ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA&RA)

ประจำปีการศึกษา 2561 ( สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 61 )

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ สาขา
No result
1 นางสาว ชฎาพร พันธ์คำเกิด มนุษยศาสตร์ ไม่ระบุ
2 นางสาว Tayyaba Tahir Nisar พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
3 นางสาว ธัญญรัตน์ ธรรมโสภณ เกษตรศาสตร์ พืชสวน
4 นางสาว หรรษชล เฟื่องลิขิต เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
5 นางสาว ธัญรดา ลิขิตเสถียร แพทยศาสตร์ ชีวเคมี
6 นางสาว จุฑามาศ พุทธา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม
7 นางสาว รัชฎาพร บริพันธุ์ สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
8 นางสาว ชัญญานุช วงษา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์
9 นางสาว มัทรี พงศ์สัมพันธ์ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
10 นาย ราชิษ ปิ่นณรงค์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการความรู้
11 นางสาว ชุติกาญจน์ สุขจ้อย แพทยศาสตร์ จุลชีววิทยา
12 นาย ปรเมษฐ์ อินทร์สุข พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่
13 นางสาว ศิริพร แสงศรีจันทร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
14 นาย กีรติ กิติเงิน แพทยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์
15 นางสาว XIAOLU XUE พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
16 นางสาว เบญจมาศ สุระเดช แพทยศาสตร์ เภสัชวิทยา
17 นางสาว รสริน คุณชม สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
18 นางสาว ณัฐวดี จำปานิล แพทยศาสตร์ จุลชีววิทยา
19 นาย วิกรานต์ โภคะสุวรรณา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
20 นางสาว ชญาดา รวิวรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
21 นาย ชิษณุพงศ์ นิธิวนา สังคมศาสตร์ สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา
22 นางสาว เกศิณี แสวงกิจ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยาการปรึกษา
23 นางสาว นิศาชล ชัยมงคล สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
24 นางสาว วิภาณี ชุมสาย ณ อยุธยา วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์
25 นาย กิตติคุณ กิตติเดชะนันทน์ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
26 นางสาว เจนจิรา นามวงค์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยาการปรึกษา
27 นางสาว ณัฎฐกานต์ ชาราชิต แพทยศาสตร์ ชีวเคมี
28 นาย คุณานนต์ จงชาญสิทโธ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
29 นาย ยศสรัล ผัสวี มนุษยศาสตร์ ล้านนาศึกษา
30 นาย วีรพงศ์ ฟูตุ้ย วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์
31 นางสาว วิชญาพร อุทัยบุตร วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์
32 นางสาว นภัสรีย์ ณัฐพสิษฐ์ แพทยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์
33 นาย Yu Tan เกษตรศาสตร์ การจัดการระบบเกษตร
34 นางสาว ปรารถนา สำริดเปี่ยม วิทยาศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์
35 นาย สรรค์ภพ ดุมกลาง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
36 นางสาว แพร พิริยพงศ์พิทักษ์ เกษตรศาสตร์ ไม่ระบุ
37 นาย วรธรรม ฆังตระกูล วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
38 นาย ฉัตรศิริ ศิริวัฒนกุล เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
39 นางสาว มิลลดา สร้อยมุข พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่
40 นางสาว ฉัตรปวีณ์ เดชจิรรัตนสิริ เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
41 นางสาว ภัชนีย์ ถุงจันทร์ เทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบำบัด
42 นาย วีรพงษ์ ศรีสองคอน มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
43 นางสาว ปาริชาต เกษมสุข วิจิตรศิลป์ ศิลปะและการออกแบบ
44 นางสาว Ikamaya Mohd Ariffin พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
45 นางสาว กวิพร จินะจันตา เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
46 นางสาว อักกรีมา หมานจิตร รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองและการปกครอง
47 นาย อาทิตย์ ซาวคำ มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
48 นาย สรายุธ มงคล แพทยศาสตร์ เวชศาสตร์ชุมชน
49 นาย พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
50 นาย ณุตะพงษ์ ฮีราโน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
51 นางสาว razia sultana พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่
52 นาย สิริวิชย์ พังสุวรรณ 23 ศิลปะและการออกแบบ
53 นางสาว วาสนา ผิวขม วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
54 นางสาว วรณัน จักรา มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
55 นาง มนทิรา เจียรนัยกุลวานิช 30 เภสัชศาสตร์
56 นาย - - มนุษยศาสตร์ ไม่ระบุ
