ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA&RA)

ประจำปีการศึกษา 2561 ( สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 61 )

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ สาขา
No result
1 นางสาว ชฎาพร พันธ์คำเกิด 25 คณิตศาสตร์
2 นางสาว Tayyaba Tahir Nisar พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
3 นางสาว ธัญญรัตน์ ธรรมโสภณ เกษตรศาสตร์ พืชสวน
4 นางสาว หรรษชล เฟื่องลิขิต เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
5 นางสาว ธัญรดา ลิขิตเสถียร แพทยศาสตร์ ชีวเคมี
6 นางสาว จุฑามาศ พุทธา สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม
7 นางสาว รัชฎาพร บริพันธุ์ สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
8 นางสาว ชัญญานุช วงษา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์
9 นาย มัทรี พงศ์สัมพันธ์ 32 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
10 นาย ราชิษ ปิ่นณรงค์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี การจัดการความรู้
11 นางสาว ชุติกาญจน์ สุขจ้อย แพทยศาสตร์ จุลชีววิทยา
12 นาย ปรเมษฐ์ อินทร์สุข พยาบาลศาสตร์ การพยาบาลผู้ใหญ่
13 นางสาว ศิริพร แสงศรีจันทร์ พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
14 นาย กีรติ กิติเงิน แพทยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์
15 นางสาว Xiaolu Xue พยาบาลศาสตร์ พยาบาลศาสตร์
16 นางสาว เบญจมาศ สุระเดช แพทยศาสตร์ เภสัชวิทยา
17 นางสาว รสริน คุณชม สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
18 นางสาว ณัฐวดี จำปานิล แพทยศาสตร์ จุลชีววิทยา
19 นาย วิกรานต์ โภคะสุวรรณา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
20 นางสาว ชญาดา รวิวรรณ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโยธา
21 นาย ชิษณุพงศ์ นิธิวนา สังคมศาสตร์ สตรีศึกษาและเพศภาวะศึกษา
22 นางสาว เกศิณี แสวงกิจ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยาการปรึกษา
23 นางสาว นิศาชล ชัยมงคล สังคมศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
24 นางสาว วิภาณี ชุมสาย ณ อยุธยา วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์
25 นาย กิตติคุณ กิตติเดชะนันทน์ วิทยาศาสตร์ สถิติประยุกต์
26 นางสาว เจนจิรา นามวงค์ มนุษยศาสตร์ จิตวิทยาการปรึกษา
27 นางสาว ณัฎฐกานต์ ชาราชิต แพทยศาสตร์ ชีวเคมี
28 นาย คุณานนต์ จงชาญสิทโธ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
29 นาย ยศสรัล ผัสวี มนุษยศาสตร์ ล้านนาศึกษา
30 นาย วีรพงศ์ ฟูตุ้ย วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์
31 นางสาว วิชญาพร อุทัยบุตร วิทยาศาสตร์ จุลชีววิทยาประยุกต์
32 นางสาว นภัสรีย์ ณัฐพสิษฐ์ แพทยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์
33 นาย Yu Tan บัณฑิตวิทยาลัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ
34 นางสาว ปรารถนา สำริดเปี่ยม วิทยาศาสตร์ ความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์
35 นาย สรรค์ภพ ดุมกลาง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
36 นางสาว แพร พิริยพงศ์พิทักษ์ เกษตรศาสตร์ ไม่ระบุ