สำนักงานเลขานุการคณะ

ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย

supalucsana.l@cmu.ac.th
0-5394-2425
นางสาวรัษดาวรรณ สุดใจ

radsadawan.s@cmu.ac.th
0-5394-2401
นางสาวจริยา คำนาสัก

jariya.kum@cmu.ac.th
0-5394-2425

งานบริหารทั่วไป

นางพรรณี ลีรพันธุ์

pannee.lee@cmu.ac.th
0-5394-2406
นางสาวธัญวรัชญ์ ซุนฮิม

tanwarat.s@cmu.ac.th
0-5394-2405
นางสาวสายสวาท จันทร์สม

saisawath.c@cmu.ac.th
0-5394-2405
นายอภิเดช เตชะ

apidech.t@cmu.ac.th
0-5394-2405
นายอัครพงษ์ ชุ่มใจ

aukkarapong.c@cmu.ac.th
0-5394-2405
นายพีรพล วิมลสันติรังษี

peerapol.w@cmu.ac.th
0-5394-2405

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

นางวีณา พิมสาร

veena.pi@cmu.ac.th
0-5394-2411
นางสาวอังสนา หรคุณารักษ์

angsana.h@cmu.ac.th
0-5394-2412
นางอุทุม สิงห์คราช

uthum.s@cmu.ac.th
0-5394-2411
นายศรัณญู บัวออน

sarunyoo.boa-on@cmu.ac.th
0-5394-2411
นายทินกฤต มะโนจิตร

thinnakrit.man@cmu.ac.th
0-5394-2432
นายณรงค์ มาลัยศิลป์

narong.ma@cmu.ac.th
0-5394-2411

งานนโยบายและแผน

นายสุนทร นาคศรี

soonthorn.n@cmu.ac.th
0-5394-2413
นายชยุตม์ แสนหลวง

chayoot.s@cmu.ac.th
0-5394-2419
นางสาวนิภาพร รักษาภักดี

nipaporn.rak@cmu.ac.th
0-5394-2413
นางสาวณัฐนันท์ กองสีใจ

natthanan.k@cmu.ac.th
0-5394-2419
นางสาวจิราภรณ์ รัตนวิสุทธิ์อมร

chiraphorn.rat@cmu.ac.th
0-5394-2413

งานบริการการศึกษา

นางขวัญปวีณ์ พงศ์กสิณปภพ

anunya.k@cmu.ac.th
0-5394-2408
นายกฤตภัทร์ แก้วไชยยา

krittaphat.k@cmu.ac.th
0-5394-2435
นางสาวประไพพรรณ ศรีพันธุ์

prapaiphan.s@cmu.ac.th
0-5394-2423
นางนาถชุลี ประดิษฐ์ทองงาม

nartchulee.t@cmu.ac.th
0-5394-2407
นายคงเดช ปัญญาเพิ่ม

kongdet.p@cmu.ac.th
0-5394-2410
นางสาวกรวรรณ คชบุตรรัตน์

kanokwan.t@cmu.ac.th
0-5394-2410
นายวงศกร ศรีวงค์

wongsakorn.s@cmu.ac.th
0-5394-2410
นางสุธาลี ทองมี

suthalee.t@cmu.ac.th
0-5394-2422
นางสาวสุทธิรักษ์ ล้อมเขตต์

swditrag.l@cmu.ac.th
0-5394-2408

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางสุดาพร นพรัตน์ไกรลาศ

sudaporn.n@cmu.ac.th
0-5394-2409
นายพาณุพงศ์ รินเขียว

panupong.r@cmu.ac.th
0-5394-2409
นางสาวจรีรัตน์ ยะมูล

jareerat.y@cmu.ac.th
0-5394-2415
นายขุนพล หมายหมั้น

kunpon.m@cmu.ac.th
0-5394-2415

งานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา

นางวาสนา ธรรมพิทักษ์

wasana.t@cmu.ac.th
0-5394-2414
นางสาวอัญญรัตน์ เอมศิรานันท์

unyarath.em@cmu.ac.th
0-5394-2430
นางสาววราวรรณ ชุติมา

warawan.c@cmu.ac.th
0-5394-2426
นางสุภาวดี อุทัยแสน

supawadee.u@cmu.ac.th
0-5394-2420
นางสาวไพจิตรา พิชิตปัจจา

paichitra.p@cmu.ac.th
0-5394-1920
นางสาวธันวรัตม์ ยอดดี

thanwarat.y@cmu.ac.th
0-5394-2433


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.0156 s.

Visitors
Today
18
Yesterday
41
Online
1