List of applicant for TA&RA Scholarship (for student code 62 and 63)

Teaching Assistant and Research Assistant Scholarships for the Academic Year 2021 (for student code 62 and 63)

ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ สำหรับเป็นทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ที่มีการทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ เพื่อจูงใจให้นักศึกษาที่มีศักยภาพและมีผลการเรียนดีมาศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยสอน (TA: Teaching Assistant) หรือผู้ช่วยวิจัย (RA: Research Assistant) เพื่อแบ่งเบาภาระงานของอาจารย์ สาขาวิชา หรือคณะที่ศึกษาอยู่ พัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ สร้างประสบการณ์ในการเป็นผู้สอนหรือผู้วิจัย อีกทั้งเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินแก่นักศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. การอุดหนุนเงินทุน

จัดสรรให้นักศึกษาทุนละไม่เกิน 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน) ต่อปี โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนๆ ละไม่เกิน 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน


2. คุณสมบัติของผู้สมัครที่มีสิทธิขอรับทุน

2.1 เป็นนักศึกษาที่เคยได้รับทุนนี้แล้ว

  • ระดับปริญญาเอก รหัส 62... เคยได้รับทุนนี้ในปีการศึกษา 2562 และ 2563
  • ระดับปริญญาเอก รหัส 63... เคยได้รับทุนนี้ในปีการศึกษา 2563
  • ระดับปริญญาโท รหัส 63... เคยได้รับทุนนี้ในปีการศึกษา 2563

2.2 ในปีการศึกษา 2563 มีลำดับขั้นสะสมเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือในหลักสูตรที่มีการทำปริญญานิพนธ์เพียงอย่างเดียว (Thesis Only) ต้องมีความก้าวหน้าในการทำปริญญานิพนธ์อยู่ในระดับดี

2.3 ได้รับการอนุมัติหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์แล้ว

  • ระดับปริญญาเอก รหัส 62... ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว
  • ระดับปริญญาเอก รหัส 63... ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้ว หรือคาดว่าจะได้รับอนุมัติ ภายในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
  • ระดับปริญญาโท รหัส 63... ได้รับอนุมัติหัวข้อโครงร่างแล้วในปีการศึกษา 2563


3. เงื่อนไขสำหรับผู้รับทุน

3.1 ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ จะต้องระบุในกิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement) ว่า ได้รับทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.2 อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ควบคุม และผู้รับทุน ต้องส่งรายงานสรุป ประเมินผล และความเห็นการปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย ตามแบบที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจากการได้รับทุนฯ เช่น การเผยแพร่หรือการผลิตผลงานทางวิชาการ มีจำนวน ระดับ หรือผลกระทบที่สูงขึ้นอย่างไร ซึ่งอาจรวมถึง การผลิตตำรา หรือได้รับการอุดหนุนทุนวิจัยจากภายนอก เป็นต้น


4. ภารกิจหรือขอบข่ายงานของผู้รับทุนผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย

4.1 ผู้ช่วยสอน: ทำหน้าที่บรรยายทบทวน (Tutor) ช่วยเตรียม ควบคุม ตรวจงานทดลองหรือปฏิบัติการ (Experiment or Laboratory) ช่วยงานภาคสนาม ตรวจข้อสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับบัณฑิตศึกษาที่มีเฉลยชัดเจนโดยไม่ต้องใช้การวินิจฉัยของผู้ตรวจ หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 ผู้ช่วยวิจัย: ทำหน้าที่เก็บข้อมูล ทดลองในห้องปฏิบัติการ ช่วยงานภาคสนาม วิเคราะห์ แปลผล หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตามที่ได้รับมอบหมาย

4.3 ภาระงานผู้ช่วยสอน และ/หรือ ผู้ช่วยวิจัย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4.1 และ 4.2 โดยรวมเฉลี่ยต่อเดือน ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง/สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 9 ชั่วโมง/สัปดาห์ โดยไม่เป็นงานปริญญานิพนธ์หรืองานวิจัยของนักศึกษา

4.4 ช่วยกิจกรรมต่างๆ ของ สาขาวิชา คณะ วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือตามสมควร


5. การระงับทุนและการพิจารณาให้ทุนต่อเนื่อง

5.1 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา

5.2 ย้ายคณะ ย้ายสาขาวิชา หรือเปลี่ยนระดับการศึกษา

5.3 อาจารย์ผู้ควบคุม สาขาวิชา ภาควิชา หรือคณะ เห็นสมควรให้ระงับทุน ด้วยเหตุประพฤติมิชอบ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ขาดความรับผิดชอบ ไม่ตรงต่อเวลา ไม่ทำตามแนวปฏิบัติของการรับทุน หรือเหตุผลอื่นที่คณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้ความเห็นชอบให้ระงับทุน

5.4 มีลำดับขั้นเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 3.25 เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา หรือหลักสูตรที่มีแต่การทำวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ มีความก้าวหน้าไม่เป็นที่น่าพอใจ

5.5 หัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์ไม่ได้รับการอนุมัติ สำหรับปริญญาโท ภายใน 1 ปีการศึกษา และสำหรับปริญญาเอก ภายใน 3 ภาคการศึกษาปกติ

5.6 นักศึกษาที่จะขอรับทุนต่อเนื่องในปีต่อไป ต้องมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่สาขาวิชา คณะ บัณฑิตวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยจัด ขอความร่วมมือ หรือให้ความเห็นชอบ อย่างน้อย 1 ครั้ง


6. การสมัครขอรับทุน

สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารในรูปแบบ Words แล้วกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมจัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบ pdf แล้วส่งกลับมาในระบบ
โดยในเอกสารให้ลงลายมือชื่อด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5394 2409 และ 0 5394 2415


7. หลักฐานการสมัคร

7.1 แบบสมัครขอรับทุนที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว (Application form for TA/RA scholarship)

7.2 ใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ปีการศึกษา 2563

7.3 รายงานความก้าวหน้าการทำปริญญานิพนธ์ที่ผ่านการประเมินแล้วและอยู่ในระดับดี (สำหรับหลักสูตรที่มีแต่การทำปริญญานิพนธ์เพียงอย่างเดียว)

(Progress of Study Report Form)

7.4 สำเนาเอกสารการอนุมัติหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์ (กรณีนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติหัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์ ให้ใช้หัวข้อโครงร่างปริญญานิพนธ์ที่คาดว่าจะเสนอขออนุมัติ)

7.5 รายงานสรุปการปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย (TA/RA) ปีการศึกษา 2563 (Teaching/Research Assistantship (TA/RA) Report)

7.6 แบบฟอร์มรายงานผลลัพธ์ (Outcomes report for Student) / (Outcomes report for Advisor/Supervisor)

7.7 แบบข้อตกลงภาระงานการปฏิบัติหน้าที่ (TOR) ปีการศึกษา 2564 Terms of Reference/Job Description for TA/RA

(Student Code 62) / (Student Code 63)

7.8 ผลสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)


8. การพิจารณาและการตัดสิน

การพิจารณาและตัดสินให้ทุนหรือการระงับทุน ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และให้ถือผลการตัดสินเป็นที่สิ้นสุด


9. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน

บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนทางเว็บไซต์ http://www.grad.cmu.ac.th ภายใน เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564


10. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

    ผู้ได้รับทุนจะต้องเริ่มปฏิบัติงานตามภารกิจหรือขอบข่ายงานตามที่เสนอหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
  • ผู้รับทุนฯ รหัส 62 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
  • ผู้รับทุนฯ รหัส 63 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

โดยจะต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย ประกอบการเบิกจ่ายเป็นรายเดือน