา
อ.ดร. ชนิสร เหง้าจำปา
ผศ.ดร. ชำนาญ ราญฎร
ผศ.ดร. ชำนิ แสงภักดี
รศ.ดร ฐปนีย์ สาครศรี
ผศ.ดร. ณปภา พรหมสวรรค์
ผศ.ดร. ทินกร กันยานี
อ.ดร. ทิวาพร ศิริวิทยากร
ผศ.ดร. ธัญวดี ลิ้มธรากุล
อ. ธิติ จันทร์ภิรมย์
รศ. ธิติพันธุ์ ทองเต็ม
ผศ.ดร. ธีรบุญ พจนการุณ
ผศ. นงเยาว์ มาลัยทอง
อ.ดร. นพกาญจน์ จันทร์เดช
ผศ.ดร. นรินทร์ ลาวัลย์
ผศ.ดร. นัทธี สุรีย์
ผศ.ดร. นาวี กังวาลย์
ผศ.ดร. นุชนิภา นันทะวงศ์
ผศ.ดร. บูรภัทร์ อินทรีย์สังวร
อ.ดร. ประพุทธ์ ถาวรยุติการต์
ผศ.ดร. ปะราลี แว่นแก้ว
อ.ดร. ปัญชิกา ปรังเขียว
ผศ.ดร. ปิยรัตน์ นิมมานพิภักดิ์
ผศ.ดร. พัชณี แสงทอง
ผศ.ดร. พิชญา มังกรอัศวกุล
ผศ.ดร. พุฒินันท์ มีเผ่าพันธ์
อ.ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ
ผศ.ดร. ภัทร์นฤน วรจิตติพล
ผศ.ดร. ภูมน สุขวงศ์
อ.ดร. ภูมิศร์ ทับทิมแดง
รศ.ดร มุกดา ภัทราวราพันธ์
อ.ดร. รุ้งลาวัลย์ สมสุนันท์
ผศ.ดร. ลลิดา แชงค์
ผศ.ดร. ละอองนวล ศรีสมบัติ
ผศ.ดร. วงศ์ พะโคดี
อ. วรลักษณ์ อังศุวรางกูร
อ.ดร. วรอนงค์ ลี้วัฒนาผาสุข
ผศ.ดร. วินิตา บุณโยดม
อ.ดร. วิมล นาคสาทา
ผศ. วีระศักดิ์ สหชัยเสรี
อ.ดร. ว่าน วิริยา
อ.ดร. ศรัญพงศ์ ยิ้มกลั่น
ผศ.ดร. ศิริรัตน์ สาระเวก
ผศ.ดร. ศิริรัตน์ จันท์จารุณี
อ.ดร. ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์
ผศ.ดร. ศิลา กิตติวัชนะ
ผศ.ดร. สมชัย ลาภอนันต์นพคุณ
ผศ.ดร. สมพร จันทระ
ผศ.ดร. สรพงษ์ จันทร์หอม
ผศ.ดร. สิทธิชัย วิโรจนุปถัมภ์
รศ.ดร สุกัญญา มหาธีรานนท์
ผศ.ดร. สุขจิตต์ กังวานคุณากร
อ.ดร. สุทิน เทพูปถัมภ์
ผศ.ดร. สุนันทา วังกานต์
ผศ.ดร. สุรินทร์ สายปัญญา
อ. สุริยา อุ่นนันกาศ
ผศ.ดร. สุลาวัลย์ ขาวผ่อง
ผศ.ดร. หทัยชนก เนียมทรัพย์
รศ.ดร อภินภัส รุจิวัตร์
อ.ดร. อภินันท์ กันเปียงใจ
ผศ.ดร. อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์
อ.ดร. อรุณฉาย สายอ้าย
ผศ.ดร. อังคณา วิภาตนาวิน
อ.ดร. อุไร เต็งเจริญกุล
อ.ดร. เกศรา สุวรรณฉัตร
ผศ.ดร. เกียรติคุณ มะโนเครื่อง
ผศ.ดร. เพ็ญศิริ ศรีบุรี
ผศ.ดร. แสงรวี ศรีวิชัย
ผศ.ดร. ไพโรจน์ กิจจนะพานิช
เคมีอุตสาหกรรม
ผศ.ดร. จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์
ผศ.ดร. ดรรชนี พัทธวรากร
ศ.ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี
ผศ.ดร. นงค์นุช เรืองจิตต์
ผศ.ดร. ปริมานันท์ เชิญธงไชย
อ. มนัส ใจมะสิทธิ์
ผศ.ดร. วรพงษ์ เทียมสอน
ผศ.ดร. ศักดิพล เทียนเสม
อ.ดร. ศันศนีย์ คำบุญชู
ผศ.ดร. ศุภรินทร์ ไชยกลางเมือง
ผศ. สาธิต ปิยนลินมาศ
อ.ดร. อดิศักดิ์ ไสยสุข
ผศ.ดร. อภินนท์ นันทิยา
ผศ.ดร. เกศรินทร์ พิมรักษา
อ.ดร. แสนคำ นุเสน
อ.ดร. โยธิน ฉิมอุปละ
วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์บูรณาการ
ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์
อ.ดร. ทิพย์สุคนธ์ คุ้มแสง
ผศ.ดร. พิพัฒน์ เรือนคำ
อ.ดร. รัตติยากร เรียนยอย
อ.ดร. วราภรณ์ นันทิยากุล
อ.ดร. ศุภชัย นาคะพันธ์
อ.ดร. สกล แสนทรงสิริ
อ.ดร. อัจฉรา ปัญญา เจริญจิตติชัย
อ. อาทิตย์ ลภิรัตนากูล
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อ.ดร. กุลภา ชนะวรรโณ
วิศวกรรมศาสตร์
ไม่ระบุ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร ขจรศักดิ์ โสภาจารีย์
ผศ.ดร. จิตเทพ ประสิทธิ์อยู่ศีล
อ.ดร. ณภัทร จักรวัฒนา
ผศ. ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์
ผศ.ดร. ปฏิรูป ผลจันทร์
ผศ.ดร. ประพนธ์ เขมดำรง
อ.ดร. พิมพ์ลักษณ์ กิจจนะพานิช
อ.ดร. ภาคภูมิ รักร่วม
รศ. วิไลลักษณ์ กิจจนะพานิช
รศ. สมใจ กาญจนวงศ์
ผศ.ดร. สิริชัย คุณภาพดีเลิศ
รศ.ดร สุรพงษ์ วัฒนะจีระ
อ.ดร. สุลักษณ์ สุมิตสวรรค์
ผศ.ดร. อรรณพ วงศ์เรือง
อ.ดร. เสาหฤท นิตยวรรธนะ
วิศวกรรมเครื่องกล
ผศ.ดร. James Christopher Moran
รศ.ดร Matthew Owen Thomas Cole
ผศ.ดร. กลยุทธ ปัญญาวุธโธ
ผศ.ดร. กอดขวัญ นามสงวน
อ. ขจรเดช พิมพ์พิไล
ผศ.ดร. ชัชวาลย์ ชัยชนะ
ผศ.ดร. ชาย รังสิยากูล
ผศ.ดร. ณัฐ วรยศ
ผศ.ดร. ณัฐนี วรยศ
ผศ.ดร. ณัฐวิทย์ พรหมมา
ผศ.ดร. ดามร บัณฑุรัตน์
ศ.ดร. ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
รศ.ดร ธงชัย ฟองสมุทร
อ.ดร. ธรณิศวร์ ดีทายาท
รศ.ดร ธีระพงษ์ ว่องรัตนะไพศาล
ศ.ดร. นคร ทิพยาวงศ์
ผศ.ดร. นิติ คำเมืองลือ
ศ.ดร. ประดิษฐ์ เทอดทูล
รศ. ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
อ.ดร. ปวรุตม์ จงชาญสิทโธ
ผศ.ดร. พฤกษ์ อักกะรังสี
รศ.ดร พฤทธ์ สกุลช่างสัจจะทัย
ผศ.ดร. ภัทราพร กมลเพ็ชร
ผศ.ดร. ภิญโญ พวงมะลิ
ผศ.ดร. มานะ แซ่ด่าน
รศ. ยงยุทธ ใจบุญ
ผศ.ดร. ยศธนา คุณาทร
รศ.ดร ระดม พงษ์วุฒิธรรม
ผศ. วงกต วงศ์อภัย
อ.ดร. วรเดช มโนสร้อย
ผศ.ดร. วัชพล โรจนรัตนางกูร
ผศ.ดร. วัชรพงษ์ ธัชยพงษ์
ผศ.ดร. วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
รศ.ดร ศิวะ อัจฉริยวิริยะ
ผศ.ดร. สมชาย พัฒนา
ผศ.ดร. อนุชา พรมวังขวา
ผศ.ดร. อนุศาล เพิ่มสุวรรณ
ผศ.ดร. อรรถกร อาสนคำ
อ.ดร. อาภิรักษ์ หกพันนา
ผศ.ดร. อารีย์ อัจฉริยวิริยะ
รศ.ดร อิทธิชัย ปรีชาวุฒิพงศ์
ผศ.ดร. เดช ดำรงศักดิ์
อ.ดร. เวชยันต์ รางศรี
รศ.ดร เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
อ.ดร. ใฝ่ฝัน ตัณฑกิตติ
วิศวกรรมโยธา
รศ.ดร ชยานนท์ หรรษภิญโญ
รศ. ชัชวาลย์ ทักษอุดม
ผศ.ดร. ชินพัฒน์ บัวชาติ
รศ. ชูโชค อายุพงศ์
อ.ดร. ทรงยศ กิจธรรมเกษร
รศ.ดร ธนพร สุปริยศิลป์
อ.ดร. ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์
อ.ดร. ธีวรา สุวรรณ
อ.ดร. นพดล กรประเสริฐ
อ.ดร. ปรีดา พิชยาพันธ์
ผศ.ดร. ปิติวัฒน์ วัฒนชัย
ผศ.ดร. ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม
ผศ.ดร. พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม
อ.ดร. พุทธรักษ์ จรัสพันธุ์กุล
ผศ.ดร. พุทธิพล ดำรงชัย
อ.ดร. มานพ แก้วโมราเจริญ
ผศ.ดร. สุริยะ ทองมุณี
อ.ดร. อรรถวิทย์ อุปโยคิน
อ.ดร. เกรียงไกร อรุโณทยานันท์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ผศ. กสิณ ประกอบไวทยกิจ
ผศ. กัมปนาท รตเวสสนันท์
ผศ.ดร. คณิตพงศ์ เพ็งวัน
อ.ดร. ดลเดช ตันตระวิวัฒน์
อ. ธนวิชญ์ ชุลิกาวิทย์
ผศ. ธนะพงษ์ ธนะศักดิ์ศิริ
ผศ. ธราดล โกมลมิศร์
รศ.ดร นิพนธ์ ธีรอำพน
ผศ.ดร. นิภาภณธ์ ศิริพล
ผศ.ดร. บุญศรี แก้วคำอ้าย
อ.ดร. ปารเมศ วิระสันติ
ผศ.ดร. พีรพล จิราพงศ์
อ. ยศนัย ศรีอุทัยศิริวงศ์
รศ.ดร ยุทธนา ขำสุวรรณ์
อ.ดร. วัชริน ศรีรัตนาวิชัยกุล
รศ.ดร สมบูรณ์ นุชประยูร
รศ.ดร สุทธิชัย เปรมฤดีปรีชาชาญ
ผศ.ดร. อุกฤษฏ์ มั่นคง
ผศ.ดร. เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ
อ.ดร. เภาภัทรา คำพิกุล
รศ.ดร เสริมศักดิ์ เอื้อตรงจิตต์
รศ.ดร เอกชัย แสงอินทร์
โครงการจัดตั้งภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
