สำนักงานเลขานุการคณะ

ดร.ศุภลักษณ์ ล้อมลาย

supalucsana.l@cmu.ac.th
0-5394-2425
นางสาวรัษดาวรรณ สุดใจ

radsadawan.s@cmu.ac.th
0-5394-2401
นางสาวจริยา คำนาสัก

jariya.kum@cmu.ac.th
0-5394-2425

งานบริหารทั่วไป

นางพรรณี ลีรพันธุ์

pannee.lee@cmu.ac.th
0-5394-2406
นางสาวธัญวรัชญ์ ซุนฮิม

tanwarat.s@cmu.ac.th
0-5394-2405
นางสาวสายสวาท จันทร์สม

saisawath.c@cmu.ac.th
0-5394-2405
นายอภิเดช เตชะ

apidech.t@cmu.ac.th
0-5394-2405
นายอัครพงษ์ ชุ่มใจ

aukkarapong.c@cmu.ac.th
0-5394-2405
นายพีรพล วิมลสันติรังษี

peerapol.w@cmu.ac.th
0-5394-2405

งานการเงิน การคลังและพัสดุ

นางวีณา พิมสาร

veena.pi@cmu.ac.th
0-5394-2411
นางสาวอังสนา หรคุณารักษ์

angsana.h@cmu.ac.th
0-5394-2412
นางอุทุม สิงห์คราช

uthum.s@cmu.ac.th
0-5394-2411
นายศรัณญู บัวออน

sarunyoo.boa-on@cmu.ac.th
0-5394-2411
นายทินกฤต มะโนจิตร

thinnakrit.man@cmu.ac.th
0-5394-2432
นายณรงค์ มาลัยศิลป์

narong.ma@cmu.ac.th
0-5394-2411

งานนโยบายและแผน

นายสุนทร นาคศรี

soonthorn.n@cmu.ac.th
0-5394-2413
นายชยุตม์ แสนหลวง

chayoot.s@cmu.ac.th
0-5394-2419
นางสาวนิภาพร รักษาภักดี

nipaporn.rak@cmu.ac.th
0-5394-2413
นางสาวณัฐนันท์ กองสีใจ

natthanan.k@cmu.ac.th
0-5394-2419
นางสาวจิราภรณ์ รัตนวิสุทธิ์อมร

chiraphorn.rat@cmu.ac.th
0-5394-2413

งานบริการการศึกษา

นางขวัญปวีณ์ พงศ์กสิณปภพ

anunya.k@cmu.ac.th
0-5394-2408
นายกฤตภัทร์ แก้วไชยยา

krittaphat.k@cmu.ac.th
0-5394-2435
นางสาวประไพพรรณ ศรีพันธุ์

prapaiphan.s@cmu.ac.th
0-5394-2423
นางนาถชุลี ประดิษฐ์ทองงาม

nartchulee.t@cmu.ac.th
0-5394-2407
นายคงเดช ปัญญาเพิ่ม

kongdet.p@cmu.ac.th
0-5394-2410
นางสาวกรวรรณ คชบุตรรัตน์

kanokwan.t@cmu.ac.th
0-5394-2410
นายวงศกร ศรีวงค์

wongsakorn.s@cmu.ac.th
0-5394-2410
นางสุธาลี ทองมี

suthalee.t@cmu.ac.th
0-5394-2422
นางสาวสุทธิรักษ์ ล้อมเขตต์

swditrag.l@cmu.ac.th
0-5394-2408

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

นางสุดาพร นพรัตน์ไกรลาศ

sudaporn.n@cmu.ac.th
0-5394-2409
นายพาณุพงศ์ รินเขียว

panupong.r@cmu.ac.th
0-5394-2409
นางสาวจรีรัตน์ ยะมูล

jareerat.y@cmu.ac.th
0-5394-2415
นายขุนพล หมายหมั้น

kunpon.m@cmu.ac.th
0-5394-2415

งานสหวิทยาการและประกันคุณภาพการศึกษา

นางวาสนา ธรรมพิทักษ์

wasana.t@cmu.ac.th
0-5394-2414
นางสาวอัญญรัตน์ เอมศิรานันท์

unyarath.em@cmu.ac.th
0-5394-2430
นางสาววราวรรณ ชุติมา

warawan.c@cmu.ac.th
0-5394-2426
นางสุภาวดี อุทัยแสน

supawadee.u@cmu.ac.th
0-5394-2420
นางสาวไพจิตรา พิชิตปัจจา

paichitra.p@cmu.ac.th
0-5394-1920
นางสาวธันวรัตม์ ยอดดี

thanwarat.y@cmu.ac.th
0-5394-2433


GSCMU


บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพิ่มเพื่อน

Copyright © 2018 Graduate School, Chiang Mai University, All rights reserved.

Graduate School, Chiang Mai University
239, Huai Kaew Road, Muang District,
Chiang Mai, Thailand, 50200
0.031252 s.

Visitors
Today
9
Yesterday
246
Online
1