57 นางสาว สกลสุภา พิเชฐวรกุล สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
58 นาย วชิรวิทย์ พุทธชัย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
59 นางสาว ทิพวัลย์ ธรรมขันแก้ว เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
60 นางสาว ภัทราวรรณ ขันธิวงค์ เกษตรศาสตร์ ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
61 นาย พีรวิชญ์ จันทร์ตา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
62 นางสาว DANHUA JIANG เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์(นานาชาติ)
63 นางสาว พรรณรมณ รัตตากร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมไฟฟ้า
64 นางสาว ดลนภา วงศ์น้อย เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์(นานาชาติ)
65 นางสาว วีรยา สุวรรณนภาศรี เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
66 นางสาว ธิดารัตน์ กฤดากร ณ อยุธยา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
67 นางสาว วิรัญชนา ศรีชุมพร สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
68 นาย ชยาพล ทะนะะ วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์
69 นาย จิรทีปต์ ทวีสุข เทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบำบัด
70 นางสาว ศศิวิมล ขุนทอง วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์
71 นางสาว ศิริรัตน์ จิรธรรมภฺญโญ บัณฑิตวิทยาลัย เทคโนโลยีชีวภาพ
72 นางสาว ชัญญา เอื้อวัฒนาศิริกุล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัดมหาบัณฑิต
73 นางสาว นิศาชล อภิญดา สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
74 นางสาว ปราณี ศรีหมาด อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
75 นางสาว ศศินา ศรีไวย์ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
76 นางสาว จิรภัทร์ ดาวัน อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
77 นางสาว ปองพรรณ สุคำ วิทยาศาสตร์ ไม่ระบุ
78 นาย เบญจมินทร์ อ่องนก 27 สรีรวิทยา
79 นางสาว เกษศิรินทร์ บุญตัน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
80 นางสาว วรัทยา เอนันรัตน์ วิทยาศาสตร์ เคมีอุตสาหกรรม
81 นาย ธนานิติ ธิชาญ เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
82 นาย สุพจน์ มาตย์นอก อุตสาหกรรมเกษตร ไม่ระบุ
83 นาย พงศกร เฉลิมชุติเดช มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
84 นาย จักรพงศ์ คำยอดใจ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองและการปกครอง
85 นาย จตุรงค์ วุฒิ เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
86 นางสาว ตรีทิพย์ สุขโข 39 เทคโนโลยีชีวภาพ
87 นาย อโนชา ภูมิม่วง สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
88 นาย ณัฐวุฒิ ลือศักดิ์ เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
89 นาย ภัทรพล เมืองลือ มนุษยศาสตร์ ปรัชญา
90 นาย เสรี อิงสถิตธนวันต์ เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
91 นาย วิสิทธิ์ ฐิติณรงค์เวทย์ แพทยศาสตร์ เภสัชวิทยา
92 นางสาว Nha Vo Thi Hoang สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์สาธารณสุข
93 นาย Toan Do Trong สัตวแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์สาธารณสุข
94 นาย ปาณัสม์ วจนะพิศุทธิ์ มนุษยศาสตร์ ประวัติศาสตร์
95 นาย อนุยุต อยู่ท้วม บัณฑิตวิทยาลัย เทคโนโลยีชีวภาพ
96 นางสาว ศิวิมล กาจู เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
97 นางสาว พรรณพักตร์ หิรัญสถิตย์พร แพทยศาสตร์ เภสัชวิทยา
98 นาย เปรมปรีดิ์ สุทธสุภา แพทยศาสตร์ สรีรวิทยา
99 นาย ชญานิน เสือทัพ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
100 นางสาว SUI MENG PAR สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
101 นาย พีรณัฐ พงศ์ภคเธียร วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
102 นาย พงศภัค พิจารณ์วณิช เทคนิคการแพทย์ กิจกรรมบำบัด
103 นาย วงษกานต์ เชื้อทอง เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
104 นางสาว กนกวรรณ หอมใจ บัณฑิตวิทยาลัย เทคโนโลยีชีวภาพ
105 นางสาว เบญจวรรณ เอี่ยมม่วง เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
106 นาย ภานุพงศ์ โพธิ์ศิรินันทชัย รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ การเมืองและการปกครอง
107 นาย เจนคณิต ขัดทองคำ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
108 นางสาว รุ่งทิวา กันทะอินทร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย
109 นางสาว วิชญา สิงห์ทอน วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์
110 นาย เอกพันธ์ แซ่ย่าง เกษตรศาสตร์ พืชไร่
111 นางสาว โสภิลักษณ์ อินทะชุ่ม สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม
112 นาย ธวัชชัย ขวัญจริง แพทยศาสตร์ สรีรวิทยา
113 นางสาว XIXI GENG สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
114 นาง KHIN NWE CHO - สังคมศาสตร์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