อ. ณัฐวุฒิ เนียมสอน
ผศ. ทวีชัย นิมาแสง
อ.ดร. วิบูลย์ ช่างเรือ
วิศวกรรมเหมืองแร่
รศ.ดร ชัยโรจน์ รัตนกวิน
รศ.ดร พันธุ์ลพ หัตถโกศล
รศ.ดร อัมรินทร์ บุญตัน
ผศ.ดร. เชี่ยวชาญ ลีลาสุขเสรี
รศ.ดร ไพรัช จรูญพัฒนพงศ์
วิศวกรรมอุตสาหการ
ศ.ดร. Nobutaka Ito
ผศ.ดร. กรกฎ ใยบัวเทศ ทิพยาวงศ์
รศ.ดร คมกฤต เล็กสกุล
รศ.ดร ชนนาถ กฤตวรกาญจน์
อ. ชนม์เจริญ แสวงรัตน์
ผศ.ดร. ชมพูนุท เกษมเศรษฐ์
อ. ณรงค์พล เพชรชารี
ผศ.ดร. ธัญญานุภาพ อานันทนะ
รศ.ดร นิวิท เจริญใจ
ผศ.ดร. รุ่งฉัตร ชมภูอินไหว
ผศ.ดร. วรพจน์ เสรีรัฐ
อ.ดร. วริษา วิสิทธิพานิช
ผศ.ดร. วสวัชร นาคเขียว
รศ.ดร วัสสนัย วรรธนัจฉริยา
รศ.ดร วิชัย ฉัตรทินวัฒน์
รศ.ดร วิมลิน เหล่าศิริถาวร
รศ.ดร ศักดิ์เกษม ระมิงค์วงศ์
ผศ.ดร. สรรฐติชัย ชีวสุทธิศิลป์
อ.ดร. สาลินี สันติธีรากุล
ผศ.ดร. อนิรุท ไชยจารุวณิช
รศ.ดร อภิชาต โสภาแดง
ผศ.ดร. อรรถพล สมุทคุปติ์
อ.ดร. อลงกต ลิ้มเจริญ
ผศ.ดร. เก่งกมล วิรัตน์เกษม
รศ.ดร เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง
อ.ดร. โพธิ จ้าวไพศาล
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผศ.ดร. Kenneth Cosh
ผศ.ดร. กานต์ ปทานุคม
รศ.ดร จักรพงศ์ นาทวิชัย
รศ.ดร ตรัสพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
ผศ.ดร. นราธิป เที่ยงแท้
ผศ.ดร. นริศรา เอี่ยมคณิตชาติ
อ.ดร. ปฏิเวธ วุฒิสารวัฒนา
อ.ดร. พฤษภ์ บุญมา
อ.ดร. ภาสกร แช่มประเสริฐ
ผศ.ดร. ยุทธพงษ์ สมจิต
ผศ.ดร. ลัชนา ระมิงค์วงศ์
รศ.ดร ศักดิ์กษิต ระมิงค์วงศ์
รศ.ดร ศันสนีย์ เอื้อพันธ์วิริยะกุล
รศ.ดร สรรพวรรธน์ กันตะบุตร
อ.ดร. สันติ พิทักษ์กิจนุกูร
ผศ.ดร. อัญญา อาภาวัชรุตม์ วีรประพันธ์
อ.ดร. อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ
อ. โดม โพธิกานนท์
วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเคมี
อ.ดร. คมสูรย์ สมประสงค์
อ. ชนะพล เจริญธนาวรกุล
วิศวกรรมชีวการแพทย์
อ.ดร. ภาธินันท์ แพ่งนคร
แพทยศาสตร์
ไม่ระบุ
กายวิภาคศาสตร์
ผศ.ดร. กนกกาญจน์ บำรุงกิจ
ผศ. กาญจนา หาญศิริวัฒนกิจ
อ.ดร. กิตติคุณ วิวัฒน์ภิญโญ
อ. ชนิพร ปวนอินตา
รศ.ดร ชัยณรงค์ โตจรัส
ผศ. ณัฐพร แปงใจดี
อ. นพดล ผาสุขดี
ผศ. นุจรินทร์ ภักดีวงศ์
ผศ. ปฏิพัทธ์ สุวรรณห้อย
อ. ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์
ผศ.ดร. มนัสพร พัสระ
ผศ.ดร. รณิดา ควิกกิ้นส์
อ.ดร. รุ้งอุษา ปันตัน
ผศ.ดร. วิภาวดี ชัยสุขสันต์
อ. สมภพ บุญทิม
ผศ.ดร. สิรินดา อังศุชวาล
อ. อภิชาติ สินธุบัว
อ. อรรถสิทธิ์ บุญทรง
อ. โอภาส คีรีวัชราภรณ์
ผศ.ดร. ไพวรรณ สุดวรรค์
กุมารเวชศาตร์
อ. กนกกาญจน์ สันกลกิจ
อ. กมรวรรณ กตัญญูวงศ์
ผศ. กฤช มกรแก้วเกยูร
อ. กุลนิภา กิตติศักดิ์มนตรี
ศ. จุฬาภรณ์ พฤกษชาติคุณากร
ผศ. ฌานิกา โกษารัตน์
รศ. ณัฐพงษ์ อัครผล
อ. ณัฐพร หงษาวงศ์
อ. ณัฐรุจี วิวรรธนดิฐกุล
อ. ทวิติยา สุจริตรักษ์
อ. นงลักษณ์ บุญชูดวง
ผศ. ประไพ เดชคำรณ
รศ. พิมพ์ลักษณ์ เจริญขวัญ
ผศ. มงคล เหล่าอารยะ
รศ. ยุพดา พงษ์พรต
อ. รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล
ผศ. วรวุฒิ เชยประเสริฐ
ผศ. วรางค์ทิพย์ คูวุฒยากร
ผศ. วัชรี ตันติประภา
อ. วัชรีวรรณ สนธิชัย
ผศ. วัฒนา ชาติอภิศักดิ์
อ. สนิท เรืองรองรัตน์
รศ. สุชญา ศิลป์วิไลรัตน์
รศ. อรวรรณ เลาห์เรณู
ผศ. อลิสรา ดำรงมณี
รศ.ดร เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์
รศ. แรกขวัญ สิทธิวางค์กุล
จุลชีววิทยา
ผศ.ดร. กุลวดี พรรณเชษฐ์
อ.ดร. ขวัญจิต ดวงสงค์
ผศ. ชุมพล สกลวสันต์
ศ.ดร. นพพร สิทธิสมบัติ
อ.ดร. นัทธิกา นันทจิต
ศ.เกียรติคุณ ดร. นิวัตน์ มณีกาญจน์
อ.ดร. ปานจิตต์ เชี่ยวศิลปธรรม
ผศ.ดร. ปารเมศ เทียนนิมิตร
ผศ.ดร. พูนสุข กีฬาแปง
รศ.ดร ภัทรา คำรินทร์
ผศ.ดร. มณสิชา ป้องป้อม
ผศ.ดร. มาณู ดีอุดม
ผศ. มาลี เมฆาประทีป
อ.ดร. รุ้งตะวัน ศรีบุรี
อ.ดร. วรลักษณ์ สัปจาตุระ
อ.ดร. วิไลวรรณ เพชรโสภณสกุล
อ.ดร. ศิริวุฒิ สุขขี
รศ.ดร สิริดา ยังฉิม
ผศ.ดร. หทัยรัตน์ ธนัญชัย
อ.ดร. อนุสรณ์ บุญธรรม
ผศ.ดร. อมรรัตน์ อินทรสูต
อ.ดร. แคทรียา คำทิพย์
จิตเวชศาสตร์
อ. กนกขวัญ เอื้อวิริยานุกูล
รศ. ชวนันท์ ชาญศิลป์
ศ. ณรงค์ มณีทอน
ศ. ณหทัย วงศ์ปการันย์
ศ. ทินกร วงศ์ปการันย์
รศ. มณี ภิญโญพรพาณิชย์
ศ. มานิต ศรีสุรภานนท์
รศ. วุฒิชัย บุณยนฤธี
รศ. ศิริจิต สุทธจิตต์
รศ. สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร
อ. อัศวิน นาคพงศ์พันธ
ศ. เบญจลักษณ์ มณีทอน
จักษุวิทยา
อ. จุฬาลักษณ์ ตั้งมั่นคงวรกูล
ผศ. ดำรงค์ วิวัฒน์วงศ์วนา
รศ. ดิเรก ผาติกุลศิลา
ผศ. ธิดารัตน์ ลีอังกูรเสถียร
รศ. นภาพร ตนานุวัฒน์
รศ. ประภัสสร ผาติกุลศิลา
รศ. ภารดี คุณาวิศรุต
ผศ. ลินดา หรรษภิญโญ
อ. วรพร ชัยกิจมงคล
รศ. วินัย ชัยดรุณ
ผศ. ศักรินทร์ อัษญคุณ
ศ. สมสงวน อัษญคุณ
ผศ. อัจฉรียา วิวัฒน์วงศ์วนา
ศ. เกษรา พัฒนพิฑูรย์
รศ. เจนจิต ชูวุฒยากร
อ. เหมือนพลอย นิภารักษ์
ชีวเคมี
อ.ดร. ธัญญลักษ์ พิทักษ์
รศ.ดร ธีระ ชีโวนรินทร์
ศ.ดร. ปรัชญา คงทวีเลิศ
ศ.ดร. พรงาม เดชเกรียงไกรกุล
อ.ดร. พรสิริ พิจการ
ผศ.ดร. พิชาพัทธ์ เปี่ยมโรจนภัทร
ผศ.ดร. พีรพรรณ โปธาเจริญ
ผศ.ดร. รวิวรรณ วงศ์ภูมิชัย
รศ.ดร รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย
อ.ดร. วรนนที กอศรีพร
รศ.ดร วิโรจน์ ตันติเวชอภิกุล
รศ.ดร ศิริวรรณ องค์ไชย
ผศ.ดร. ศุภชัย ยอดคีรี
รศ.ดร สมเดช ศรีชัยรัตนกูล
อ.ดร. อรวรรณ คันธมาทน์
ผศ.ดร. อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์
ผศ.ดร. อริสา บอนเนซซ์
อ.ดร. เจษฎา เรืองสุริยะ
นิติเวชศาสตร์
อ.ดร. กนกวรรณ กุลประชากานต์
ผศ.ดร. กลิ่นเทียน วรรณภักตร์
รศ. กานดา เมฆใจดี
รศ. จาตุรงค์ กันชัย
อ. ธวัชชัย มั่นอ่ำ
ศ.ดร. พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล
อ.ดร. ศุภกิจ คชาอนันต์
อ. สมศักษิ์ วงษ์ไวยเวช
รศ. สิริพันธ์ ณรงค์ชัย
อ. อนงพันธ์ จันทร์กุย
อ.ดร. เชิดศักดิ์ ใจแข็ง
ศ. ไพฑูรย์ ณรงค์ชัย
ปรสิตวิทยา
ศ.ดร. กาบแก้ว สุคนธสรรพ์
ศ.ดร. คม สุคนธสรรพ์
ผศ.ดร. ดวงรัตน์ ริยอง
รศ.ดร นริศรา จริยะพันธุ์
รศ.ดร ปรัชญา สมบูรณ์
รศ.ดร ผ่องศรี ทิพวังโกศล
ผศ.ดร. อติพร แซ่อึ้ง
ผศ.ดร. อนุลักษณ์ จันทร์คำ
รศ.ดร อัจฉรียา จิตต์ภักดี
ผศ.ดร. อัญชลี วรรณสาร
รศ.ดร เบญจวรรณ ปิตาสวัสดิ์
พยาธิวิทยา
ผศ. กรกนก สุขพันธ์
ผศ. คมสันต์ วรรณไสย
รศ. จงกลณี เศรษฐกร
ผศ. ชรินทร์ ยาอินทร์
อ. ทรงเกียรติ สุวรรณศิริกุล
อ. ทิพย์ พงศ์สุวารียกุล
รศ.ดร นิรัชร์ เลิศประเสริฐสุข
ผศ. นีลยา สุคำวัง
รศ. ประพันธ์ จุฑาวิจิตรธรรม
รศ. พงษ์ศักดิ์ มหานุภาพ
ผศ. ศราวุธ คงการค้า
รศ. สุมาลี ศิริอังกุล
รศ. สุรพันธ์ คุณอมรพงศ์
