ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA&RA)

ประจำปีการศึกษา 2562 ( สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 62 )

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ สาขา
No result
1 นางสาว ปฏิญญา รวดเร็ว เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
2 นาย สรวิชญ์ อุปคุตฆ์ เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
3 นางสาว กนกรดา ต้นภู แพทยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์
4 นางสาว ปรางค์ลดา เจี่ยเจริญ แพทยศาสตร์ สรีรวิทยา
5 นางสาว ปิยธิดา อุตมา เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์