ทุนผู้ช่วยสอนและทุนผู้ช่วยวิจัย (TA&RA)

ประจำปีการศึกษา 2561 ( สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 61 )

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล คณะ สาขา
No result
1 นาย ธนพล ยาฉาย วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล
2 นางสาว นฤมล วิกัน แพทยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์
3 นาย วรพัทธ์ สุใจ รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์
4 นาย พรนเรศ ทวีโคตร แพทยศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์
5 นางสาว ปองพรรณ สุคำ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ประยุกต์
6 นางสาว ธนัญญา กัณทา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
7 นางสาว เยาวพรรณ บุนนาค สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม
8 นาย พรหมพัฒน์ โชติสิรดานันท์ วิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์
9 นางสาว สุธีรา ญานะโส เภสัชศาสตร์ เภสัชศาสตร์