รศ.ดร สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร
รศ. อำนาจ อยู่สุข
ศ. เบญจพร ไชยวรรณ์
รศ. เรืองรอง ชีพสัตยากร
รังสีวิทยา
ผศ. กนกพร โอฬารรัตนชัย
ผศ. กิตติศักดิ์ อุ่นศรีส่ง
อ. จักรี หมัดล่า
รศ. จันทิมา เอื้อตรงจิตต์
ผศ. ชูศักดิ์ สิริวณิชชัย
ผศ.ดร. ณรงชัย อัศวพรหมพร
อ. ถวิกา แก้วเชื้อ
ผศ. ธนพ ศรีสุวรรณ
อ. ธานัท กันทะวัง
อ. ธเนศ ขัตติพัฒนาพงษ์
อ. นครินทร์ อินมุตโต
รศ. นัทธยา ปัทมภาสพงษ์
อ. บงกช ศุภวงศ์วรรธนะ
อ.ดร. ปทุมรัตน์ ศรีพันธุ์
ศ. พรรณี วิศรุตรัตน
อ. พิชญาภรณ์ กลั่นกลิ่น
รศ. มลฤดี เอกมหาชัย
ผศ. ยุทธพันธ์ วรรณโสภา
อ. ลลิตา ฮั่นตระกูล
อ. วราลี ตียาสุนทรานนท์
ผศ. วิทธนี ณ เชียงใหม่
อ. วิทวัส วุฒิวงศ์
อ. วิมรัก อ่อนจันทร์
รศ.ดร ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม
รศ. สมบัติ บุญญประภา
อ. สมวิไล จักรพันธุ์
อ. สลิตา อังกุระวรานนท์
ผศ. สุพจน์ เอื้ออภิสิทธิวงค์
รศ. สุวลี พจมานวิพุธ
ผศ. อลิสา คล้ายเพ็ชร
ศ. อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์
ผศ. เชษฐ ศิวะสมบูรณ์
รศ. เอกสิทธิ ธราวิจิตรกุล
ผศ. ไพลิน คงมีผล
วิสัญญีวิทยา
อ. กฤษณ์ ปัญจสวัสดิ์วงศ์
รศ.ดร ตันหยง พิพานเมฆาภรณ์
รศ. ธนู หินทอง
อ. ธีรนาถ ตันวิพงษ์ตระกูล
รศ. นุชนารถ บุญจึงมงคล
ผศ. ปฐมพร ปิ่นอ่อน
อ. ปรางค์มาลี ลือชารัศมี
ผศ. ปิยะดา บุญทรง
ผศ. ภาสกร สวัสดิรักษ์
ผศ. วรกมล ติยะประเสริฐกุล
รศ. วรวุธ ลาภพิเศษพันธุ์
รศ. วริยา สุขุประการ
ผศ. วิชัย ชื่นจงกลกุล
รศ. สมชัย วงษ์พันธ์กมล
ผศ. สรัตวดี หล่อสมฤดี
ผศ. สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ
รศ.ดร สุรพงษ์ หล่อสมฤดี
อ. อาทิตย์ เสมอเชื้อ
รศ. อานันท์ชนก ศฤงคารินกุล
อ. เศรษฐพงศ์ บุญศรี
ผศ. โชติ นิสูง
ศัลยศาสตร์
ผศ. กฤษณ์ ขวัญเงิน
รศ.ดร กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์
ศ.ดร. กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม
ผศ. กีรติ วัชราชันย์
อ. จักรกริช ดิษธรรม
ผศ. ธนัฐ วานิยะพงศ์
ผศ. ธัญญา นรเศรษฐ์ธาดา
ผศ. นเรนทร์ โชติรสนิรมิต
ศ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
ผศ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย
ผศ. วนรักษ์ วัชรศักดิ์ศิลป์
อ. วรวิทย์ ฆังตระกูล
ผศ. วิมล ศิริมหาราช
อ. วีระวร อริยขจร
อ. ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธุ์
ศ. ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
ผศ. ศุภณ ศรีพลากิจ
อ. สมบูรณ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
ผศ. สมเจริญ แซ่เต็ง
รศ. สิริกาญจน์ ยามาดะ
รศ. สุริธร สุนทรพันธ์
อ. สุรินทร์ วรกิจพูนผล
ผศ. ห้องสิน ตระกูลทิวากร
ผศ.ดร. อภิชาติ ตันตระวรศิลป์
ผศ. อานนท์ โชติรสนิรมิต
อ. อารีวรรณ สมหวังประเสริฐ
รศ. เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน
ผศ. เจษฎา สิงหเวชสกุล
อ. โอภาส พิณไชย
ออร์โทปิดิกส์
อ. กสิสิน กลั่นกลิ่น
รศ. คณิตศ์ สนั่นพานิช
ผศ. จิรชาติ ไกรศรินท์
รศ. ชนะการ พรพัฒน์กุล
รศ. ดำเนินสันต์ พฤกษากร
รศ. ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ
รศ. ธนวัฒน์ วะสีนนท์
ผศ. ธนินนิตย์ ลีรพันธ์
ศ. ธีรชัย อภิวรรธกกุล
ผศ. นันทวิช สุคนธเวศ
อ. ประสิทธิ์ วงศ์ตรีรัตนชัย
อ. พิชิตชัย อรรถโกมล
อ. ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์
ผศ. วรากร จริงจิตร
อ. ศิริพงศ์ เชี่ยวชาญธนกิจ
อ. สักกาเดช ลิ้มมหาคุณ
รศ. สัตยา โรจนเสถียร
อ. สุทธิภาศ พงศ์มณี
รศ. อนุพงษ์ เลาหพูนรังษี
อ. อภิรักษ์ แสงสิน
สรีรวิทยา
อ.ดร. จิรภาส ศรีเพชรวรรณดี
ผศ.ดร. จิราภรณ์ โตจรัส
อ.ดร. ชนิศา โทนุสิน
ผศ.ดร. ชุติมา ศรีมะเริง
อ.ดร. ณัฐยาภรณ์ อภัยใจ
ผศ.ดร. นริศรา ไล้เลิศ
อ.ดร. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร
อ.ดร. พงศ์สันติ์ ใยเจริญ
ผศ.ดร. พรภิมล ตั้งชัยสิน
อ.ดร. ภูเนตร วีรธีรางกูร
อ.ดร. รัฐพงศ์ สังข์หนุน
ผศ.ดร. วาสนา ปรัชญาสกุล
ผศ.ดร. ศิรินาฏ คำฟู
อ.ดร. ศิริพงษ์ ปาลี
อ.ดร. สลิล มิ่งมาลัยรักษ์
ผศ.ดร. สุมิตรา โกมลเจริญสิริ
ผศ.ดร. อนุสรณ์ ลังกาพินธ์
ผศ.ดร. อภิเศรษฐ ปลื้มสำราญ
รศ.ดร อรวรรณ วงศ์มีเกียรติ
ผศ.ดร. อัญชลี พงศ์ชัยเดชา
ผศ.ดร. เกริกวิชช์ ศิลปวิทยาทร
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ผศ. กิตติภัต เจริญขวัญ
ศ. จตุพล ศรีสมบูรณ์
รศ. จารุวรรณ แซ่เต็ง
ผศ. ฉลอง ชีวเกรียงไกร
ผศ. ชัยเลิศ พงษ์นริศร
รศ. ชเนนทร์ วนาภิรักษ์
ศ. ธีระ ทองสง
รศ. ประภาพร สู่ประเสริฐ
ผศ. มนัสวี มะโนปัญญา
รศ.ดร วีรวิทย์ ปิยะมงคล
รศ. สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี
ศ. สายพิณ พงษธา
ผศ. สิทธิชา สิริอารีย์
รศ. สุชยา ลือวรรณ
ศ. สุพัตรา ศิริโชติยะกุล
รศ. เกษมศรี ศรีสุพรรณดิฐ
อ. เฟื่องลดา ทองประเสริฐ
รศ. โอภาส เศรษฐบุตร
อายุรศาสตร์
อ. กนกวรรณ วัชระศักดิ์ศิลป์
ผศ. ขจรศักดิ์ นพคุณ
ศ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ
รศ. ชัยยุทธ เจริญธรรม
รศ. ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ
ศ. ชายชาญ โพธิรัตน์
รศ. ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์
ผศ.ดร. ดำรงศักดิ์ บุลยเลิศ
อ. ดิเรก บรรณจักร์
อ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา
อ.ดร. ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี
รศ. ธีรกร ธีรกิตติกุล
รศ. ธเนศ ชิตาพนารักษ์
อ. นนทกานต์ นันทจิต
ผศ. นพรัตน์ ธนะชัยขันธ์
อ. นภัทร โตวณะบุตร
รศ. นันทนา กสิตานนท์
รศ. นิเวศน์ นันทจิต
รศ. บุษยามาส ชีวสกุลยง
อ. ปาริชาติ สาลี
อ. พิเศษ พิเศษพงษา
อ. ภัทรพร ตาเจริญเมือง
อ. ภูริพงศ์ กิจดำรงธรรม
อ. มติ เชื้อมโนชาญ
รศ. รมณีย์ ชัยวาฤทธ์
อ. รังสฤษฎ์ กาญจนะวณิชย์
อ. ลลิตา นรเศรษฐธาดา
อ. วรผกา มโนสร้อย
รศ. วรรณวรางค์ วงค์เจริญ
ศ. วรวิทย์ เลาห์เรณู
อ. วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข
รศ. ศตวรรษ ทองสวัสดิ์
รศ. ศรัณย์ ควรประเสริฐ
ผศ. ศุภราภรณ์ วังแก้ว
ผศ. ศุภวรรณ บูรณพิร
รศ. สิริ เชี่ยวชาญวิทย์
อ. สุรัตน์ ตันประเวช
ผศ. อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์
ผศ. อภิญญา ลีรพันธ์
รศ. อรรถวุฒิ ดีสมโชค
รศ. อรินทยา พรหมินธิกุล
รศ. เฉลิม ลิ่วศรีสกุล
ผศ. เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล
ผศ. เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง
เภสัชวิทยา
ผศ.ดร. ณัฎฐกานติ์ จิรัณธนัฐ
อ.ดร. ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์
ผศ. ณัฐิยา หาญประเสริฐพงษ์
ผศ.ดร. ปริรัตน์ คนสูง
อ.ดร. ปวิรัตน์ วิทวัสกุล
ผศ.ดร. พวงทิพย์ คุณานุสรณ์
อ.ดร. มิ่งขวัญ ณ ตะกั่วทุ่ง
ผศ.ดร. วรางคณา อาภรณ์ชยานนท์
ผศ.ดร. วุฒิไกร นิ่มละมูล
ผศ.ดร. ศรัณยภิญ โพธิกานนท์
รศ.ดร ศุภนิมิต ศุภนิมิต ฑีฆชุณหเถียร
รศ.ดร สีวบูรณ์ สิรีรัฐวงศ์
ผศ. สุกิจ รุ่งอภินันท์
เวชศาสตร์ครอบครัว
ผศ. ชวินทร์ เลิศศรีมงคล
อ. นลินี จักรแก้ว
รศ. พีระศักดิ์ เลิศตระการนนท์
รศ. รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ
อ. วิชุดา จิรพรเจริญ
ผศ. สุรินทร์ จิรนิรามัย
ผศ. อนวัช วิเศษบริสุทธิ์
ผศ.ดร. อภินันท์ อร่ามรัตน์
เวชศาสตร์ชุมชน
อ. กฤษฎิ์ ทองบรรจบ
อ.ดร. ชัยสิริ อังกุระวรานนท์
รศ. ธารทิพย์ พรหมขัติแก้ว
ผศ. นิสิต วรรธนัจฉริยา
ผศ. บุญต่วน แก้วปินตา
ศ.ดร. พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช
อ.ดร. รัตนา ทรัพย์บำเรอ
อ.ดร. รุ่งนภา มาละเสาร์
ศ.ดร. ลักขณา ไทยเครือ
รศ. เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย
รศ.ดร เพ็ญประภา ศิวิโรจน์
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
รศ. จักรกริช กล้าผจญ
ผศ. จีระนันท์ ระพิพงษ์
ผศ. ปกรณ์ วิวัฒน์วงศ์วนา
ผศ. ปรัชญพร คำเมืองลือ
ผศ. มนธนา บุญตระกูลพูนทวี
รศ. สยาม ทองประเสริฐ
อ. สินธิป พัฒนะคูหา
โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา
ผศ. กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วิวัฒนศิริ
รศ. จรัล กังสนารักษ์
ผศ. จารึก หาญประเสริฐพงษ์
รศ. นันทิการ์ สันสุวรรณ
รศ. พิชิต สิทธิไตรย์
อ. รักษ์ ตนานุวัฒน์
รศ. สายสวาท ไชยเศรษฐ
รศ. สุวิชา แก้วศิริ
ผศ. เธียรไชย ภัทรสกุลชัย
เกษตรศาสตร์
ไม่ระบุ
ศ.ดร. Anne Valle Zarate
ศ.ดร. GEORG CADISCH
ศ.ดร. Joachim Muller
ศ.ดร. Joachim Sauerborn
ศ.ดร. Karl Stahr
ศ.ดร. Thomas Berger
อ. พฤทธิพงศ์ ทัศน์อัญชุลีกร
ผศ.ดร. อรวรรณ ฉัตรสีรุ้ง
รศ.ดร อิทธิสุนทร นันทกิจ
กีฎวิทยา
ปฐพีศาสตร์และอนุรักษ์ศาสตร์
อ.ดร. Wolfram Spreer
พืชสวน
พืชไร่
รศ.ดร ศักดิ์ดา จงแก้ววัฒนา
รศ.ดร ศันสนีย์ จำจด
ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์
สัตวศาสตร์
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
รศ.ดร Khalid Siddig
อ.ดร. จุฑาทิพย์ เฉลิมผล
เศรษฐศาสตร์เกษตร
ผศ.ดร. กมล งามสมสุข
ผศ.ดร. จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
อ.ดร. ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ
ผศ.ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์
รศ. พิกุล โค้วสุวรรณ์
อ. อนุสนธ์ อัตปัญโญ
ผศ.ดร. เยาวเรศ เชาวนพูนผล
โรคพืช
โครงการทรัพยากรป่าไม้
เศรษฐศาสตร์เกษตรและส่งเสริมเผยแพร่การเกษตร
ผศ.ดร. บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล
อ.ดร. ประทานทิพย์ กระมล
อ.ดร. อนุพงศ์ วงศ์ไชย
กีฏวิทยาและโรคพืช
ศ.ดร. Fuminori ITO
รศ.ดร จิราพร กุลสาริน
ผศ.ดร. ชวนพิศ บุญชิตสิริกุล
ศ.ดร. ชัยวัฒน์ โตอนันต์
อ. นิตยา สุวรรณรัตน์
อ.ดร. นินาท บัววังโป่ง
ผศ.ดร. ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์
ผศ.ดร. ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล
ผศ.ดร. พัชรินทร์ ครุฑเมือง
ผศ.ดร. รัชดาวรรณ ชีวังกูร
อ. วราภรณ์ ประกอบ
อ.ดร. สรัญยา วัลยะเสวี
อ.ดร. อรอุมา เรืองวงษ์
ผศ.ดร. อังสนา อัครพิศาล
รศ.ดร เกวลิน คุณาศักดากุล
ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บาง
รศ.ดร ไสว บูรณพานิชพันธุ์
พืชศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
ศ.ดร. Andrea Kruse
อ. จามจุรี โสตถิกุล
อ.ดร. จุฑามาส คุ้มชัย
ผศ.ดร. ฉันทลักษณ์ ติยายน
อ.ดร. ชูชาติ สันธทรัพย์
ศ.ดร. ดนัย บุณยเกียรติ
ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหม
ผศ.ดร. ต่อนภา ผุสดี
อ.ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
อ.ดร. นิวัติ อนงค์รักษ์
ผศ.ดร. วีณัน บัณฑิตย์
ผศ.ดร. ศิวาพร ธรรมดี
ผศ.ดร. สุรินทร์ นิลสำราญจิต
ผศ.ดร. แสงทิวา สุริยงค์
รศ.ดร โสระยา ร่วมรังษี
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
อ.ดร. Hien Van Doan
อ.ดร. กรวรรณ ศรีงาม
อ.ดร. จิรวัฒน์ พัสระ
ผศ.ดร. ณัฐพล จงกสิกิจ
ผศ.ดร. ทศพล มูลมณี
รศ. ทัศนีย์ อภิชาติสรางกูร
รศ. ธีระ วิสิทธิ์พานิช
อ.ดร. มนตรี ปัญญาทอง
อ.ดร. มินตรา ศีลอุดม
ผศ.ดร. วรรณพร ทะพิงค์แก
อ.ดร. วรวิทย์ มณีพิทักษ์สันติ
รศ.ดร ศุภมิตร เมฆฉาย
ศ.ดร. สัญชัย จตุรสิทธา
ผศ.ดร. เกศินี เกตุพยัคฆ์
รศ.ดร เทอดชัย เวียรศิลป์
ผศ.ดร. เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ
พืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
รศ.ดร ชนากานต์ เทโบลต์ พรมอุทัย
ผศ.ดร. ชาญชัย แสงชโยสวัสดิ์
อ.ดร. ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษ
รศ.ดร ณัฐา โพธาภรณ์
ผศ.ดร. ถาวร อ่อนประไพ
อ.ดร. พิมพ์ใจ สีหะนาม
อ.ดร. ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ
อ.ดร. สรณะ สมโน
รศ.ดร สุนทร คำยอง
อ.ดร. อภิรัฐ บัณฑิต
ศ.ดร. อรรถชัย จินตะเวช
กีฎวิทยาและโรคพืช
พัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
อ.ดร. กรรณิกา แซ่ลิ่ว
อ.ดร. พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์
อ.ดร. ภาณุพันธุ์ ประภาติกุล
รศ.ดร รุจ ศิริสัญลักษณ์
รศ.ดร วรทัศน์ อินทรัคคัมพร
อ.ดร. สุกิจ กันจินะ
รศ.ดร สุรพล เศรษฐบุตร
รศ.ดร อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
รศ.ดร เบญจพรรณ เอกะสิงห์
สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ
ผศ. ธีระพงษ์ เสาวภาคย์
อ.ดร. สุรีรัตน์ ลัคนาวิเชียร
ทันตแพทยศาสตร์
ไม่ระบุ
รศ. ปิยาณี พาณิชย์วิสัย
ทันตกรรมจัดฟัน
อ.ดร. Eduardo Yugo Suzuki
ผศ. จรรยา อภิสริยะกุล
รศ.ดร บุญศิวา ซูซูกิ
รศ. มารศรี ชัยวรวิทย์กุล
ผศ. วิกันดา เขมาลีลากุล
อ. วิรัช พัฒนาภรณ์
ผศ. สุภัสสรา ศิรบรรจงกราน
อ. อรนิดา วัฒนรัตน์
ทันตกรรมชุมชน
อ.ดร. ธิดาวรรณ วิวัฒน์คุณูปการ
ผศ.ดร. นฤมนัส คอวนิช
ผศ.ดร. ปิยะนารถ จาติเกตุ
รศ.ดร พัชราวรรณ ศรีศิลปนันทน์
อ. วิชัย วิวัฒน์คุณูปการ
ผศ.ดร. ศศิธร ไชยประสิทธิ์
ผศ. อติศักดิ์ จึงพัฒนาวดี
อ.ดร. อารีรัตน์ นิรันต์สิทธิรัชต์
ผศ. เฉลิมพงษ์ ชิตไทสง
ทันตกรรมทั่วไป
ผศ. จินตนา อิทธิเดชารณ
อ. ตรีภพ ปิติวรรณ
อ. ธีระพล ลี้ประเสริฐ
รศ. พัชนี ชูวีระ
ผศ. วนิดา ธีรวัตรวาทิน
ผศ. สุวรรณี ตวงรัตนพันธ์
ผศ. สุวิทย์ เจียรมณีโชติชัย
ทันตกรรมบูรณะ
ผศ. ทัดจันทร์ ครองบารมี
ผศ.ดร. ธนิดา ศรีสุวรรณ
อ. นพวงศ์ ลือวิฑูรเวชกิจ
ผศ. พิริยะ เชิดสถิรกุล
ผศ.ดร. ภาวิศุทธิ แก่นจันทร์
ผศ.ดร. ภูมิศักดิ์ เลาวกุล
ผศ. ภูสิต กาญจนะวสิต
ผศ. วีรนุช ทองงาม
ผศ. ศิริพงศ์ ศิริมงคลวัฒนะ
ผศ. สาวิตรี วะสีนนท์
ผศ.ดร. สิทธิกร คุณวโรตม์
ผศ.ดร. สุมนา จิตติเดชารักษ์
ผศ.ดร. เกษรา ปัทมพันธุ์
อ. เทพรัตน์ เขมาลีลากุล
อ.ดร. แสงอุษา เขมาลีลากุล
ทันตกรรมประดิษฐ์
ผศ. กุลภพ สุทธิอาจ
อ. ณัฐวรรธน์ ปลื้มสำราญ
ผศ. บุญชัย เชาวน์ไกลวงศ์
รศ.ดร พนารัตน์ ขอดแก้ว
อ.ดร. พัชราวรรณ ศีลธรรมพิทักษ์
ผศ.ดร. พิมพ์เดือน รังสิยากูล
ผศ.ดร. พิริยะ ยาวิราช
อ.ดร. พิสัยศิษฏ์ ชัยจรีนนท์
ผศ.ดร. ภัทรณัฏฐ์ บัณฑิตคุณานนต์
อ. ภัทริกา อังกสิทธิ์
ผศ. มาริสา สุขพัทธี
อ. วัชรพงศ์ อรุณแสง
อ. สรชนินท์ ชินสวนานนท์
ผศ.ดร. อรรถวิทย์ พิสิฐอนุสรณ์
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ผศ. จุไรรัตน์ คุณะไชยโชติ
ศ. พีรนิธ กันตะบุตร
ผศ. ภาพิมล ชมภูอินไหว
ผศ.ดร. วริศรา ศิริมหาราช
ผศ. อุบลวรรณ ธีระพิบูลย์
ทันตรังสีวิทยา
ผศ. ภัทรานันท์ มหาสันติปิยะ
รศ. สั่งสม ประภายสาธก
ผศ.ดร. อภิรุม จันทน์หอม
ทันตวิทยา-พยาธิวิทยาช่องปาก
ผศ. จิตจิโรจน์ อิทธิชัยเจริญ
รศ.ดร สิทธิชัย วนจันทรรักษ์
ศ.ดร. สิริพร ฉัตรทิพากร
อ.ดร. สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ
รศ. สุรวุฒน์ พงษ์ศิริเวทย์
อ.ดร. อะนัฆ เอี่ยมอรุณ
ปริทันตวิทยา
อ. นิตยา โชติกเสถียร
ผศ.ดร. ปิยะนุช เพิ่มพานิช
ผศ. พรรณวดี พันธัย
ผศ.ดร. สาครรัตน์ คงขุนเทียน
ผศ. สุพัตรา แสงอินทร์
ศัลยศาสตร์ช่องปาก
อ. ชนธีร์ ชิณเครือ
ผศ.ดร. ชยารพ สุพรรณชาติ
อ. นุชดา ศรียารัณย์
ผศ. วุฒินันท์ จตุพศ
ผศ. สุกิจ เกษรศรี
อ. สุรศักดิ์ เยาว์เจริญสุข
อ. อุดมรัตน์ เขมาลีลากุล
ชีววิทยาช่องปากและวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
อ. ณัชพล จมูศรี
ผศ. ภัทริยาภรณ์ บุญญวงศ์
ผศ.ดร. สการัตห์ ณ ลำปาง
ผศ. สิริพร ไชยมะโน
อ. สุฤดี ฉินทกานันท์
ผศ. อานนท์ จารุอัคระ
ทันตกรรมครอบครัวและชุมชน
ผศ.ดร. กันยารัตน์ คอวนิช
อ. ดรุณี โอวิทยากุล
ทันตกรรมจัดฟันและทันตกรรมสำหรับเด็ก
อ. ชนิกา แมนมนตรี
ผศ.ดร. ธนพรรณ วัฒนชัย
อ.ดร. พลภัทธ์ ตรีภูวพฤทธิ์
ทันตกรรมบูรณะและปริทันตวิทยา
ผศ.ดร. ทวีศักดิ์ ประสานสุทธิพร
อ.ดร. ธีระพงษ์ ม้ามณี
ผศ.ดร. พัทนินทร์ มนตรีขจร
ผศ. ยุทธนา คูวุฒยากร
อ. วัชรพงษ์ อริยเกรียงไกร
อ. อาณัติ เดวี
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ผศ.ดร. คธาวุธ เตชะสุทธรัฐ
อ.ดร. ยสนันท์ จันทรเวคิน
ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม
รศ.ดร ปฐวี คงขุนเทียน
อ.ดร. วีระพันธ์ อุ่นเมืองทอง
เภสัชศาสตร์
ไม่ระบุ
ชีวเภสัชกรรม
บริหารเภสัชกิจ
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
เภสัชชุมชน
เภสัชเคมี
เภสัชเวท
สายวิชาบริบาลเภสัชกรรม
รศ.ดร กนกพร นิวัฒนนันท์
ผศ.ดร. กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล
รศ. ชบาไพร โพธิ์สุยะ
อ.ดร. ชิดชนก เรือนก้อน
ผศ. ชุลีกร สอนสุวิทย์
ผศ. ดุจฤดี ชินวงศ์
อ. ธวัชชัย เหลืองโสภาพรรณ
อ.ดร. นราวดี เนียมหุ่น
ผศ.ดร. นันทวรรณ กิติกรรณากรณ์
ผศ.ดร. บราลี ปัญญาวุธโธ
อ.ดร. บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น
รศ. ปริยา ตันติพัฒนานันต์
ผศ. ปาจรีย์ ศรีอุทธา
ผศ. พักตร์วิภา สุวรรณพรหม
ผศ. ภูขวัญ อรุณมานะกุล
อ.ดร. ภูริดา เวียนทอง
อ. มันติวีร์ นิ่มวรพันธุ์
รศ. ยงยุทธ เรือนทา
ผศ.ดร. รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์
อ. วรธิมา ลีลวานิช
อ.ดร. วรรณกมล สอนสิงห์
ผศ. วสันต์ กาติ๊บ
รศ.ดร วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
ผศ.ดร. ศิริตรี สุทธจิตต์
ผศ.ดร. สกนธ์ สุภากุล
อ. สธน บุญญประภา
ผศ.ดร. สุระรอง ชินวงศ์
อ. สุอาภา พลอยเลื่อมแสง
รศ.ดร หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล
อ.ดร. อรุณรัตน์ ลักษณ์ศิริ
รศ.ดร อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
อ. เดือนกาญจน์ สุทธิเวทย์
อ.ดร. เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์
รศ. โชคชัย วงศ์สินทรัพย์
สายวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
อ.ดร. กนกวรรณ เกียรติสิน
อ.ดร. จักรพันธ์ จุลศรีไกวัล
รศ.ดร จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
อ.ดร. จุฑามาศ เจียรนัยกุลวานิช
ผศ.ดร. ชฎารัตน์ อัมพะเศวต
อ.ดร. ดรุณี หงษ์วิเศษ
ผศ.ดร. ดำรงณ์ ศานติอาวรณ์
ผศ.ดร. ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์
อ.ดร. นพดล ชลอธรรม
รศ.ดร นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา
รศ.ดร บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์
อ.ดร. ปรัชญา ทิพย์ดวงตา
อ.ดร. ผาณิต ธรรมรัตน์
รศ. พิมพร ลีลาพรพิสิฐ
รศ.ดร ภูริวัฒน์ ลี้สวัสดิ์
ผศ.ดร. รังษินี พงษ์ประดิษฐ
ผศ.ดร. รัตติรส คนการณ์
รศ.ดร ลัดดา วงศ์พายัพกุล
ผศ.ดร. วรรธิดา ชัยญาณะ
ผศ.ดร. วรินทร รักษ์ศิริวณิช
ผศ.ดร. วิสินี จันทร์มหเสถียร
ผศ. วีรศักดิ์ เชื้อมโนชาญ
ผศ.ดร. ศศิธร ศิริลุน
รศ.ดร ศิริวิภา ปิยะมงคล
อ.ดร. สมจริง รุ่งแจ้ง
ผศ.ดร. สยาม แก้ววิชิต
ผศ.ดร. สุนทรา เอกอนันต์กุล
ผศ.ดร. สุนีย์ จันทร์สกาว
รศ.ดร สุพร จารุมณี
ผศ.ดร. สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล
รศ.ดร สุรพล นธการกิจกุล
รศ. อรวรรณ ทิตย์วรรณ
รศ.ดร อรอนงค์ กิตติพงษ์พัฒนา
อ.ดร. อารยา ไรวา
ผศ.ดร. อำไพ พฤติวรพงศ์กุล
รศ. อุษณีย์ คำประกอบ
ผศ.ดร. เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
อ.ดร. เทพิน จันทร์มหเสถียร
รศ.ดร เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
ผศ.ดร. ไชยวัฒน์ ไชยสุต
เทคนิคการแพทย์
ไม่ระบุ
อ.ดร. Saw-See HONG
อ.ดร. ธนวรรณ สำลีรัตน์
กายภาพบำบัด
รศ.ดร จงจินตน์ รัตนาภินันท์ชัย
ผศ.ดร. จตุพร วงศ์สาธิตกุล
ผศ. จนัญญา ปัญญามี ทิพย์พยอม
รศ.ดร จิรกฤตธ์ ลีลารุ่งระยับ
อ. ณฐารินทร์ บุญทา
ผศ. ทศพร พิชัยยา
รศ. ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง
ผศ.ดร. นวลลออ ธวินชัย
ผศ.ดร. ปฏิมา ศิลสุภดล
ผศ.ดร. ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์
ผศ.ดร. ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล
อ.ดร. มุจลินทร์ ประสานณรงค์
อ. ศรีวรรณ ปัญติ
อ.ดร. ศิรินันท์ บริพันธกุล
ผศ. ศิริพันธุ์ คงสวัสดิ์
ผศ. ศุลีพร ชีวะพาณิชย์
รศ.ดร สมพร สังขรัตน์
รศ.ดร สมรรถชัย จำนงค์กิจ
รศ. สายนที ปรารถนาผล
ผศ.ดร. สุรีพร อุทัยคุปต์
ผศ. สุวิทย์ อริยชัยกุล
ผศ.ดร. อรวรรณ ประศาสน์วุฒิ
อ.ดร. อริสา ปาระมียอง
รศ.ดร อาทิตย์ พวงมะลิ
อ. อารยา ญาณกาย
ผศ.ดร. อุบล พิรุณสาร
อ.ดร. เดชา ปิ่นแก้ว
ผศ.ดร. เพียรชัย คำวงษ์
กิจกรรมบำบัด
อ. จิรนันท์ กริฟฟิทส์
รศ.ดร นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์
ผศ.ดร. ปิยะวัฒน์ ตรีวิทยา
ผศ.ดร. พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์
ผศ.ดร. พิศักดิ์ ชินชัย
ผศ.ดร. พีรยา มั่นเขตวิทย์
รศ.ดร วรรณนิภา บุญระยอง
ผศ. วิไลวรรณ มณีจักร สโนว์
ผศ. ศศิธร สังข์อู๋
ผศ.ดร. สรินยา ศรีเพชราวุธ
อ. สายฝน ซาวล้อม
ผศ.ดร. สุจิตรพร เลอศิลป์
อ.ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์
ผศ.ดร. สุภาพร ชินชัย
ผศ.ดร. สุภาวดี พุฒิหน่อย
อ. หทัยชนก อภิโกมลกร
รศ. เทียม ศรีคำจักร
ผศ. เพื่อนใจ รัตตากร
อ.ดร. โสภิฎา อภิชัย
จุลชีววิทยาคลินิก
อ. กัญญา ปรีชาศุทธิ์
ผศ.ดร. ขจรศักดิ์ ตระกูลพัว
ผศ. บงกชวรรณ สุตะพาหะ
ผศ.ดร. สุชาติ ปันจัยสีห์
อ.ดร. เนตรดาว คงใหญ่
จุลทรรศนศาสตร์คลินิก
รศ.ดร ทรงยศ อนุชปรีดา
รศ.ดร ธนูศักดิ์ ตาตุ
อ. ประสิทธิ์ ชนะรัตน์
ผศ. มงคล โชตยาภรณ์
รศ.ดร สาวิตรี เจียมพานิชกุล
ภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก
ศ.ดร. ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา
ศ.ดร. วัชระ กสิณฤกษ์
ผศ. สิชล สงค์ศิริ
ผศ.ดร. เพ็ญนภา คลังสินศิริกุล
รังสีเทคนิค
อ.ดร. กิตติชัย วรรธนะจิตติกุล
อ.ดร. จิราภรณ์ กันทะพันธ์
ผศ.ดร. ชัชนก อุดมธนกุลชัย
ผศ.ดร. ณฐุปกรน์ เดชสุภา
อ. พิรุณ ไชยเชียงพิณ
ผศ.ดร. มนตรี ตั้งใจ
อ. ลดาวัลย์ ตรียะพัฒนาพร
อ. สมสกุล ธรรมวิจิตร
รศ.ดร สำรี มั่นเขตต์กรน์
รศ.ดร สุชาติ โกทันย์
อ. สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ
ผศ.ดร. สุวิทย์ แซ่โค้ว
อ.ดร. หัสฤกษ์ เนียมอินทร์
ผศ.ดร. เฉลิมชัย ปิละพงค์
เคมีคลินิก
รศ.ดร รัชดา เครสซี่
รศ. รุจาภา นิ่มสังข์
ผศ.ดร. รุ้งสิริ โชติปฏิเวชกุล
ผศ.ดร. อุดมศักดิ์ เห่วซึ่งเจริญ
เทคนิคการแพทย์
อ.ดร. กันยามาส ชูชีพ
ผศ.ดร. ขนิษฐา พันธุรี
ผศ.ดร. จินตนา ยาโนละ
ผศ.ดร. ชญาดา สิทธิเดช ธารินเจริญ
ผศ.ดร. ณัฐจีรา อินต๊ะใส
ผศ.ดร. ธัญญารัตน์ จอมแก้ว
อ.ดร. น้ำผึ้ง อนุกูล
ผศ.ดร. บดินทร์ บุตรอินทร์
อ. ประพัณฐ์ หลวงสุข
ผศ.ดร. ปิยะวรรณ บุญโพธิ์
อ.ดร. พลรัตน์ พันธุ์แพ
ผศ.ดร. พานทอง สิงห์บุตรา
ผศ.ดร. พูนทรัพย์ ผลาขจรศักดิ์
ผศ.ดร. ฟ้าใส คันธวงศ์
อ.ดร. รุจิเรข ไชยวงษา
อ.ดร. วารุณี คำสายใย
อ.ดร. วิธิดา เหล่าผจญ
อ.ดร. วุฒิชัย คำดวง
ผศ.ดร. ศุภวัชร สิงห์ทอง
อ.ดร. สมพงษ์ ศรีบุรี
ผศ.ดร. สรศักดิ์ อินทรสูต
ศ.ดร. สาคร พรประเสริฐ
อ.ดร. สิงห์คำ ธิมา
ผศ.ดร. สุพรรษา ปาต๊ะ
ผศ.ดร. สุวิทย์ ด้วงมะโน
อ.ดร. อำภา ยาสมุทร์
ผศ.ดร. อุษณีย์ อนุกูล
อ.ดร. แพรภคพร กุลนาจา
พยาบาลศาสตร์
ไม่ระบุ
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
รศ.ดร จุฑามาศ โชติบาง
ผศ.ดร. จุฑารัตน์ มีสุขโข
รศ.ดร พัชราภรณ์ อารีย์
รศ. พัชรี วรกิจพูนผล
ผศ.ดร. พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น
รศ. มาลี เอื้ออำนวย
ผศ.ดร. ศรีมนา นิยมค้า
รศ. สุธิศา ล่ามช้าง
ผศ. เนตรทอง นามพรม
การพยาบาลจิตเวช
ผศ. ขวัญพนมพร ธรรมไทย
ผศ. ชาลินี สุวรรณยศ
ศ.ดร. ดาราวรรณ ต๊ะปินตา
ผศ. ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์
รศ.ดร ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
ผศ.ดร. รังสิยา นารินทร์
ผศ.ดร. วรนุช กิตสัมบันท์
ผศ.ดร. สมบัติ สกุลพรรณ์
อ. สิริลักษณ์ วรรธนะพงษ์
ผศ. สุวิท อินทอง
อ.ดร. หรรษา เศรษฐบุปผา
การพยาบาลพื้นฐาน
ผศ.ดร. นงค์คราญ วิเศษกุล
รศ.ดร นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล
ผศ.ดร. อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ
ศ.ดร. อารีวรรณ กลั่นกลิ่น
ผศ.ดร. โรจนี จินตนาวัฒน์
การพยาบาลศัลยศาสตร์
อ.ดร. จันทร์ฉาย โยธาใหญ่
รศ.ดร นัทธมน วุทธานนท์
ผศ.ดร. บุญชู อนุสาสนนันท์
ผศ.ดร. พิกุล พรพิบูลย์
รศ.ดร ภารดี นานาศิลป์
อ.ดร. มยุลี สำราญญาติ
รศ.ดร วณิชา พึ่งชมภู
ผศ.ดร. วราวรรณ อุดมความสุข
รศ.ดร วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ
อ.ดร. สุภารัตน์ วังศรีคูณ
ผศ.ดร. อัจฉรา สุคนธสรรพ์
การพยาบาลสาธารณสุข
ผศ.ดร. กัลยาณี ตันตรานนท์
รศ. จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ
รศ.ดร ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์
อ. ธนพรรณ จรรยาศิริ
ผศ.ดร. ธานี แก้วธรรมานุกูล
ผศ.ดร. พนิดา จันทโสภีพันธ์
อ. รังสิมา ภูมิสวัสดิ์
อ.ดร. วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล
รศ.ดร วราภรณ์ บุญเชียง
อ.ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ
ผศ. วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์
ผศ.ดร. วีระพร ศุทธากรณ์
ผศ.ดร. ศิวพร อึ้งวัฒนา
ผศ.ดร. สุมาลี เลิศมัลลิกาพร
ผศ. อนนท์ วิสุทธิ์ธนานนท์
ศ.ดร. อะเคื้อ อุณหเลขกะ
รศ.ดร เดชา ทำดี
การพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
รศ.ดร กรรณิการ์ กันธะรักษา
ผศ.ดร. จันทรรัตน์ เจริญสันติ
รศ.ดร ฉวี เบาทรวง
อ.ดร. นงลักษณ์ เฉลิมสุข
รศ.ดร นันทพร แสนศิริพันธ์
ผศ.ดร. บังอร ศุภวิทิตพัฒนา
รศ.ดร ปิยะนุช ชูโต
รศ.ดร พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
รศ.ดร ยุพิน เพียรมงคล
ศ.ดร. สุสัณหา ยิ้มแย้ม
รศ.ดร เกสรา ศรีพิชญาการ
การพยาบาลอายุรศาสตร์
ผศ.ดร. จินดารัตน์ ชัยอาจ
ผศ.ดร. จิราภรณ์ เตชะอุดมเดช
ผศ.ดร. ชมพูนุท ศรีรัตน์
อ.ดร. ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์
ผศ.ดร. ทศพร คำผลศิริ
รศ.ดร ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล
ผศ.ดร. นิตยา ภิญโญคำ
ผศ.ดร. ประทุม สร้อยวงค์
ผศ. ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์
รศ.ดร ลินจง โปธิบาล
ศ.ดร. วารุณี ฟองแก้ว
ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย
อ.ดร. เบญจมาศ สุขสถิต
บริหารการพยาบาล
ผศ.ดร. กุลวดี อภิชาติบุตร
อ. คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง
ผศ.ดร. ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์
ผศ.ดร. ทรียาพรรณ สุภามณี
ผศ.ดร. บุญพิชชา จิตต์ภักดี
ผศ.ดร. สมใจ ศิระกมล
ผศ. สุพิศ รุ่งเรืองศรี
ผศ.ดร. อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
ผศ.ดร. อรอนงค์ วิชัยคำ
ผศ.ดร. เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล
กล่มวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลพื้นฐาน
ผศ. ขนิษฐา รัตนกัลยา
กลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช
กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์
กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข
อ.ดร. นพมาศ ศรีเพชรวรรณดี
กลุ่มวิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
อุตสาหกรรมเกษตร
ไม่ระบุ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
ผศ.ดร. Tri Indrarini Wirjantoro
อ.ดร. กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์
ผศ.ดร. พนิดา รัตนปิติกรณ์
รศ.ดร พัชรินทร์ ระวียัน
ผศ.ดร. พิไลรัก อินธิปัญญา
อ. รวิศ ทัศคร
อ. วชิระ จิระรัตนรังสี
ผศ.ดร. สมชาย จอมดวง
ผศ.ดร. สุทธิรา สุทธสุภา
อ.ดร. สุธาสีนี ญาณภักดี
รศ.ดร อภิรักษ์ เพียรมงคล
วิศวกรรมอาหาร
อ.ดร. กนกอร โพธินันท์
รศ.ดร นพพล เล็กสวัสดิ์
ผศ.ดร. พิชญา พูลลาภ
ผศ.ดร. ยงยุทธ เฉลิมชาติ
ผศ.ดร. ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล
เทคโนโลยีการบรรจุ
อ.ดร. นภาวรรณ โฆษิตเรืองชัย
รศ.ดร พรชัย ราชตนะพันธุ์
อ. ลินดา ถิรภัทรพันธ์
อ. สมชาย วงศ์สุริยศักดิ์
อ. สุพัฒน์ คำไทย
ผศ.ดร. เจิมขวัญ สังข์สุวรรณ
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
อ. กัญญรัตน์ สุทธภักติ
อ.ดร. กัญญารัตน์ สุทธภักดี
อ.ดร. ชิตาพัณณ์ ใบงิ้ว
รศ.ดร นิรมล อุตมอ่าง
ผศ.ดร. ยุทธนา พิมลศิริผล
อ. วิญญู ศักดาทร
อ. วิวรรธน์ วรรธนัจฉริยา
ผศ.ดร. สุจินดา ศรีวัฒนะ
ผศ.ดร. สุทัศน์ สุระวัง
อ.ดร. โปรดปราน ทาเขียว อันเจลิ
ศ.ดร. ไพโรจน์ วิริยจารี
เทคโนโลยีชีวภาพ
ผศ.ดร. ชรินทร์ เตชะพันธุ์
ผศ.ดร. ชาติชาย โขนงนุช
ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ ไชยาโส
อ. ธนากร เจริญรัตน์
ผศ.ดร. ประเสริฐ หาญเมืองใจ
อ.ดร. พรพิมล อุ้ยจันทร์ภักดี
รศ.ดร พิสิฐ ศรีสุริยจันทร์
อ.ดร. รณชัย ปรารถนาผล
ผศ.ดร. ศศิธร วงศ์เรือง
อ.ดร. ศุภวัฒน์ สินสุวงศ์วัฒน์
ผศ.ดร. อำพิน กันธิยะ
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
อ.ดร. จุไรรัตน์ เม้ากำเนิด
อ.ดร. ชญาน์ทิพ อินสัมพันธ์
อ.ดร. ญาศินี จักรพันธุ์
อ.ดร. ธนาภร รติธรรมธร
ผศ.ดร. ธรรณพ เหล่ากุลดิลก
อ.ดร. ธันยพร ศิริโวหาร
อ.ดร. ปิยวรรณ สิมะไพศาล
อ.ดร. พิทยา ใจคำ
ผศ.ดร. ภัทวรา ปฐมรังษิยังกุล
ผศ.ดร. รัตนา ม่วงรัตน์
อ.ดร. ศรัล วรุณพันธุ์
อ.ดร. ศศิธร ใบผ่อง
อ.ดร. สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา
อ.ดร. สิริวัฒน์ จินศิริวานิชย์
อ.ดร. สุคันธา โอศิริพันธุ์
ผศ.ดร. สุธี วังเตือน
อ.ดร. สุภเวท มานิยม
อ.ดร. อรุณี ศรีจันทร์
อ. อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล
อ.ดร. เอกสิทธิ์ จงเจริญรักษ์
อ.ดร. โศรดา วัลภา
สัตวแพทยศาสตร์
ไม่ระบุ
สัตวแพทยศาสตร์
คลินิกสัตว์บริโภค
ผศ.ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์
ผศ. ฉัตรชัย สารชัย
ผศ.ดร. ฎิลก วงศ์เสถียร
อ.ดร. ณัฐกานต์ อภัยวานนท์
ผศ.ดร. ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
รศ.ดร ประภาส พัชนี
อ.ดร. ภาคภูมิ ตาดี
ผศ. ภานุวัฒน์ แย้มสกุล
ผศ.ดร. รัชต์ ขัตติยะ
อ.ดร. รัชยา วชิราชีวิน
ผศ.ดร. วาสนา ไชยศรี
ศ.ดร. วิทยา สุริยาสถาพร
ผศ.ดร. วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
ผศ.ดร. ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
ผศ.ดร. สุรชัย พิกุลแก้ว
อ.ดร. สุรีรัตน์ หนูมี
ผศ.ดร. สุวิทย์ โชตินันท์
ผศ. เทิดศักดิ์ ญาโน
คลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า
ผศ. กรรณิการ์ พงษ์รูป
ผศ.ดร. ฉัตรโชติ ทิตาราม
ผศ.ดร. ชลลดา โสดารัตน์
ผศ.ดร. ชวลิต บุญญาภากร
ผศ. ตุลยวรรธ สุทธิแพทย์
อ.ดร. นิยดา ทิตาราม
รศ. นิวัฒน์ สินสุวงศ์
ผศ.ดร. ปรกต รุ่งศรี
ผศ. พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจิตร
ผศ.ดร. วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย
รศ.ดร วรรณนา สุริยาสถาพร
ผศ.ดร. วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
ผศ.ดร. ศศิธร พนโสภณกุล
ผศ.ดร. ศิริพร ขุมทรัพย์
ผศ. ศิริพร เพียรสุขมณี
ผศ. ศิริวรรณ ตั้งยืนยง
อ.ดร. สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
อ.ดร. อติกันต์ ทองทาบ
ผศ.ดร. อารีรัตน์ อากาศวิภาต
อ.ดร. เกรียงไกร ทองก้อน
อ.ดร. เฉลิมชาติ สมเกิด
ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์สาธารณสุข
อ.ดร. Anika Friese
ศ.ดร. Doherr, Marcus G
ศ.ดร. Heuwieser Wolfgang
ศ.ดร. Peter Paulsen
ศ.ดร. Peter-Henning Clausen
ศ.ดร. Reinhard Fries
ศ.ดร. Uwe Rosler
รศ.ดร กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
ผศ.ดร. กรรณิการ์ ณ ลำปาง
ผศ.ดร. กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ
ผศ.ดร. จารุวรรณ คนมี
รศ.ดร ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
อ.ดร. ทองกร มีแย้ม
อ.ดร. ทัตตวรรณ แก้วสาคร
ผศ.ดร. ประยุทธ แซ่โค้ว
ผศ.ดร. พงศกร เชื่อมไมตรี
อ.ดร. พิชญา มัชฌิมากุล
อ.ดร. มนทิรา อินต๊ะนอน
อ.ดร. รักธรรม เมฆไตรรัตน์
อ.ดร. วรางคณา ไชยซาววงษ์
ผศ.ดร. วสันต์ ตั้งโภคานนท์
อ.ดร. วันพิทักษ์ ป้องกัน
รศ. วีนา จูเปีย
ผศ.ดร. อนุชา สธนวงศ์
ผศ.ดร. อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข
รศ.ดร กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
ผศ.ดร. ดวงพร พิชผล
ผศ.ดร. ศรุดา ติวะนันทกร
รศ.ดร เลิศรัก ศรีกิจการ
บริหารธุรกิจ
ไม่ระบุ
การจัดการ
อ. กุลสิรี โค้วสุวรรณ์
ผศ.ดร. ก้องภู นิมานันท์
อ. ดำรงศักดิ์ นภารัตน์
ผศ. นำชัย เติมศิริเกียรติ
รศ.ดร นิตยา เจรียงประเสริฐ
อ.ดร. พิชญลักษณ์ พิชญกุล
อ.ดร. วรรณัย สายประเสริฐ
ผศ.ดร. วรัทยา แจ้งกระจ่าง
ผศ.ดร. ศรัญญา กันตะบุตร
อ.ดร. สายนที เฉินบำรุง
รศ.ดร สิริวุฒิ บูรณพิร
ผศ.ดร. อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา
รศ. อรพิณ สันติธีรากุล
ผศ.ดร. เขมกร ไชยประสิทธิ์
การตลาด
รศ.ดร จิราวรรณ ฉายสุวรรณ
ผศ. ธีรกิติ นวรัตน ณ อยุธยา
รศ.ดร นฤมล กิมภากรณ์
รศ.ดร พัชรา ตันติประภา
ศ.ดร. ภัทริยา ตันสุหัช
อ.ดร. วรัท วินิจ
รศ. อรชร มณีสงฆ์
อ. เรนัส เสริมบุญสร้าง
อ. เอก บุญเจือ
การบัญชี
ผศ.ดร. จอมใจ แซมเพชร
อ.ดร. ดุรยา สุขถมยา
อ.ดร. ดุลยา ตุลาดิลก
อ.ดร. ธนิกานต์ วิริยะชินการ
อ.ดร. ธันยานี โพธิสาร
ผศ.ดร. นฤนาถ ศราภัยวานิช
อ.ดร. ปิติมา ดิศกุลเนติวิทย์
ผศ. ปิยพรรณ กลั่นกลิ่น
อ.ดร. ภูริทัต อินยา
ผศ.ดร. มนทิพย์ ตั้งเอกจิต
ผศ. มาลีมาส สิทธิสมบัติ
อ. วนิสรา สุวรรณมงคล
ผศ. วรพรรณ ตระการศิรินนท์
อ.ดร. วิสุทธร จิตอารี
รศ. สุวรรณา เลาหะวิสุทธิ์
ผศ.ดร. อมลยา โกไศยกานนท์
อ.ดร. อรรถพงศ์ พีระเชื้อ
อ.ดร. เอื้อบุญ เอกะสิงห์
อ. โฉมสินี บาลโสง
การเงินและการธนาคาร
ผศ.ดร. ชัยวุฒิ ตั้งสมชัย
อ. ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์
อ.ดร. ดนัย ลิขิตรัตน์เจริญ
อ. ธีศิษฏ์ เอื้อธนาพงศ์
รศ. บุญสวาท พฤกษิกานนท์
รศ.ดร รวี ลงกานี
อ. อภิเชษฐ์ ไชยวุฒิ
อ. เกรียงไกร เลิศโภคานนท์
ผศ.ดร. โรจนา ธรรมจินดา
เศรษฐศาสตร์
ไม่ระบุ
ศ.ดร. Chien-Chiang Lee
ผศ.ดร. จิราคม สิริศรีสกุลชัย
เศรษฐศาสตร์
ผศ.ดร. Jianxu Liu
อ.ดร. Tha Pye Nyo
อ.ดร. กรรณิการ์ ดวงเนตร
อ.ดร. กรรณิการ์ ดวงเนตร
ผศ.ดร. กัญญ์ชล วัฒนากูล
ผศ.ดร. กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล
อ.ดร. กันต์สินี กันทะวงศ์วาร
รศ.ดร กาญจนา โชคถาวร
รศ.ดร คมสัน สุริยะ
ผศ.ดร. จารึก สิงหปรีชา
ผศ.ดร. ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
ผศ.ดร. ชูเกียรติ ชัยบุญศรี
อ.ดร. ณฉัตร์ชพงษ์ แก้วสมพงษ์
อ.ดร. ณพล หงสกุลวสุ
รศ.ดร ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์
ผศ.ดร. นภัสถ์ หาญพรชัย
ผศ.ดร. นลิตรา ไทยประเสริฐ
อ.ดร. นัทธมน ธีระกุล
รศ.ดร นิสิต พันธมิตร
ผศ.ดร. ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์
รศ.ดร ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์
ผศ.ดร. ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
อ.ดร. ภารวี มณีจักร
อ.ดร. มาโนช โพธาภรณ์
ผศ.ดร. รสริน โอสถานันต์กุล
อ.ดร. วรพล ยะมะกะ
ผศ.ดร. วรลักษณ์ หิมะกลัส
อ.ดร. วรัทยา ชินกรรม
รศ. วัชรี พฤกษิกานนท์
อ. สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร
อ. สุชาติ พรหมขัติแก้ว
อ.ดร. สุพรรณิกา ลือชารัศมี
ผศ.ดร. อนัสปรีย์ ไชยวรรณ
ผศ.ดร. อนุภาค เสาร์เสาวภาคย์
อ.ดร. เชาวนา เพชรรัตน์
อ. เบญจพล พรหมมาวิน
รศ.ดร เริงชัย ตันสุชาติ
ผศ. เสกสิริ นิวัติศัยวงศ์
อ.ดร. ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์
ผศ.ดร. ไพรัช กาญจนการุณ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ไม่ระบุ
สถาปัตยกรรรม
รศ.ดร กรุณา รักษวิณ
ผศ. กานต์ คำแก้ว
ผศ. คมสัน ธีรภาพวงศ์
ผศ.ดร. ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
อ.ดร. ฐิตยา สารฤทธิ์
รศ.ดร ณวิทย์ อ่องแสวงชัย
รศ.ดร ธานัท วรุณกูล
อ.ดร. บุรินทร์ ธราวิจิตรกุล
รศ.ดร ปรานอม ต้นสุขานันท์
ผศ.ดร. ยุทธนา ทองท้วม
รศ.ดร ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
อ.ดร. รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
อ. รัตน์ ตัณฑจำรูญ
รศ.ดร วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
ผศ.ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์
อ.ดร. สุมาวดี จินดาพล
รศ.ดร องุ่นทิพย์ ศรีสุวรรณ
ผศ.ดร. อภิโชค เลขะกุล
อ.ดร. อัมพิกา ชุมมัธยา
ผศ.ดร. เชาวลิต สัยเจริญ
ผศ.ดร. เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา
อ.ดร. เอกชัย มหาเอก
ผศ.ดร. แผ่นดิน อุนจะนำ
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
อ.ดร. กฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร
ผศ.ดร. จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล
อ.ดร. ปัทมา ลงกานี
อ.ดร. พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
อ.ดร. ภัทรหทัย ณ ลำพูน
อ.ดร. ภาสกร พรรณจิตต์
อ.ดร. ยุทธ์ ชัยประวิตร
อ.ดร. อติชาต หาญชาญชัย
อ.ดร. อรรณพ ธนัญชนะ
อ.ดร. อรวิชย์ ถิ่นนุกูล
อ.ดร. อรุษ คุณเขต
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
ผศ.ดร. ชาติชาย ดวงสอาด
ผศ.ดร. ณพศิษฎ์ จักรพิทักษ์
อ.ดร. ภราดร สุรีย์พงษ์
การจัดการความรู้
อ. กิตติธัช สุตีคา
อ.ดร. จิราวิทย์ ญาณจินดา
อ.ดร. ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
อ.ดร. ดิษยา จูฑะศรี
ผศ.ดร. ธีราพร แซ่แห่ว
อ.ดร. นพพล ชูศรี
ผศ.ดร. นภาพร รีวีระกุล
ผศ.ดร. ปิติพงษ์ ยอดมงคล
อ.ดร. ภัทรพร คูวุฒยากร
อ.ดร. ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ
ผศ.ดร. รัฐพล วุฒิการณ์
ผศ.ดร. วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
อ.ดร. วิมลบุญ จีระผานุกร
อ.ดร. อัครพล นิมมลรัตน์
อ. อัจฉรา คำอักษร
อ.ดร. เฉลิมพล คงจิตต์
ไม่ระบุ
การจัดการความรู้และนวัตกรรม
อ. ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ
อ.ดร. วาปี มโนภินิเวศ
บัณฑิตวิทยาลัย
ไม่ระบุ
บัณฑิตวิทยาลัย
การจัดการและการประเมินโครงการ
นิติศาสตร์
ไม่ระบุ
นิติศาสตร์
อ.ดร. Alexandre Nikolaevich Chitov
อ. กฤษณ์พชร โสมณวัตร
อ. กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์
อ.ดร. คนึงนิจ ขาวแสง
อ. ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย
ผศ. ชาตรี เรืองเดชณรงค์
อ.ดร. ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล
อ.ดร. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์
อ.ดร. นัทมน คงเจริญ
อ. บุญชู ณ ป้อมเพชร
อ. ปวริศร เลิศธรรมเทวี
อ.ดร. ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
ผศ.ดร. พรชัย วิสุทธิศักดิ์
อ.ดร. พลอยแก้ว โปราณานนท์
อ. วสุ สิงหัษฐิต
อ. วาทิศ โสตถิพันธุ์
รศ. วิระดา สมสวัสดิ์
อ. ศักดิ์ชาย จินะวงค์
รศ. สมชาย ปรีชาศิลปกุล
อ. สาลิณี สายเชื้อ
อ. สุธาสินี ธิติสุทธิ
ผศ.ดร. อุษณีย์ เอมศิรานันท์
รศ. ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล
อ. ไพสิฐ พาณิชย์กุล
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ไม่ระบุ
ผศ.ดร. มาลินี คุ้มสุภา
รัฐศาสตร์
อ.ดร. Lee Kian Cheng
ผศ.ดร. กัญญณัฎฐา อิทธินิติวุฒิ
อ.ดร. จันทนา สุทธิจารี
อ. จันท์จุฑา สุขขี
อ.ดร. ชนินทร เพ็ญสูตร
อ.ดร. ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร
อ. ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร
รศ.ดร ธนัน อนุมานราชธน
รศ.ดร ธันยวัฒน์ รัตนสัค
ศ.ดร. ธเนศวร์ เจริญเมือง
อ. นรุตม์ เจริญศรี
อ.ดร. นฤมิต หิญชีระนันทน์
ผศ.ดร. ปฐมาวดี จงรักษ์
อ. ผณิตา ไชยศร
ผศ.ดร. พจนา พิชิตปัจจา
ผศ.ดร. พนม กุณาวงค์
อ.ดร. พฤดี หงุ่ยตระกูล
อ. พิกุล อิทธิหิรัญวงศ์
อ. พินสุดา วงศ์อนันต์
อ. ภาณุวัฒน์ พันธุ์ประเสริฐ
รศ.ดร มยุรี อนุมานราชธน
อ. มานิตา หนูสวัสดิ์
อ.ดร. รวีวรรณ แพทย์สมาน
อ. ราม โชติคุต
อ.ดร. วรพงศ์ ตระการศิรินนท์
อ.ดร. วรรณภา ลีระศิริ
อ.ดร. วลีรัตน์ แสงไชย
รศ. ศิริพงษ์ ลดาวัลย์ ณ อยุธยา
อ.ดร. ศุภชัย ศุภผล
ผศ.ดร. สกล บุญสิน
อ. สุพิชฌาย์ ปัญญา
ผศ.ดร. อรอร ภู่เจริญ
ผศ.ดร. อลงกรณ์ คูตระกูล
อ. อัจฉรียา สายศิลป์
อ.ดร. อุดมโชค อาษาวิมลกิจ
รศ. อุษณีย์ ธงไชย
ผศ. อโณทัย วัฒนาพร
รศ.ดร โกสุมภ์ สายจันทร์
ผศ.ดร. ไพลิน ภู่จีนาพันธุ์
การสื่อสารมวลชน
ไม่ระบุ
สื่อสารมวลชน
รศ.ดร กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
อ.ดร. ขวัญฟ้า ศรีประพันธ์
รศ. ธีรภัทร วรรณฤมล
รศ.ดร นรินทร์ นำเจริญ
อ.ดร. ภัทมัย อินทจักร
อ.ดร. รัฐพล พรหมมาศ
อ. วิทูร สินศิริเชวง
อ.ดร. วิโรจน์ สุทธิสีมา
อ.ดร. ศิธธ์ วงศ์อาษา
อ.ดร. ศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา
อ. อลิชา ตรีโรจนานนท์
สำนักวิชาการสื่อสารมวลชน
อ.ดร. จิระศักดิ์ สาระรัตน์
ผศ. นันทสิทธิ์ กิตติวรากูล
อ. ประกาศิษย์ พรหมกิ่งแก้ว
อ.ดร. พิมลพรรณ ไชยนันท์
อ. พิสิทธิ์ ศรีประเสริฐ
อ.ดร. วิทยา พานิชล้อเจริญ
อ. ศศิกานต์ ลิมปิติ
ผศ. สุนันทา แย้มทัพ
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.795601 s.

Visitors
Today
21
Yesterday
41
Online
1