115 นาย ึคึกฤทธิ์ วงศ์สุภา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
116 นาย NGUN KAM KAM สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
117 นาย ธนน บัวหลวง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
118 นาย เชษฐาฤทธิ์ บริบูรณ์ พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่
119 นางสาว ณัฏฐ์ณัชชา พลพัฒนไพศาล เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์
120 นาย eungkham syhalath พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่
121 นางสาว ปดิวรดา ล้อมลาย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน
122 นาย Saw Ni Thaw Htoo สังคมศาสตร์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน
123 นาย ketsana chanthavong พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
124 นางสาว นันท์นภัส บำรุงพนิชถาวร อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
125 นาย ภาสวร เชยสวรรค์ เทคนิคการแพทย์ เทคนิคการแพทย์
126 นาย ณัชชา เกษพานิช เกษตรศาสตร์ สัตวศาสตร์
127 นาย ดุลยวัต กลัดเข็มเพชร สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
128 นางสาว นันธิชา คำพิธรรม เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์
129 นางสาว ปิยธิดา ดีเอี่ยม อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
130 นางสาว souphavalath sikhotchounlamany พยาบาลศาสตร์ การผดุงครรภ์
131 นางสาว saisoda fongphakdy พยาบาลศาสตร์ การผดุงครรภ์
132 นางสาว ภัทรกันย์ บุญนายืน วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
133 นาย ธีรพงศ์ เกตุมณี สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
134 นางสาว เขตสิริ คำขอด วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
135 นางสาว ศิริรัตน์ ทองสุวรรณ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
136 นางสาว ภัทริยา คงธนะ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
137 นางสาว ปชาบดี มาทรัพย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
138 นาย ณัฐชนน สันธทรัพย์ เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
139 นางสาว ศกลวรรณ แก้วสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
140 นาย จักรพงค์ นามวงค์ สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
141 นางสาว Xiaolu Xue พยาบาลศาสตร์ การบริหารการพยาบาล
142 นาย พิทักษ์ งามเมืองตึง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
143 นาย ชยสิทธิ สืบสุข บัณฑิตวิทยาลัย นิติวิทยาศาสตร์
144 นาย พงศธร สุรินทร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาไทย
145 นาย เจริญ ปัญโญ 25 วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
146 นาย กำพล ณะอิ่น อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
147 นาย อภิสิทธิ์ แสนใจบาล วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
148 นางสาว ญาดา อรุณทิพย์ไพฑูรย์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
149 นางสาว สุรีย์พร วงษ์พูล เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
150 นางสาว เกวลิน อินลวง สังคมศาสตร์ ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์
151 นาย Sai Moon Naw สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
152 นางสาว มะเมียะเส่ง - วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยีนาโน
153 นางสาว ปรียาภรณ์ กลิ่นจันทร์ วิทยาศาสตร์ เคมี
154 นางสาว YU BODE มนุษยศาสตร์ ไม่ระบุ
155 นางสาว รวิศา วรินทร์ แพทยศาสตร์ สรีรวิทยา
156 นางสาว พิมพิไล ใจตรง พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลอาชีวอนามัย
157 นางสาว ศศิโสภา สิงหเนตร 34 วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
158 นางสาว ตุลธิดา แก้วประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์
159 นาย Yuanshuai Liu วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์
160 นางสาว สุวนันท์ คำปัน อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
161 นางสาว ณัฎฐณิชา พรมภักดี เกษตรศาสตร์ ปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
162 นางสาว จุฬาลักษณ์ ทิพันธ์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
163 นางสาว อาทิตยา นามพิมาย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
164 นางสาว เสาวลักษณ์ หอมนาน วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
165 นาย นพเก้า มายรรยงค์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
166 นางสาว วริยา นิรชรกุล เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
167 นาง Shamima Islam Nipa เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
168 นางสาว Phuong Vy Thi Le สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์
169 นางสาว พรอุบล เสือน้อย วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์
170 นาย วชิระ วิจิตรพงษา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา