[พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔] [ชื่อจังหวัด เขต อำเภอ] [ชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง]
[หลักเกณฑ์การทับศัพท์] [หลักเกณฑ์การทับศัพท์ 2] [หลักเกณฑ์การเว้นวรรค] [การเขียนคำย่อ] [หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ]
 

 
ลำดับที่ ภาษาอังกฤษ ความหมาย มนุษย์ - สังคม วิทย์ - เทคโน วิทย์ - สุขภาพ ทับศัพท์
1 Absorption 1.การดูดซึม 2.การดูดกลืน [แสง] [พฤกษศาสตร์, ธรณีวิทยา], ความหมกมุ่น [แพทยศาสตร์
2 Abundance ความอุดม [ธรณีวิทยา] สัดส่วนธาตุ [ดาราศาสตร์ สวทช.]
3 Abutment Screws สกรูยึดหลักฟันปลอมสำหรับรากเทียม
4 Acceleration ความเร่ง การได้สิทธิ์ในทรัพย์สินก่อนกำหนด [นิติศาสตร์] การเร่งโต [ธรณีวิทยา]
5 Accumulation การสะสม การสะสม [นิติศาสตร์] การสะสมตัว [ธรณีวิทยา] การสะสม, การรวมตัว [การแพทย์] -
6 Activity การกระตือรือร้น, การกระทำ, การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกริยาเคมี, กัมมันตภาพรังสี, คือ การสลายตัวของนิวไคล์กัมมันตรังสีต่อหน่วยเวลา หน่วยที่ใช้คือ เบ็กเคอเรล ตามรายงานฉบับที่ 33 ของคณะกรรมาธิการ ระหว่ กัมมันตภาพ [ปรัชญา ๑. การงาน, กิจกรรม๒. กัมมันตภาพ [แพทยศาสตร์
7 Adsorption การดูดซับ การดูดซับ
8 Alcohol consumption การดื่มแอลกอฮอล์
9 Alteration แปรเปลี่ยน แปรเปลี่ยน
10 Analysis การวิเคราะห์
11 Antioxidant ตัวต้านการออกซิเดชัน ตัวต้านการออกซิเดชัน ตัวต้านการออกซิเดชัน
12 Antioxidant Activity ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน ฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน
13 aorta เอออร์ตา เอออร์ตา
14 Aorta ท่อเลือดแดง ท่อเลือดแดง
15 Application การประยุกต์
16 Approach แนวเข้าสู่การศึกษา,เข้าสู่ 1. แนวเข้าสู่การศึกษา 2.การทาบทาม [รัฐศาสตร์] 1.เข้าสู่ 2.การเข้าสู่ - -
17 Appropriate เหมาะสม - เหมาะสม - -
18 Approximation การประมาณ, ค่าใกล้เคียง, การประเมินค่า [การแพทย์]
19 Assessment การประเมิน การประเมิน การประเมิน การประเมิน
20 Assisted-extraction ช่วยสกัด
21 Assistive Technology เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
22 Assistive Technology เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
23 beef cattle farm ฟาร์มโคเนื้อ
24 beta บีตา บีตา
25 Beta บีตา (ราชบัณฑิต)
26 Biochemical Characterization ลักษณะสมบัติทางชีวเคมี ลักษณะสมบัติทางชีวเคมี
27 Biochemical Composition องค์ประกอบทางชีวเคมี องค์ประกอบทางชีวเคมี
28 Bioconversion การเปลี่ยนเชิงชีวภาพ การเปลี่ยนเชิงชีวภาพ
29 Biodegradation การย่อยสลายทางชีวภาพ การย่อยสลายทางชีวภาพ
30 Biological Properties สมบัติทางชีวภาพ สมบัติทางชีวภาพ
31 Biomass มวลชีวภาพ, ชีวมวล มวลชีวภาพ, ชีวมวล
32 Breeding Ecology นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์ นิเวศวิทยาการสืบพันธุ์
33 broiler farm patata ฟาร์มไก่เนื้อ
34 by, using ด้วย เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์
35 Calcium Oxide Nanoparticles แคลเซียมออกไซด์อนุภาคนาโน
36 Capture การจับ
37 Catalyst ตัวเร่งปฏิกิริยา
38 Characteristic ลักษณะเฉพาะ ลักษณะเฉพาะ ลักษณะสมบัติ - -
39 Characteristics ลักษณะ
40 Characterization ลักษณะสมบัติ, ลักษณะเฉพาะ, การศึกษาคุณลักษณะ ลักษณะสมบัติ, ลักษณะเฉพาะ ลักษณะสมบัติ, ลักษณะเฉพาะ, การศึกษาคุณลักษณะ
41 Characterization of F2 and F3 Composite Cross Population การประเมินลักษณะประชากร การประเมินลักษณะประชากร (คำศัพท์เฉพาะทางด้านการอนุรักษ์ และปรับปรุงพืช)
42 check ตรวจสอบ เช็ก
43 Chemical Constituents องค์ประกอบทางเคมี
44 cheque เช็คธนาคาร
45 Chronic Effect ผลเรื้อรัง ผลเรื้อรัง
46 Classification การแบ่งกลุ่ม การแบ่งกลุ่ม
47 Cloning And Expression การโคลนและการแสดงออก โคลนนิ่ง
48 Cloud Stabilization การรักษาเสถียรภาพความขุ่น
49 Cobalt-60 โคบอลต์-๖๐ โคบอลต์-๖๐ โคบอลต์-๖๐
50 Cognitive behavior therapy การบำบัดด้วยการรู้ การบำบัดความคิดและพฤติกรรม
Total 252 Record : 6 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>
             
© 2014 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200